Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Įmonių ir įstaigų administravimas (anglų k. - Office Administration)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Studijų krypties šaka

Įstaigų administravimas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6619

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-37

Akreditavimo vertinimo išvados

SVK_Įmonių ir įstaigų administravimas_2017.pdf

Valstybinis kodas

6531LX081

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-02-09
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Parengti kvalifikuotą specialistą, turintį žinių ir gebėjimų planuoti, organizuoti, koordinuoti ir vertinti įmonės / įstaigos padalinio veiklą, valdyti informaciją, spręsti profesinės veiklos problemas, prisitaikant prie nuolat besikeičiančios globalios aplinkos.

Studijų rezultatai:
Sėkmingai baigęs studijas, absolventas:
1. Žino ir suvokia pagrindines teorijas ir koncepcijas, analizuojančias svarbiausias valdymo funkcijas, aiškinančias organizacijas kaip savitą socialinį-ekonominį reiškinį, taiko jas nustatant ir sprendžiant kompleksines profesinės veiklos srities problemas.
2. Geba rinkti, apdoroti, sisteminti, analizuoti duomenis ir informaciją, atlikti taikomuosius tyrimus, sprendžiant įmonės / įstaigos padalinio veiklos problemas.
3. Geba planuoti, organizuoti ir koordinuoti įmonės / įstaigos padalinio darbą.
4. Geba valdyti informaciją ir dokumentus, naudodamasis biuro technika, informacinėmis sistemomis ir technologijomis.
5. Geba administruoti personalo valdymo veiklas, pagrįstai pasirinkdamas žmogiškųjų išteklių valdymo metodus ir priemones.
6. Geba palaikyti įmonės / įstaigos padalinio įvaizdį, vadovaudamasis etikos normomis ir etiketo reikalavimais
7. Geba bendrauti ir perteikti informaciją specialistams ir kitiems asmenims lietuvių ir užsienio kalbomis.
8. Geba atsakingai, kritiškai ir nuosekliai reikšti mintis, iškelti problemas ir jas spręsti, bendradarbiaujant su kolegomis.
9. Geba savarankiškai plėtoti dalykines žinias bei gebėjimus, reikalingus nuolatiniam profesiniam tobulėjimui.
10. Geba kūrybiškai dirbti komandoje bei vykdyti projektinę veiklą greitai kintančioje globalioje aplinkoje.

Mokymo ir mokymosi veiklos: Taikomi teikiamieji, aktyvūs ir interaktyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų proceso virtualizavimas. Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mastymas.
Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese: paskaitoje siekiama sukurti diskusinę aplinką, skatinamas dėstytojo ir studento dialogas, vengiant vien monologinio dėstymo pobūdžio.
Paskaitos, seminarai, diskusijos, praktinės užduotys, savarankiškas darbas, mokslinės literatūros studijavimas mokomosios literatūros skaitymas, uždavinių sprendimas, literatūros analizė, atvejo ar situacijos analizė, projektų rengimas ir pristatymas ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalyko programoje numatyti studijų rezultatai. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys, kurių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko programoje. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų, o per įskaitas – „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Egzamino vertinimai nuo 1 iki 4 yra nepatenkinami.

Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis yra 135 kreditų (su praktika): Bendravimo psichologija, Ekonomika, Informacinės technologijos, Statistika, Taikomoji matematika, Taikomųjų tyrimų metodologija, Apskaita ir finansai, Komunikacinė biuro įranga, Profesinė etika, Teisė, Vadyba, Dokumentų valdymas, Projektų rengimas ir valdymas, Rinkodara, Personalo valdymas, Viešųjų ryšių valdymas, Žinių vadyba, Įmonės veiklos duomenų valdymas ir analizė, Verslumas ir lyderystė, Aplinkos ir žmonių sauga, Inovacijų vadyba ir kt.
Praktikų trukmė – 20 savaičių: Dokumentų valdymo, Viešųjų ryšių valdymo, Personalo valdymo, Baigiamoji.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galima gilinti žinias šakoje, pasirenkant šakos dalykus, kuriems skirta 15 kreditų. Studento laisvai pasirenkamiesiems dalykams skiriami 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš siūlomų Kolegijoje arba išklausyti dalyvaudami mobilumo projektuose.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
-studentai mokosi dvi užsienio kalbas, pasirinkdami anglų, rusų, vokiečių kalbas.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas galės dirbti padalinio vadovu, vadovo asistentu, vadybininku, administratoriumi, personalo vadybininku, archyvo specialistu, įmonės atstovu įvairiose įstaigose, įmonėse.

Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros socialinių mokslų studijas.