Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Muzikinis folkloras (anglų k. - Musical Folklore)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Muzika

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Muzika ir atlikimo menas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6106

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-45

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121PX007

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450215

Finansinės grupės kodas

1.7

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-19
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai): rengti aukštos kvalifikacijos muzikos specialistus – etninės ir profesionalios kultūros, vokalinės ir instrumentinės muzikos bei tradicinių šokių žinovus – švietėjus, tyrėjus, redaktorius, folkloro konkursų, švenčių, festivalių konsultantus, organizatorius, kultūros, mokslo ir švietimo įstaigų darbuotojus, etninės muzikos atlikėjus (instrumentalistus, sutartinių giedotojus ir kt.), folkloro kolektyvų vadovus.
Studijų rezultatai: gebėjimas savarankiškai dirbti ir tobulėti; gebėjimas abstrakčiai mąstyti, analizuoti, sisteminti informaciją, spręsti problemas, kurti naujas idėjas; gebėjimas kritiškai ir savikritiškai mąstyti; gebėjimas tarpasmeniškai bendrauti gimtąja bei užsienio kalbomis; gebėjimas praktiškai pritaikyti įgytas žinias apie tradicinės kultūros reiškinius bei jų šiuolaikines formas; gebėjimas profesionaliai transkribuoti etninės muzikos pavyzdžius, redaguoti liaudies melodijas; gebėjimas puoselėti įgytus praktinius tradicinio dainavimo, grojimo ir šokio įgūdžius; gebėjimas fiksuoti ir kaupti tradicinės kultūros ir muzikinio folkloro duomenis; gebėjimas skatinti etninės kultūros plėtrą didmiesčiuose ir regionuose; gebėjimas generuoti kūrybines idėjas ir ieškoti jų įgyvendinimo būdų bei galimybių; gebėjimas reprezentuoti tradicinę lietuvių muziką Lietuvoje ir svetur; gebėjimas interpretuoti muzikinio folkloro reiškinius platesniame tarpdalykiniame kontekste.
Mokymo ir mokymosi veiklos: grupinės paskaitos, seminarai, seminarai mažose grupėse, individualios paskaitos, pratybos, praktika, muzikos analizė, garso įrašų analizė, diskusija, atvejo analizė, šaltinių analizė, repeticijos, neformalusis mokymas (meno projektai, savarankiška muzikinė veikla).
Studijų rezultatų vertinimo būdai: įskaita, egzaminas, baigiamasis egzaminas. Egzaminai ir baigiamieji egzaminai vertinami 10 balų sistema. Įskaita vertinama kaip išlaikyta arba neišlaikyta. Dalykuose (moduliuose) gali būti taikomas kaupiamasis vertinimas (rašto darbai, pristatymai, seminarai), vykdomi tarpiniai atsiskaitymai/perklausos. Įskaitos ir egzaminai gali vykti tiek raštu, tiek žodžiu.
Studijų dalykai (moduliai), praktika: studijų krypties dalykai; bendrieji universitetiniai dalykai; pasirenkamieji dalykai; profesinė praktika.
Studento pasirinkimai: galima pasirinkti Meno pedagogikos gretutinių studijų programą ir įgyti pedagogo kvalifikaciją.
Studijų programos skiriamieji bruožai: skatinama įgyti tarptautinės patirties renkantis dalines studijas užsienyje pagal Erasmus, Nordplus ir kitas mainų programas; skatinamas papildomas dalykinių kompetencijų ugdymas formaliuoju ir neformaliuoju būdu (dalyvavimas meninėje, projektinėje, koncertinėje veikloje). Specifinis šios studijų programos bruožas – teorinių žinių ir praktinių gebėjimų lavinimo sąsajų būtinumas.
Profesinės veiklos galimybės: Muzikinio folkloro studijų programą baigę studentai gali dirbti muzikinio švietimo bei mokslo įstaigose, respublikiniuose ir regioniniuose kultūros centruose, informacijos kaupimo ir skleidimo centruose – bibliotekose, fonotekose, muziejuose, archyvuose, leidyklose, taip pat etninės kultūros paveldo centruose – muziejuose, specializuotose archyvuose, bei žiniasklaidos baruose – televizijoje, radijuje, spaudoje.
Tolesnių studijų galimybės: Muzikinio folkloro studijų programos bakalaurai gali tęsti studijas magistrantūroje. Magistro studijų galimybės LMTA: Meno teorijos magistrantūra (Etnomuzikologijos specializacija). Magistrantai tobulina bakalauro studijose įgytas etninės muzikos žinovo ir praktiko kompetencijas, derindami meno praktikos studijas su mokslo tyrimais. Siekiantieji gilinti pedagogines kompetencijas gali stoti į II pakopos Muzikos edukologijos studijų programą.