Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija (anglų k. - Social Work and Social Rehabilitation)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Socialinis darbas

Švietimo sritis

Socialinė gerovė

Švietimo posritis

Socialinis darbas ir konsultavimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinio darbo bakalauras
Socialinis darbuotojas, LTKS VI

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Jungtinis kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-37

Akreditavimo vertinimo išvados

ŠU_Socialinis darbas ir socialinė reabilitacija_BA.pdf

Valstybinis kodas

6181JX002

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450923

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-05-05
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos profesinės ir bendrakultūrinės kompetencijos socialinio darbo specialistus, kurie integruodami tarpdisciplinines žinias ir tarpkultūrinę patirtį, gebės kompleksiškai vertinti asmens, grupės, bendruomenės socialinius poreikius ir teikti įgalinančią socialinę pagalbą ir socialinės reabilitacijos paslaugas, vadovaujantis etiniais profesinės veiklos principais, reflektyviai vertinant savo profesinę veiklą.
Studijų rezultatai:
Bendrosios kompetencijos:
Gebėjimas kritiškai vertinti tarpdisciplininių žinių taikymo galimybes daugiakultūrėje socialinio darbo ir socialinės reabilitacijos praktikoje, taikyti žinias socialinio darbo ir reabilitacijos praktikoje ir tyrimuose. Gebėjimas vykdyti taikomuosius tyrimus, orientuotus į socialinio darbo teorijos ir praktinės veiklos sąsajas bei į daugiakultūrinės visuomenės psichosocialinius poreikius bei jų tenkinimą, kūrybiškai interpretuoti taikomųjų tyrimų rezultatus profesinėje veikloje ir socialinės politikos kontekste. Gebėjimas argumentuotai komunikuoti gimtąja ir užsienio kalba specialistų aplinkoje ir daugiakultūrinėse bendruomenėse, tinkamai pozicionuojant socialinio darbo profesiją.
Dalykinės kompetencijos:
Gebėjimas atpažinti ir kompleksiškai vertinti asmens, grupės ir bendruomenės galias bei socialinės pagalbos ir reabilitacijos paslaugų poreikį. Gebėjimas rengti klientų socialinių poreikių tenkinimo planus, socialines programas ir projektus, telkiant asmens, grupės, bendruomenės išteklius, įgalinant juos savigalbai ir gyvenimo kokybės pokyčiams. Gebėjimas organizuoti ir teikti įgalinančią socialinę pagalbą asmenims, grupėms, bendruomenei tarpinstitucinio bendradarbiavimo kontekste. Gebėjimas kritiškai į(si)vertinti socialinės pagalbos paslaugų kokybę ir inicijuoti socialinės pagalbos tobulinimą, vadovaujantis socialinio teisingumo ir atsakomybės principais, žmogaus teisėmis, socialinio darbo vertybėmis ir etika. Gebėjimas koordinuoti socialinės pagalbos veiklas ir bendradarbiauti tarpdisciplininėje komandoje, prisiimant socialinę atsakomybę bei inicijuojant įgalinančią, asmens poreikius tenkinančią pagalbą multikultūrinėje aplinkoje. Gebėjimas demonstruoti toleranciją, pagarbą socialinei įvairovei tarpkultūriniame kontekste vadovaujantis socialinio darbo vertybėmis ir etikos reikalavimais. Gebėjimas reflektyviai vertinti savo ir kolegų profesinę praktiką, analizuojant profesinį ir asmeninį augimą mokymosi visą gyvenimą kontekste.
Numatomi studijų rezultatai:
Socialinio darbo ir socialinės reabilitacijos studijų programos, kurią baigus suteikiamas socialinio darbo bakalauro laipsnis ir socialinio darbuotojo kvalifikacija, tikslas – parengti aukštos profesinės ir kultūrinės kompetencijos socialinio darbo specialistus, kurie, integruodami tarpdisciplinines žinias, tarpkultūrinę patirtį, gebės kompleksiškai vertinti asmens, grupės, bendruomenės socialinius poreikius, teikti įgalinančią socialinę pagalbą ir socialinės reabilitacijos paslaugas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Programoje derinami dėstymo ir studijų metodai, tradicinės (paskaita, seminaras) ir inovatyvios studijų formos (nuotolinis mokymasis Moodle aplinkoje/nuotolinio mokymosi Moodle aplinkoje elementai, kooperuotos