Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mados dizainas (anglų k. - Fashion Design)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dizainas

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dizainas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121PX032

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450212

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):

parengti aukščiausios kvalifikacijos mados dizainerius, gebančius kūrybingai dirbti plačiame mados industrijų bei tekstilės ir aprangos pramonės lauke

Studijų rezultatai:
Programos absolventas galės:
1. Panaudoti meno istorijos ir teorijos bei kultūrologines žinias kūrybinio mados sektoriaus ir tekstilės/aprangos pramonės analizėje, suvokiant sąsajas tarp dizaino istorijos ir socialinių bei kultūrinių veiksnių.
2. Atpažinti ir vertinti aktualius mados dizaino dėsnius bei panaudoti juos savo kūrybiniams darbams minėtame kontekste.
3. Technologiškai ir metodiškai įvaldyti visas mados dizaino praktikas: produkto (drabužio) projektavimo, įgyvendinimo ir pristatymo.
4. Demonstruoti kompleksinį kūno sandaros ir drabužio motyvų, formų, siluetų, medžiagiškumo bei koloristikos suvokimą ir šių žinių taikymą praktikoje.
5. Spręsti mados dizaino praktikos problemas taikant kūrybinio mąstymo, vaizduotės plėtros ir inovatyvumo principus.
6. Kurti individualius ir grupinius projektus ir juos praktiškai įgyvendinti mados dizaino, tekstilės ir aprangos pramonės įmonėse.
7. Savarankiškai planuoti laiką, disciplinuotai ir metodiškai siekti užsibrėžtų tikslų, laikytis asmeninės ir darbo etikos, išmanyti bendravimo su klientu ir užsakovu ypatumus, gebėti prisitaikyti prie nuolatinių ir paprastai nenuspėjamų pokyčių, kuriuos lemia žinių ir technologijų pažanga mados dizainerio profesinėje srityje.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Įgyvendinant programą bei siekiant užtikrinti, kad studentams būtų sudarytos visos sąlygos pasiekti studijų rezultatus studijų metu naudojami įvairūs mokymo(-si) metodai, atitinkantys atskiro dalyko (modulio) specifiką: paskaitos, diskusiniai seminarai, praktinės kūrybinės dirbtuvės, probleminės diskusijos mažose grupelėse ir pristatymas viešai, savarankiška studijų medžiagos analizė, savarankiškas individualios užduoties atlikimas, grupinės užduoties atlikimas, atvejo studija, projektinė veikla, dalyvavimas konkursuose, vieši darbų pristatymai ir aptarimai. Atsižvelgiant į studijų dalyko tikslus, naudojamos interaktyvios studijų priemonės, vaizdinė medžiaga, ypatingas dėmesys skiriamas dizainerio portfolio kūrimui ir jo pristatymui auditorijai. Studentai skatinami aktyviai dalyvauti paskaitose ir kūrybinėse dirbtuvėse, efektyviai planuoti laiką, analizuoti mados lauko situaciją, formuluoti probleminius klausimus ir kritiškai vertinti aplinkos reiškinius.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kiekvieno studijų programos dalyko studijos baigiamos studento žinių bei gebėjimų įvertinimu dešimties balų vertinimo sistemoje. Studentų studijų pasiekimai vertinami tarpinių atsiskaitymų (namų darbų, individualių bei komandinių užduočių) ir egzamino (arba studento savarankiškai atlikto kūrybinio projekto) būdu. Galutinis pažymys integruoja tarpinių atsiskaitymų ir egzamino (arba studento savarankiškai atlikto kūrybinio projekto) pažymius. Tarpinių atsiskaitymų atskirų dedamųjų svorį galutiniam pažymiui nustato ir pirmųjų užsiėmimų metu paskelbia dalyko dėstytojas.

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:

Studentai renkasi tris dalykus (iš viso 16 kreditų) iš bendrauniversitetinių A grupės dalykų (Filosofija, užsienio kalbos ir kita), o iš B grupės dalykų pogrupių „Menai“, „Humanitariniai mokslai“, „Ekonomika ir vadyba“, „Biomedicinos ir fiziniai mokslai“ studentai privalo pasirinkti 1 dalyką (iš viso 4 kreditai). Iš D grupės dalykų, kuriuose yra disciplinos, susijusios su meno ir kultūros žinių plėtimu, studentai renkasi iki 4 dalykų (16 kreditų). Iš viso A, B, D dalykų apimtis kreditais – 36.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
-