Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Dietetika (anglų k. - Dietetics)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Mityba

Studijų krypties šaka

Dietetika

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Terapija ir reabilitacija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Dietistas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6632

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-28

Akreditavimo vertinimo išvados

Nutrition study field external evaluation report KSC 2021 final.pdf

Valstybinis kodas

6531GX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550915

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-06-09
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Rengti dietetikos specialistus, kurie kvalifikuotai ir atsakingai taikys mitybos mokslo principus užtikrindami kokybišką mitybos korekcijos paslaugų teikimą, identifikuos individualius klientų/pacientų poreikius ir teiks mitybos korekcijos konsultacijas įvairių poreikių turintiems asmenims.

Studijų rezultatai:
Baigę studijas, Dietetikos studijų programos absolventai:
1. Paaiškina sveikatingumo terminiją, reikšmę ir veiklas, nurodo reikalavimų svarbą ir taiko juos užtikrindamas saugių ir kokybiškų mitybos korekcijos paslaugų teikimą.
2. Parengia mokslinių tyrimų rezultatais grįstą sveikatos stiprinimo programą ir teikia mokslo įrodymais grįstas mitybos korekcijos konsultacijas įvairių poreikių turintiems populiacijos atstovams.
3. Vykdo pacientų/klientų maitinimosi priežiūrą ir užtikrina tinkamą paciento/kliento aprūpinimą maistu.
4. Kontroliuoja žaliavų ir produkcijos kokybę ir parenka maisto gamybos technologiją.
5. Analizuoja kompleksinį ryšį tarp žmogaus, aplinkos ir maisto; identifikuoja individualius klientų/pacientų poreikius.
6. Analizuoja praktinę patirtį profesinėje veikloje, nuolat mokosi, moko ir konsultuoja asmens sveikatos priežiūros komandos dalyvius.


Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir profesinių kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, praktiniai seminarai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, diskusijos, sąvokų žemėlapis, probleminis skaitymas, mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami per tarpinius atsiskaitymus: kontrolinis darbas, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, testavimas, atvejo analizė, informacijos paieška ir sisteminimas, diskusijos, esė, savarankiškos kūrybinės užduotys, seminarai, kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai, baigiamasis darbas ir / ar kvalifikacinis egzaminas.

Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai (126 kreditai): Filosofija / Bendravimo psichologija, Akademinis ir kompiuterinis raštingumas, Dietisto darbo etika ir aplinka,Įvadas į maisto mokslą, Maisto mikrobiologija ir parazitologija, Profesinė užsienio kalba (anglų), Maisto pasisavinimo organizme anatomija ir fiziologija, Maisto ruošimo technologija, Infekcinės ir neinfekcinės ligos, Maisto sauga ir kokybė, Maisto chemija, Visuomenės sveikata, Profesinė komunikacija, Kliento maitinimo organizavimas, Bendroji biochemija ir imunologija, Sveiko ir sergančio vaiko maitinimas, Dietetikos tyrimų metodai, Dietetika ir valgiaraščio rengimas, Pirmoji medicinos pagalba, Sveika gyvensena, Nutrigenetika, Kliento maitinimosi priežiūra, Tvari maisto gamyba ir darni aplinka, Gydomoji mityba, Pagyvenusių ir senų žmonių maitinimas, Verslo organizavimas ir lyderystė, Farmakologija dietetikoje, Sportuojančio žmogaus mityba.
Laisvai pasirenkamieji dalykai (9 kreditai).
Praktikos (33 kreditai): Pažintinė praktika, Kliento aprūpinimo maistu praktika, Kliento valgiaraščio sudarymo praktika, Baigiamoji praktika.
Baigiamasis darbas (12 kreditų).

Specializacijos:
-

Studento pasirinkimai:
Galima rinktis:
- laisvai pasirenkamus studijų dalykus;
- alternatyvius studijų dalykus.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Dietetikos studijų programa unikali, nes atliepia specifinius Vakarų Lietuvos regiono poreikius. Studijų programos rezultatai užtikrina, kad dietetikos absolventai gali sėkmingai prisidėti prie sveikatingumo ir reabilitacijos paslaugų sektoriaus vystymo.

Profesinės veiklos galimybės:
Dietistai gali dirbti visų lygių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose, atliekančiose įvairaus amžiaus grupių asmenų sveikatos priežiūrą, krašto apsaugos ir vidaus reikalų sistemos sveikatos priežiūros įstaigose, socialinės globos, rūpybos, ugdymo institucijose, privačiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, valstybinėse ir privačiose visuomenės maitinimosi įstaigose.

Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.