studijos, akademinis judumas ir kt.). Paskaitose taikomi dėstymo metodai: pasakojimas, pokalbis, iliustravimas, demonstravimas – stebėjimas; seminaruose dominuoja aktyvieji studentų mokymosi metodai – mokymasis bendradarbiaujant, diskusija, minčių lietus, koncepcijų žemėlapis, situacijų imitavimas, atvejo analizė (AKTA – atvejo kūrimo / tyrimo / analizės metodas), modeliavimas (projektavimas) – studentai rengia individualius ir grupinius (komandinius) projektus, taikydami problemų sprendimo ir projektų valdymo (PVM) metodus; kai kurių dalykų studijose taikomi ir užsienio kalbos ir dalyko integruoto mokymosi (UKDIM / CLIL) metodai, kuriais studentai ugdosi bendruosius ir specialiuosius gebėjimus.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamojo vertinimo sistema. Vertinimo metodai taikomi priklausomai nuo dalyko specifikos ir siekiamų rezultatų. Žinių ir supratimo tikrinimui taikomi tarpiniai atsiskaitymai – kolokviumai, referatai, žodiniai pranešimai, esė ir egzaminas (individuali apklausa raštu, atvirų ir uždarų klausimų testai, koncepcijų ir minčių žemėlapiai). Studentų specialieji gebėjimai įvertinami atlikus skirtas užduotis: rašto darbas, netradicinė užduotis (pvz., atvejo analizė), projekto gynimas, tyrimo dizaino gynimas; kitas studijų dalykų bei praktikų užduotis – į dalykus integruoti kursiniai darbai; praktikų ataskaitos; individualių ir grupinių užduočių vertinimas etc. Refleksijų bei praktikų supervizijų metodai (savęs vertinimas, kolegų vertinimas ir pan.) taikomi siekiant įvertinti ir skatinti studentus įsivertinti asmeninius ir socialinius gebėjimus.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Socialinio darbo ir socialinės reabilitacijos bakalauro studijų programą sudaro trys dalys: 1) bendrųjų universitetinių studijų dalykai – 15 kreditų, 2) socialinio darbo studijų krypties dalykai (su praktika ir baigiamojo darbo rengimu) – 166/162 kreditai, 3) kitų krypčių studijų dalykai – 59/63 kreditai. Kitų krypčių dalykų studijos neatsiejamai susijusios su programos siekiamais studijų rezultatais, grindžia studijų tarpdiscipliniškumą. Praktikoms (nepertraukiamoms) skiriama 16 kreditų. Studijose numatytos 4 praktikos integruotos į dalykų turinį (8 kreditai), išklausę dalį teorinio kurso studentai atlieka užduotis praktikos vietose. Jungtinėje studijų programoje studentų akademiniam judumui skiriami 28 kreditai. Akademinio judumo planas orientuotas tarpkultūrinės patirties integravimui į socialinio darbo profesinį lauką socialinės reabilitacijos paslaugų teikimo aspektu. Bakalauro baigiamajam darbui skirta 18 kreditų, studentai rinks tyrimų duomenis Lietuvoje ir Latvijoje, atliks lyginamąją duomenų analizę.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Studijų programoje numatyti 26 kreditai alternatyviai pasirenkamų dalykų: 1) Latvių kalba / Rusų kalba, 2) Sveikatos psichologija / Socialinė adaptacija, 3) Dailės terapija / Psichodrama, 4) Alternatyvioji terapija socialiniame darbe / Hipoterapija, 5) Deviacijų sociologija / Agresijos valdymas, 6) Karitatyvinis darbas / Socialinis darbas su deviantinėmis asmenybėmis, 7) Komandinis socialinis darbas / Profesinė saviugda.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Jungtinė tarptautinė studijų programa orientuota į socialinės reabilitacijos aspekto ir tarpkultūrinės patirties (socialinės reabilitacijos paslaugų teikimo aspektu) integravimą į socialinio darbo lauką, studijose pasirengiama dirbti socialiniu darbuotoju, gebančiu teikti ir socialinės reabilitacijos paslaugas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti socialinio darbo specialistais skirtingo lygmens (nevyriausybinėse organizacijose, vietos bendruomenėse, savivaldybių ar regioninėse) socialines paslaugas teikiančiose įstaigose.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas galės tęsti studijas socialinio darbo arba su šia kryptimi susijusiose magistrantūros studijų programose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2022-05-02