Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Teisė ir finansai (anglų k. - Law and Finance)

Studijų krypties grupė

Teisė

Studijų kryptis

Teisė

Švietimo sritis

Teisė

Švietimo posritis

Teisė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Teisės bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-3

Akreditavimo vertinimo išvados

VDU_Teisė ir finansai_BA_2017.pdf

Valstybinis kodas

6121KX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450421

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-09-19
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti kvalifikuotus teisės specialistus, gerai išmanančius Lietuvos teisės bei finansų sistemos elementus, įgijusius tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės žinių, gebančius efektyviai ir etiškai atstovauti klientus ir jiems patarti, spręsti ginčus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti, lengvai prisitaikančius prie teisės ir finansų srityje gebėjimų reikalaujančio darbo Europos Sąjungos ir transnacionalinėse organizacijose.
Studijų rezultatai:
1. Taikyti praktinėje veikloje žinias apie pagrindines teisės mokslų teorijas, visų pagrindinių teisės šakų ir institutų principus ir turinį nacionalinio ir tarptautinio teisinio reguliavimo kontekstuose, žinias apie finansų sistemos ir jos sudedamųjų dalių funkcionavimo principus.
2. Atlikti problemos išsamią teisinę ir bendrąją finansinę analizę, rinkti informaciją, naudojantis nacionaliniais ir tarptautiniais informacijos šaltiniais, taikyti pagrindines teorinių-taikomųjų tyrimų teisės srityje metodologijas, savarankiškai atlikti teorinį-taikomąjį tyrimą, interpretuoti jo rezultatus įvairių disciplinų požiūriu.
3. Parengti teisės taikymo aktų projektus, kritiškai ir sistemiškai analizuoti teismų praktikoje suformuotas teisės aiškinimo taisykles, teisės principus bei su finansų sritimi susijusius duomenis teisminiame ir kvaziteisminiame procesuose, nustatyti teisinio reguliavimo problemas susiejant teisės ir finansų mokslų žinias.
4. Teisiniu požiūriu analizuoti ir vertinti žmogaus elgesį ir socialinių, verslo bei finansų institucijų elgesį, veiklą, įvairių tekstų pobūdį, priimti argumentuotus sprendimus dėl konfliktų sureguliavimo.
5. Planuoti, organizuoti bei kontroliuoti veiklą dirbant savarankiškai ir komandoje, bendraujant ir bendradarbiaujant su kitų sričių specialistais.
6. Būti nešališku, jautriu įsiklausančiu į kitų asmenų ir aplinkos poreikius, derinti priešingus interesus bei elgtis pagal nustatytus profesinės etikos elgesio standartus.
7. Nuosekliai, logiškai, kritiškai mąstyti, efektyviai bei nuolat mokytis.
Mokymo ir mokymosi veiklos:

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Universitete taikoma kaupiamojo balo studijų pasiekimų vertinimo sistema. Studentų studijų pasiekimai vertinami kolokviumų, kitų tarpinių atsiskaitymų (kontrolinių darbų, namų darbų, individualių užduočių) ir egzamino arba studentų savarankiškai atlikto darbo (projekto) gynimo būdais, taip pat naudojamas testavimas, pristatymų analizė, darbo grupėse apibendrinimas ir kritinis vertinimas, savarankiško darbo pristatymo analizavimas ir kritinis vertinimas, žodinių pranešimų ir diskusijų stebėjimas. Jeigu dalykas dėstomas intensyviu būdu, jo pasiekimai vertinami vien baigiamuoju egzaminu.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programa sudaryta iš trijų pagrindinių dalių sudaryta iš dviejų dalių – bendrauniversitetniams dalykams ir kalboms - 16 kreditų, finansų krypties dalykams – 60 kreditų, teisės krypties dalykams – 164 kreditai (iš jų baigiamasis darbas - 16 kreditų, praktika – 16 kreditų). Finansų krypties dalykai – Ekonomikos pagrindai, Finansų pagrindai, Valstybės finansai, Finansų apskaita ir atskaitomybė, ES finansų sistema, Mokesčiai ir apmokestinimas, Statistiniai metodai ekonomikoje, Verslo etika ir socialinė atsakomybė, Verslo finansų pažintinė praktika, Verslo finansų valdymas, Taikomoji ekonometrika. Teisės krypties dalykai - Teisės pagrindai, Lotynų kalbos pradmenys teisininkams, Teisės teorija, Teisės istorija, Konstitucinė teisė, Darbo teisė, Administracinė teisė ir procesas I, Teisinis argumentavimas, Romėnų teisė, Civilinė teisė I, Administracinė teisė ir procesas II, Baudžiamoji teisė: bendroji dalis, ES teisė I: institucinė teisė, Teisininkų etika, Civilinė teisė II, Civilinio proceso teisė I, Baudžiamojo proceso teisė I, Baudžiamoji teisė: spec. dalis I, ES teisė II: materialinė teisė, Įmonių teisė, Civilinio proceso teisė II, Baudžiamojo proceso teisė II, Baudžiamoji teisė: spec. dalis II, Tarpt. viešoji teisė, Finansų teisė.