Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Atlikimo menas (anglų k. - Performance Art)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Muzika

Studijų krypties šaka

Muzikos atlikimas

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Muzika ir atlikimo menas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras
Atlikėjas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6106

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-49

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121PX039

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450215

Finansinės grupės kodas

1.7

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-03-20
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Atlikimo meno studijų programa su 6 specializacijomis (chorvedybos ir vargonininkavimo, dainavimo, džiazo ir populiariosios muzikos, fortepijono, liaudies muzikos, pučiamųjų ir styginių muzikos) skirta rengti muzikos atlikėją, kompetetingą menininką, gebantį taikyti ir tobulinti profesinius įgūdžius ir žinias, sėkmingai integruotis į profesionalių atlikėjų rinką; choro, orkestro, ansamblio vadovą ir dirigentą, gebantį vadovauti kolektyvui, ruošti įvairias koncertines programas ir kurti profesionalias aranžuotes; menininką-pedagogą, turintį muzikos meno žinių sistemą, gebantį plėtoti savo ir mokinių muzikinę saviraišką, veiksmingai organizuoti muzikinį ugdymą įvairių tipų ugdymo institucijose.
Studijų rezultatai:
Atlikimo meno studijų programa skirta rengti muzikos atlikėją, gebantį taikyti ir tobulinti profesinius įgūdžius ir žinias, sėkmingai integruotis į profesionalių atlikėjų rinką. Absolventas turi pasirinktos specializacijos atlikimo meno, metodikos ir pedagogikos žinių ir gebėjimų išreikšti save nacionalinės ir pasaulietinės muzikinės kultūros stilių įvairovėje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaita, diskusija, seminaras, literatūros analizė, savarankiškų užduočių metodas, atvejo analizė, kūrybiniai individualūs ir grupiniai projektai, darbas grupėse, demonstravimas, pratybos, individualios konsultacijos, praktinės užduotys, veiklos refleksija.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas, pratybų atsiskaitymas, grupinis/ individualus meninis projektas, kolegų vertinimas, savęs vertinimas, kontrolinis darbas, referatas. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo įvertinimu. Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykų bloką (165 kreditai, su praktika) sudaro bendrieji visoms specializacijoms studijų krypties dalykai (33 kr.): muzikos istorija, muzikos kalba, solfedžio, muzikines kompiuterinės technologijos, kultūros projektų valdymas ir kt. ir studijų krypties dalykai pagal specializacijas (132 kr.): choro dirigavimas, partitūrų pažinimas, choro studija, vargonai, liturgika, solinis ir kamerinis dainavimas, operos studija, vokalinis ansamblis, spec. instrumentas, ritmų pagrindai, improvizacija, ansamblio studija, fortepijonas, kamerinis ansamblis, karilionas, koncertmeisterio klasė, liaudies instrumentų pažinimas, dirigavimas, orkestro studija, instrumentuotė ir kt.
Specializacijos:
1. Chorvedyba ir vargonininkavimas;
2. Dainavimas;
3. Džiazo ir populiarioji muzika;
4. Fortepijonas;
5. Liaudies muzika;
6. Pučiamųjų ir styginių muzika
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti Pedagogikos gretutinių studijų programą ir įgyti pedagogo kvalifikaciją.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa vykdoma ir užsienio – anglų ir rusų kalbomis.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgiję muzikos bakalauro kvalifikacinį laipsnį asmenys gali dirbti solistais, orkestro ar ansamblio atlikėjais, kurti savo kolektyvus ir jiems vadovauti. Pasirinkus gretutines Pedagogikos studijas ir įgijus pedagogo kvalifikaciją, galima dirbti mokytoju meno, muzikos ar specializuotose vidurinėse mokyklose bei gimnazijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.