Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Muzikos studijos (anglų k. - Music Studies)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Muzika

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Muzika ir atlikimo menas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6106

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-31

Akreditavimo vertinimo išvados

LMTA_Isvados_muzikos kryptis_2021.pdf

Valstybinis kodas

6121PX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450215

Finansinės grupės kodas

1.7

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-03-10
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai): parengti aukštos kvalifikacijos muzikos profesionalus, turinčius muzikos istorijos ir teorijos, muzikos technologijų, kūrybinių ir organizacinių žinių ir įgūdžių, gebančius inicijuoti, kurti, įgyvendinti, analizuoti ir vertinti muzikos / meno projektus įvairiuose profesinio lauko kontekstuose.

Studijų rezultatai:
Žinos svarbiausius Lietuvos ir pasaulio muzikos kūrinius, kūrėjus ir raidos etapus, išmanys skirtingų kultūrų, stilių ir formų tradicijas.
Supras muzikos ir (ar) garso sandaros ir jų realizacijos procesų principus ir gebės įgytas teorines žinias ir įgūdžius taikyti praktikoje ir (ar) kūrybiniame darbe.
Suvoks teorinius ir praktinius muzikos procesus įvairiuose meno, mokslo ir kultūros kontekstuose.
Gebės sklandžiai ir argumentuotai reikšti mintis žodžiu ir raštu, laisvai naudosis profesine terminija.
Gebės savarankiškai kaupti, analizuoti, apibendrinti ir interpretuoti informacijos šaltinius, kelti probleminius klausimus, identifikuoti muzikos meno reiškinių ypatumus, sisteminti įgytas žinias ir daryti išvadas.
Įgis kūrybinio projekto ir (ar) meninio tyrimo analizės ir rengimo įgūdžių, leidžiančių sukurti, pristatyti ir argumentuotai pagrįsti jų meninę ir idėjinę reikšmę.
Bus įsisavinęs pagrindinius muzikos istorijos ir teorijos principus, gebės efektyviai analizuoti ir profesionaliai vertinti menines idėjas ir projektus įvairiuose muzikos meno kontekstuose.
Gebės kurti ir įgyvendinti meno projektus, pasirinkti tinkamas kompleksines technologines, organizacines ir metodines priemones.
Turės vadybos, karjeros valdymo ir verslumo žinių ir įgūdžių, padėsiančių aktyviai ir profesionaliai veikti šiuolaikinėje meno rinkoje.
Gebės perteikti savo profesinės veiklos žinias ir supratimą, profesionaliai ir efektyviai bendradarbiauti su meno ir kitų sričių specialistais.
Gebės dirbti individualiai ir komandoje, atsakyti už veiklos kokybę, vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu.
Gebės panaudoti įvairias profesinės veiklos žinias, metodus ir strategijas efektyviai komunikacijai su auditorija, sklaidai įvairiose medijose.
Gebės dirbti ir tobulėti savarankiškai, gebės planuoti ir sistemingai tobulinti savo profesines kompetencijas, konstruktyviai išsakyti ir priimti kritiką.
Imsis iniciatyvos spręsdamas kylančias problemas, gebės prisitaikyti prie naujų situacijų, naudotis asmeniniais organizaciniais įgūdžiais, veikdamas konkurencingoje aplinkoje.
Suvokdamas savo veiklos visuomeninį / socialinį poveikį, gebės atsakyti už savo kūrybinio projekto ir (ar) meninio tyrimo idėjinę ir meninę kokybę, ją vertinti ir tobulinti.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Pagrindiniai mokymo ir mokymosi metodai: dėstymas (aiškinimas, pasakojimas, iliustravimas, demonstravimas), literatūros, garso, vaizdo ir kitų informacijos šaltinių studijos (demonstravimas, apžvalga, analizė, interpretacija), aktyvus klausymasis, studentų asmeninės patirties panaudojimas, duomenų rinkimas, projektų rengimas, darbas grupėse, grupės diskusija, kūrybinių / praktinių užduočių atlikimas, rašto darbų (pranešimų) rengimas ir pristatymas, studijų aplankas (portfolio), stebėjimas, asmeninės patirties pristatymas ir reflektavimas, grįžtamojo ryšio teikimas.
Baigiamojo darbo (kūrybinio meno projekto) rengimas.
Pagrindinės kontaktinio darbo formos: individualūs ir grupiniai teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, repeticijos, savarankiškas darbas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų vertinimas yra sudėtinė mokomojo proceso dalis, todėl atliekamas nuolatos: vertinamas studentų savarankiškas darbas, pristatymai, individualios užduotys.
Studentų pasiekimų vertinimui taikoma kaupiamojo balo sistema, kurioje galutinis pažymys integruoja tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymius.
Studijų rezultatų vertinimo būdai: formuojamasis (darbas grupinių ir individualių užsiėmimų metu), kaupiamasis (sumuojamasis) vertinimas: tarpinis atsiskaitymas, testavimas, apklausa žodžiu ir raštu, projektų, pranešimų pristatymas; baigiamojo darbo (projekto) pristatymas ir gynimas.
Egzaminai ir baigiamųjų darbų gynimai vertinami 10 balų sistema. Įskaita vertinama išlaikyta arba neišlaikyta.

Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykai (moduliai), bendrojo universitetinio lavinimo dalykai, pasirenkamieji dalykai, praktika, baigiamasis meno projektas.

Specializacijos:
Elektroninė muzika;
Garso režisūra;
Kompozicija;
Muzika ir edukacija;
Muzikinis folkloras;
Muzikos industrija ir prodiusavimas;
Muzikos tyrimai.

Studento pasirinkimai:
Programa pasižymi galimybėmis studentui formuoti studijų turinį, pasirenkant poreikius atitinkančius dalykus ir jų alternatyvas.
Kompozicijos, Muzikinio folkloro ir Muzikos tyrimų specializacijų studentai turi galimybę pasirinkti gretutines Meno pedagogikos studijas ir įgyti pedagogo kvalifikaciją.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa suteikia išsilavinimą, leidžiantį ateityje rinktis arba derinti meninę, kūrybinę, mokslinę, pedagoginę, vadybinę ir organizacinę veiklas.
Programa pasižymi galimybėmis studentui formuoti studijų turinį, pasirenkant poreikius atitinkančius dalykus ir jų alternatyvas.
Taip pat skatinamas studentų mobilumas, suteikiant galimybę išvykti pagal mainų programas.

Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti įvairiuose Lietuvos kultūros ir švietimo įstaigose, inicijuoti ir įgyvendinti nacionalinius ir tarptautinius kultūros ir meno projektus, taip pat gali savarankiškai reikštis arba derinti meninę, kūrybinę, mokslinę, pedagoginę, vadybinę ir organizacinę veiklas.

Tolesnių studijų galimybės:
Menų bakalauro laipsnį įgiję asmenys gali tęsti studijas antrojoje pakopoje (magistrantūroje) muzikos ir kitose studijų kryptyse, jeigu tai numatoma pasirinktos studijų programos priėmimo reikalavimuose.