Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Svetingumo vadyba (anglų k. - Hospitality management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Turizmas ir poilsis

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Kelionės, turizmas ir poilsis

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6633

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-6

Akreditavimo vertinimo išvados

ILK_Turizmas ir poilsis_2022.pdf
Išvadų išrašo vertinimas_ILK_Turizmas ir poilsis_2022.pdf

Valstybinis kodas

6531LX015

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6551015

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-03-16
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas:
parengti svetingumo vadybos specialistą, kuris, vadovaudamasis krikščioniškomis vertybėmis, darniosios plėtros nuostatomis ir socialine atsakomybe, gebės įvertinti turistinės vietovės infrastruktūrą, išanalizuoti rinkos poreikį, parengti ir įdiegti darniojo turizmo paslaugų paketus, efektyviai spręsti svetingumo problemas apgyvendinimo, maitinimo, spa ir poilsio paslaugų įmonėse, bei įgalinti jį savarankiškai profesinei veiklai, tolimesnėms studijoms ir tobulėjimui.
Studijų rezultatai:
1. Pritaiko įgytas bendrosios erudicijos žinias vertinant socialinę tikrovę, nustatant ir sprendžiant kompleksines darbo srities problemas
2. Renka ir sistemina svetingumo verslo informaciją, atlikti kokybinius ir kiekybinius svetingumo verslo tyrimus, reiškia mintis taisyklinga lietuvių ir užsienio kalba, dirba su konfidencialia informacija, naudojasi IT technologijomis.
3. Įvertina turistinės vietovės infrastruktūrą ir svetingumo paslaugų poreikį.
4. Parengia turizmo paslaugų paketus (produkto kūrimas, produkto marketingas, grįžtamojo ryšio įvertinimas).
5. Kvalifikuotai organizuoja ir teikia svetingumo paslaugas (apgyvendinimo, maitinimo, spa, poilsio), organizuoja svetingumo verslo įmonės veiklą, darbo praktikoje taiko inovacijas.
6. Parengia ir pristato programą / projektą konkrečioms svetingumo verslo problemoms spręsti; inicijuoja savanorystės projektus.
7. Analizuoja, kontroliuoja ir vertina atliekamą veiklą, jos rezultatus; valdo pokyčius, tobulina savo profesinę veiklą bei asmenybės savikūrą vertybiniu pagrindu.
8. Konstruktyviai bendrauja ir bendradarbiauja su svetingumo paslaugų užsakovais ir kitų sričių specialistais.
9. Organizuoja darbą ir dirba komandoje sprendžiant profesinės veiklos uždavinius.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijos vykdomos 3 metus (6 semestrus). Studijų dalykai kiekviename semestre išdėstyti tolygiai (po 6-7 dalykus kiekviename semestre). Egzaminai išdėstyti tolygiai visuose semestruose. VI semestre pateikiamas ir ginamas baigiamasis darbas. Programoje numatytos 5 praktikos ir 3 laisvai pasirenkami dalykai. Svetingumo vadybos studijų programoje numatyta taikyti įvairias užsiėmimų formas (paskaitas, pratybas, seminarus, individualų dėstytojo darbą su studentu, savarankišką studento darbą) ir metodus (diskusijas, darbą grupėse, projektinius darbus, atvejų studijas, testus ir kt.), kurie sudarys sąlygas studentams pasiekti studijų rezultatų.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų pasiekimai vertinami dešimties balų sistemoje pagal patvirtintą Studijų pasiekimų vertinimo tvarką. Studentų atsiskaitymams taikomas suminio (kaupiamojo) vertinimo sistema. Studijų rezultatai vertinami: SP + KP + EP, kur SP = savarankiško darbo pažymys (20 proc. galutinio pažymio); KP = kontrolinių užduočių pažymių vidurkis (20 proc. galutinio pažymio); EP – egzamino pažymys (60 proc. galutinio pažymio).

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studijų programoje laisvai pasirenkamiems dalykams skirti 9 kreditai iš Kolegijos ar kitos aukštosios mokyklos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
parengiamas plataus profilio svetingumo specialistas, gebantis dirbti įvairiose svetingumo sektoriaus srityse - viešbučiuose, restoranuose, SPA centruose, kelionių agentūrose. Tarptautinė patirtis: Erasmus + studijos ir praktika.