Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kosmetologija (anglų k. - Cosmetology)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Kosmetologija

Studijų krypties šaka

Grožio terapija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Medicinos diagnostika ir gydymo technologija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Technologas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6619

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-5

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531GX033

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550914

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-11-10
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Parengti kosmetologijos specialistą, gebantį savarankiškai organizuoti ir teikti grožio paslaugas, spręsti profesinės veiklos problemas, bendradarbiauti su kitais sveikatingumo ir sveikatinimo sričių specialistais, vadovautis nuolatinio mokymosi principu bei prisitaikyti prie profesinės srities inovacijų.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
1. Išmano ir supranta įvairiems amžiaus tarpsniams būdingus žmogaus anatomijos, fiziologijos, patologijos ypatumus.
2. Išmano ir supranta kosmetologijoje naudojamų medžiagų sudėtį, kosmetinių priemonių derinimo taisykles ir kosmetinių procedūrų derinimo principus, aparatų, reikalingų kosmetologinėms procedūroms atlikti, paskirtį, veikimo ir taikymo galimybes.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
3. Geba atlikti empirinius tyrimus, vadovaudamasis tyrimų etikos principais, rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus profesinės veiklos bei inovacijų diegimo problemoms spręsti, naudotis informacinėmis technologijomis.
Specialieji gebėjimai:
4. Geba įvertinti kliento odos, odos priedų bei minkštųjų audinių būklę, atsižvelgdamas į asmens anamnezės duomenis ir identifikuotus estetinius kliento poreikius, remdamasis įvairaus amžiaus žmonių morfologiniais, anatominiais, patologiniais organizmo ypatumais bei tikslingai parinkdamas vizualinius, manualinius, aparatinius vertinimo metodus.
5. Geba sudaryti trumpalaikius ir ilgalaikius kosmetinių procedūrų planus, įvertinęs odos ir odos priedų būklę bei nustatęs individualius objektyvius ir subjektyvius odos pokyčius.
6. Geba savarankiškai parinkti kosmetines medžiagas, priemones, kosmetologinę įrangą procedūroms atlikti, atsižvelgdamas į kliento poreikius ir atliekamos procedūros pobūdį.
7. Geba savarankiškai atlikti kosmetines procedūras, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, saugumą specializuotose ir nespecializuotose vietose, vadovaudamasis kosmetologo veiklą reglamentuojančiais dokumentais ir teisės aktais, higienos reikalavimais, ergonomikos principais.
8. Geba organizuoti grožio paslaugų verslą, išanalizavęs kosmetologinių paslaugų rinką, vykdyti kosmetinių medžiagų, priemonių, kosmetologinės įrangos reklamą ir platinimą.
Socialiniai gebėjimai:
9. Geba bendrauti ir bendradarbiauti su kosmetologais, kitų sričių specialistais, klientais nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste.
10. Geba planuoti, organizuoti kosmetologines paslaugas ir vykdyti profesinės patirties sklaidą, vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu.
Asmeniniai gebėjimai:
11. Geba savarankiškai mokytis, kūrybiškai prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos, identifikuodamas ir valdydamas asmeninių pokyčių ir tobulėjimo poreikį.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokymo ir mokymosi veiklos orientuotos į studentų asmeninių, socialinių, taikomųjų tyrimų bei specialiųjų gebėjimų plėtotę, taikant pažintinius, tiriamojo pobūdžio, savarankiškas studijas ir kūrybinį mąstymą stimuliuojančius studijų metodus: klasikinius (grupės ir tikslinė diskusija, tikrinamasis pokalbis, demonstravimas ir kt.) ir šiuolaikinius (atvejo analizė, praktinis seminaras, projektų metodas, minčių lietus, minčių žemėlapis ir kt.).
