Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kineziterapija (anglų k. - Physiotherapy)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Reabilitacija

Studijų krypties šaka

Kineziterapija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Terapija ir reabilitacija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų bakalauras
Kineziterapeutas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Jungtinis kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108J

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6181GX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450915

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-06-14
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Pagrindinis jungtinės Kineziterapijos studijų programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos kineziterapeutus, pasirengusius profesinei praktinei veiklai ir moksliniams tyrimams bendruomenės, regioniniame, nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse; gebančius, veikti neapibrėžtose ir kompleksinėse aplinkybėse, taikant žinias, vertybes ir įgūdžius praktikoje dirbant individualiai ir grupėmis su skirtingo amžiaus ir įvairius susirgimus turinčiais pacientais, bendradarbiaujant specialistų komandoje, įsipareigojant žmogaus teisėms ir profesinei etikai.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas geba:
1. taikyti naujausias biomedicininių ir kitų mokslų žinias įgyvendinant kliento ar paciento ištyrimą, vertinimą ir gydymą, susijusius su judėjimu, fizine ir funkcine veikla visuose amžiaus tarpsniuose.
2. interpretuoti ir taikyti sveikatos priežiūros ir reabilitacijos tyrimo rezultatus, modeliuodamas profesinės veiklos ir darbo problemų sprendimą, tobulindamas profesinę veiklą, diegdamas inovatyvias paslaugas.
3. atpažinti ir įvertinti kliento ar paciento (grupės, bendruomenės) poreikius ir stiprybes, planuoti, vykdyti ir vertinti darbo procesą ir jo rezultatus, taikyti įvairius metodus, kurti abipusio pasitikėjimo santykius.
4. analizuoti problemas, susijusius su asmens psichosocialine, biosocialine, pažintine, emocine bei fizine būkle ir disfunkcija.
5. integruoti mokslu grįstus tyrimus ir praktiką į prevencijos, sveikatinimo, gydymo, reabilitacijos ir abilitacijos sritis, vertinti gydymo rezultatus bendradarbiaudamas su klientu ar pacientu, šeimos nariais.
6. atsakingai dirbti komandoje, veiksmingai bendrauti ir bendradarbiauti su klientais ar pacientais, kitais sveikatos specialistais, keistis informacija, kuri reikalinga efektyviam sveikatos priežiūros ir reabilitacijos procesui, kuriant kokybišką tarpasmeninę sąveiką profesinėje veikloje.
7. taikyti mokymosi visą gyvenimą strategiją, pagrįstą asmeniniu ir profesiniu tobulėjimu, sveikatos ir reabilitacijos srityje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi įvairūs studijų metodai: tradiciniai – tradicinės ir interaktyvios paskaitos, seminarai, ir šiuolaikiniai-inovatyvūs problemų sprendimu grįsti mokymo metodai: vaidybiniai žaidimai, atvejo analizė, minčių/ sąvokų žemėlapis, ekspertų metodas.
Gebėjimai vykdyti tyrimus tobulinami individualių konsultacijų su darbo vadovu metu, vykdant analizės ir sintezės užduotis.
Kineziterapijos praktinis mokymas vyksta kineziterapinėse salėse ir kitose patalpose, turinčiose reabilitacijai reikalingą įrangą.
Praktika vyksta realiose darbo vietose: įvairių tipų sveikatos įstaigose: ligoninėse, reabilitacijos klinikose, sanatorijose. Praktikų metu vedami įvairių tipų reabilitacinio gydymo užsiėmimai, sudaromi reabilitacinio gydymo planai ir vadovaujantis jais organizuojamas reabilitacijos procesas, stebimas pacientų sveikatos būklės kitimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijuojančiųjų žinios vertinamos nuo 1 iki 10 balų. Galutinis dalyko vertinimo balas susideda iš savarankiško darbo ir praktinių užsiėmimų vertinimo (iki 0,5 galutinio balo), bei egzamino (ne mažiau 0,5 galutinio balo). Savarankiško darbo užduočių įvertinimo balai yra kaupiami didėjančios sumos principu, egzamino metu nustatomas galutinis pažymys, kuris yra lygus tarpinių pažymių ir jų apimties koeficientų sandaugų sumai. Egzaminai dažniausiai yra vykdomi raštu.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis yra 160 kreditų: Anatomija, fiziologija, patologija; Reabilitacijos pagrindai ir visuomenės sveikata; Pirmoji medicininė pagalba, slauga ir farmokologija; Judesio anatomija ir klinikinė kineziologija; Judesių valdymas, mokymas ir sensorinių sistemų studijos; Sveikatos edukologija ir bioetika; Kineziterapijos pagrindai ir metodikos; Masažas; Funkcinė diagnostika ir radiologija kineziterapijoje; Akušerija, ginekologija ir kineziterapija; Vaikų ligos ir kineziterapija; Vidaus ligos ir geriatrinė kineziterapija; Nervų ligos ir kineziterapija; Fizioterapija ir kompensacinės technikos, ergonomika kineziterapijoje; Mokslinio tyrimo metodologija ir statistika.
Praktikos apimtis –45 kreditai.
Studijų programa baigiama baigiamojo darbo rengimu, jų gynimu ir įvertinimu.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
10 kreditų studentas gali rinktis iš laisvai pasirenkamų studijų dalykų
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventams suteikiamas jungtinis kineziterapijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis bei kineziterapeuto profesinė kvalifikacija; išduodamas jungtinis diplomas. Studijų procese išskirtinis dėmesys skiriamas probleminiam mokymui.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas, gali dirbti kineziterapeutu sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją teikti medicininės reabilitacijos paslaugas.
Tolesnių studijų galimybės:
6 lygio kvalifikacija suteikia galimybę tęsti 7 lygio (magistrantūra) studijas Lietuvoje ir užsienyje.
Įgijus kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją absolventas gali tęsti mokymąsi pagal neformaliojo švietimo/ specializacijos programas.