Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Įstaigų ir įmonių administravimas (anglų k. - Administration of Institutions and Companies)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Studijų krypties šaka

Įstaigų administravimas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras
Administratorius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6632

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-36

Akreditavimo vertinimo išvados

KVK_Istaigu ir imoniu administravimas_pBA_2016.pdf

Valstybinis kodas

6531LX008

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-02-28
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti šiuolaikišką įstaigų ir įmonių administravimo specialistą, žinantį bei taikantį įstaigų ir įmonių valdymo, finansų ir buhalterinės apskaitos, dokumentų valdymo principus, vykdantį taikomuosius tyrimus, naudojantį informacines sistemas bei komunikacines technologijas, įgyvendinantį vadybinius projektus, kokybės valdymo, socialinės atsakomybės bei etikos principus, komunikuojantį viešoje erdvėje valstybine ir užsienio kalbomis, gebantį savarankiškai priimti sprendimus bei tobulėti mokantis visą gyvenimą.

Studijų rezultatai:
Programos absolventas:
Programos absolventas:
1. Apibūdina ir analizuoja įstaigų ir įmonių kūrimo, veiklos, administravimo ir vystymo principus bei teisinį jų reglamentavimą.
2. Išmano valdymo teorijas, principus, funkcijas bei geba juos taikyti praktinėje veikloje.
3. Pritaiko teisės aktų nuostatas vykdant organizacijos procesų valdymą.
4. Organizuoja ir vykdo taikomuosius tyrimus įstaigose ir įmonėse, pritaikant kiekybinius bei kokybinius tyrimo metodus.
5. Išanalizuoja, apibendrina ir pritaiko gautus tyrimo duomenis įstaigų ir įmonių veikloje.
6. Rengia, apskaito, tvarko ir saugo įstaigų ir įmonių veiklos dokumentus bei duomenis.
7. Vertina ir teikia siūlymus planavimo, organizavimo, vadovavimo, motyvavimo ir kontrolės funkcijų tobulinimui įstaigų ir įmonių veikloje.
8. Panaudoja informacijos ir komunikacines technologijas įstaigų ir įmonių vidaus ir išorės komunikacijai.
9. Įgyvendina ir tobulina kokybės valdymo, socialinės atsakomybės bei etikos praktiką.
10. Komunikuoja raštu ir žodžiu su suinteresuotomis grupėmis profesinės veiklos temomis.
11. Geba dirbti individualiai ir komandoje daugiakultūrėje darbo aplinkoje.
12. Suformuluoja racionalius sprendimus ir naujas idėjas, parenka priemones prisitaikant prie naujų situacijų.
13. Reflektuoja ir sukuria profesinės veiklos bei asmeninės karjeros perspektyvą bei prisiima atsakomybę už savo veiklos rezultatus.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, praktiniai seminarai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, sąvokų žemėlapis, probleminis skaitymas, mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami per tarpinius atsiskaitymus: kontrolinis darbas, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, testavimas, atvejo analizė, informacijos paieška ir sisteminimas, diskusijos, esė, savarankiškos kūrybinės užduotys, seminarai, kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai, baigiamasis darbas.

Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai (120 kreditų): Sociologija / Filosofija, Administracinė kalba ir jos vartosena, Verslo užsienio kalba 1 (anglų, vokiečių, prancūzų), Verslo užsienio kalba 2 (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų), Psichologija, Organizacijų ekonomika, Organizacijų vadyba, Profesinė etika ir tarptautinis protokolas, Kūrybiškumo ugdymas, Taikomoji matematika ir statistika, IT ir Dokumentų valdymas, Dalykinių renginių organizavimas, Buhalterinė apskaita ir finansai, Taikomųjų tyrimų metodologija, Organizacinė elgsena, Rinkodara, Organizacijų socialinė atsakomybė, Medijų komunikacija, Darbo procesų valdymas, Personalo valdymas, Kokybės vadyba, Teisė, Viešųjų įstaigų vadyba, Ryšių su klientais valdymas, Projektų valdymas, Kursinis darbas.
Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai).
Praktikos (45 kreditai): Vadybos praktika, Praktika imitacinėje bendrovėje, Administracinių įgūdžių lavinimo praktika, Kompiuterizuotos valdymo programos, Baigiamoji praktika.
Baigiamasis darbas (9 kreditai).

Specializacijos:
-

Studento pasirinkimai:
Galima rinktis:
- laisvai pasirenkamus studijų dalykus;
- alternatyvius studijų dalykus.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa orientuota į įstaigos ir įmonės administratoriaus rengimą darbui mažose ir vidutinėse organizacijose, pasižymi teorinių ir praktinių dalykų sąveika. Paskaitas skaito socialiniai partneriai iš Lietuvos ir užsienio kompanijų. Praktikos atliekamos visame Vakarų Lietuvos regione bei užsienyje pagal Erasmus+ programą.

Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti informacijos ir dokumentų valdymo srityje: administruoti ir koordinuoti įmonės, įstaigos (padalinio) veiklą, kurti personalo motyvacijos sistemas ir įvaizdį, administruoti materialinius ir finansinius išteklius. Šios studijų programos absolventai gali dirbti įvairiose verslo įmonėse, valstybinėse ir viešosiose įstaigose.

Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.