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatų vertinimas yra studijų proceso dalis. Vertinimas atliekamas viso semestro ir egzaminų sesijos metu. Dalyko ir praktikos žinios, supratimas ir gebėjimai vertinami taikant dešimties balų kriterinę ir kaupiamojo vertinimo sistemą. Programos dalykų studijų rezultatai semestro metu įvertinami tarpiniais atsiskaitymais, o galutinį įvertinimą sudaro tarpinių įvertinimų ir egzamino pažymiai. Kiekvieno dalyko / praktikos vertinimo balo sandara apibrėžiama studijų dalykų aprašuose. Programos numatomų studijų rezultatų pasiekimų įvertinimui naudojami vertinimo raštu (testas, apklausa raštu, apžvalga, praktikos veiklos ataskaita, egzaminas) ir vertinimo žodžiu (teorinio pranešimo pristatymas, praktinių įgūdžių vertinimas, projekto ir praktikos ataskaitos gynimas) metodai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykai: Anatomija, fiziologija ir patologija, Citologija ir mikrobiologija, Kosmetinės medžiagos, Sveikatos teisės pagrindai, Bendroji kosmetologija (integruota praktika), Farmakologija, Kineziologija, Odos ir infekcinės ligos, Vidaus ligos ir pirmoji medicinos pagalba, Masažas, Profesinė etika, Veido priežiūros metodikos ir fizioterapija (integruota praktika), Klinikinė kosmetologija ir estetinės chirurgijos pagrindai, Slaugos pagrindai (integruota praktika), Nagų priežiūros metodikos (integruota praktika), Taikomųjų tyrimų metodologija, Veido ir kūno plaukų šalinimo metodikos, Kūno priežiūros metodikos ir fizioterapija (integruota praktika), Makiažo atlikimo technologijos (integruota praktika), Verslo organizavimas ir sveikatos projektų vadyba, Baigiamoji praktika ir kt.
Dalykai skirti gilinimuisi kryptyje: Įvaizdžio kūrimas / Stilius ir mados istorija, Mitybos pagrindai / Dietetikos pagrindai, Aromaterapija / Fitoterapija, Hidroterapija / Talasoterapija, Refleksologija / Netradicinis masažas.
Bendrųjų ir skaitmeninių kompetencijų ugdymo (si) dalykai: Specialybės kalbos pagrindai, Specialybės užsienio kalba, Sveikatos informatika, Praktinė filosofija / Sveikatos sociologija, Sveikatos psichologija / Klientų aptarnavimo psichologija.
Laisvai pasirenkami dalykai.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galima rinktis dalykus, skirtus gilinimuisi kryptyje: Įvaizdžio kūrimas / Stilius ir mados istorija, Mitybos pagrindai / Dietetikos pagrindai, Aromaterapija / Fitoterapija, Hidroterapija / Talasoterapija, Refleksologija / Netradicinis masažas.
Galima rinktis bendrųjų ir skaitmeninių kompetencijų ugdymo (si) dalykus: Praktinė filosofija / Sveikatos sociologija, Sveikatos psichologija / Klientų aptarnavimo psichologija.
Galima rinktis laisvai pasirenkamus dalykus (LPD) (9 kr.). Juos studentas renkasi iš bendro kolegijos LPD sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
į specialybės dalykus integruotos praktikos sudaro studentui galimybę paskaitų metu teoriškai įgytas žinias bei pratybų metu formuojamus įgūdžius taikyti konkrečioje praktinėje veikloje (pvz. Veido priežiūros metodikų ir fizioterapijos praktika yra integruota į Veido priežiūros metodikų ir fizioterapijos dalyką);
– profesinės veiklos praktikas studentas atlieka realioje darbo vietoje: Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete specializuotose kabinetuose visuomenei teikiamos grožio paslaugos, ugdomi studento bendrieji ir specialieji gebėjimai (kliento sutikimas, kosmetologinių procedūrų atlikimas, kliento konsultavimas, išlydėjimas ir kt.), būtini kosmetologo profesinėje veikloje;
– studentas tiesiogiai dalyvauja savo profesinės karjeros valdyme, nes fakultete vykstančių praktikų metu galima sulaukti darbo pasiūlymų iš grožio salonų atstovų.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti grožio salonuose, sveikatinimo ir sveikatingumo centruose, kino ir foto studijose, kosmetikos kabinetuose ir kitose grožio paslaugas teikiančiose įmonėse, kosmetikos gaminių reklamos ir prekybos srityse, individualiai organizuoti grožio paslaugų verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali tęsti studijas sveikatos mokslų studijų bei verslo ir viešosios vadybos studijų kryptyse Lietuvos arba užsienio aukštosiose mokyklose.