Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Video kūryba ir medijos (anglų k. - Video Production and Media)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Medijų menas

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Audiovizualiniai ir medijų menai

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6615

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531PX017

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550211

Finansinės grupės kodas

2.5

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-20
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti video kūrėjus, gebančius savarankiškai ar komandoje kurti medijų produktus taikant šiuolaikinius video kūrybos principus ir naujųjų medijų technologijas, inovatyviai ir atsakingai veikti šalies ir tarptautinėje audiovizualinių industrijų rinkoje.

Asmuo, baigęs Video kūrybos ir medijų studijų programą, geba:
1. kūrybiškai profesinėje veikloje taikyti žinias apie meno prigimtį ir raidą, šiuolaikinius meno bei kultūros procesus, meninės raiškos principus, medijų technologijas bei priemones, naudojamas video kūryboje;
2. apibrėžti savo kūrybinių interesų lauką ir formuluoti meninius/kūrybinius tikslus pagrįstai pasirenkant meninės išraiškos priemones, kūrybos metodus ir formas kūrybinio sumanymo įgyvendinimui;
3. analizuoti meno srityje vykstančius procesus, aplinkos galimybes, audiovizualinių medijų rinkos poreikius ir vystymosi tendencijas siekiant formuoti individualų kūrybinį braižą ir priimti atsakingus sprendimus profesinėje veikloje;
4. sukurti idėjinę meninę video kūrinio koncepciją, panaudodamas meninės raiškos, režisūros, kino kalbos dėsnius ir principus, individualius ir grupinius kūrybinių idėjų ir alternatyvų generavimo metodus;
5. suburti kūrybinę komandą video projekto realizavimui, ją motyvuoti ir racionaliai valdyti prisiimant atsakomybę už veiklos kokybę, taikant prodiuserinės veiklos, komandinio bendradarbiavimo principus bei dalykinės komunikacijos modelius;
6. sukurti ir realizuoti, palaikyti ir, jei reikia, plėtoti originalų video kūrinį ar kūrybinį projektą, paremtą autorine režisūra arba užsakovo požiūriu ir poreikiais;
7. profesionaliai taikyti bei tarpusavyje derinti vizualines ir garso raiškos priemones, kompiuterines ir žiniatinklio technologijas realizuojant kūrybinę idėją bei pristatant kūrybos produktus;
8. profesionaliai ir vadovaudamasis profesine etika bendrauti su specialistais/kolegomis, kitų sričių atstovais, visuomene sprendžiant savo ir bendros profesinės veiklos uždavinius;
9. suvokti meno estetinę vertę, moralinius profesinės veiklos principus ir prisiimti socialinę atsakomybę už savo kūrybinės veiklos poveikį kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai;
10. numatyti profesinio tobulėjimo perspektyvas ir jas įgyvendinti apibendrinant individualią patirtį, mokantis taikyti inovatyvius profesinės veiklos metodus, prisitaikant prie kintančių profesinės aplinkos sąlygų bei technologinės pažangos.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Medijų, vizualinio meno projektai, etiudų, „performance“, scenarijų rengimas ir pristatymas; mokymasis bendradarbiaujant, praktinių pavyzdžių demonstravimas ir analizė, audiovizualinių kūrinių peržiūros, probleminis mokymas, audiovizualinio kūrinio struktūros ir turinio analizė, kūrybinės dirbtuvės, praktika darbo vietoje, demonstravimas, idėjų generavimo pratybos, taikomųjų kompiuterinių programų taikymas kūrybinėms užduotims atlikti, eksponavimas ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas ir dešimtbalė vertinimo sistema. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Studijų dalykų programose numatyti konkretūs vertinimo struktūriniai elementai, jų svoris galutiniame vertinime, konkrečių vertinimo užduočių turinys, kriterijai ir reikalavimai. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu. Pasiektus Finansų apskaitos studijų programos rezultatus studentai demonstruoja baigiamajame darbe.

Sandara: Studijų dalykai, praktika.
Krypties studijų dalykai:
Kino kalba, Vaidybos ir scenos kalbos pagrindai, Profesinė užsienio kalba, Informacinės technologijos, Dalykinė komunikacija, Kūrybos psichologija ir metodai, Režisūros pagrindai, Scenarijaus kūrimas, Filmavimo pagrindai, Audiovizualinio montažo technologijos, Audiovizualinio montažo režisūra, Asmeninė vadyba ir karjera, Kompozicija, Kompiuterinė grafika ir dizainas, Prodiusavimas, Multimedijos technologijos, Vizualinė komunikacija, Audiovizualinių produktų kūrimas, Populiarioji kultūra, Intelektinės nuosavybės teisė, Garso režisūra, Animacijos kūrimas, Modulis - Kino filmų kūrimas, Modulis – Televizijos laidų kūrimas.
Atliekamos mokomoji ir baigiamoji profesinės veiklos praktikos.
Pasirenkamųjų studento studijų dalykai, atliepia kolegijos vertybes ir siekia ugdyti išskirtas studento kompetencijas, siekiant formuoti vieningą studento portretą. Išskiriamos 4 studento kompetencijos: Kūrybiškumas ir verslumas, Skaitmeninė komunikacija, Kalbinė komunikacija, Asmeninis tobulėjimas ir karjeros valdymas.
Specializacijos: Nėra.

Profesinės veiklos galimybės:
Asmenys, įgiję Menų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, yra pasirengę profesionaliai kurti įvairaus žanro ir formato filmus, televizijos laidas, reklamas, muzikinius klipus ir įgyvendinti kitus audiovizualinio meno kūrybinius projektus; gali dirbti kūrybinį darbą prodiuserinėse kompanijose, kino studijose, reklamos ir renginių agentūrose, televizijose, įmonėse ir kompanijose, kur būtinas audiovizualinio meno produkcijos kūrimas taikant naująsias medijų kalbas bei technologijas. Video kūrybos ir medijų studijų programos absolventai gali kurti savo medijų įmones, savarankiškai ir kūrybiškai veikti įvairių tipų šalies ir tarptautinėse medijų įmonėse ir produktyviai įsilieti kūrybinių industrijų sektoriaus plėtrą.

Tolesnių studijų galimybės:
Studijas galima tęsti Menų studijų krypties grupės II pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti Medijų meno krypties antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas.