Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Muzikos produkcija (anglų k. - Music Production)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Muzika

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Muzika ir atlikimo menas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-31

Akreditavimo vertinimo išvados

VDU_Isvados_muzikos kryptis_2021.pdf

Valstybinis kodas

6121PX033

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450215

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):

Muzikos produkcijos bakalauro studijų programos tikslas – parengti specialistus, turinčius praktinių įgūdžių ir žinių, reikalingų dirbant dinamiškoje muzikos produkcijos ir technologijų srityje, kuriant originalius darbus garso įrašų ir dizaino, muzikos technologijų ir susijusiose srityse, pristatant savo asmeninę kūrybą bei inicijuojant ir plėtojant kūrybinius projektus.
Studijų rezultatai:

1. Sukurti audiovizualines instaliacijas ir aplinkas, atsižvelgiant į šios srities teoriją ir praktiką.
2. Komponuoti muzikinę medžiagą, naudojantis muzikine programine ir technine įranga bei studija.
3. Įvertinti ir panaudoti technologijas, darbo su skirtingomis medijomis eigoje.
4. Panaudoti efektyvaus komandinio darbo principus profesinėje aplinkoje.
5. Administruoti projekto kūrimo ir įgyvendinimo procesą, kuriant originalius darbus garso įrašų ir dizaino, muzikos technologijų ir susijusiose srityse.
6. Įvertinti ir kontekstualizuoti darbo procesą bei kūrybinius rezultatus, pristatant savo asmeninę kūrybą.
7. Kritiškai vertinti ir kontekstualizuoti muzikos produkciją, atlikimą, su muzika susijusius kultūrinius renginius ir produktus, naudojant akademinę kalbą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:

Siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti visi studijų rezultatai studijų metu naudojami įvairūs mokymo(-si) metodai, atitinkantys atskirų dalykų (modulių) specifiką: paskaitos, konsultacijos, vaizdinės ir garsinės medžiagos demonstravimas, tutoriaus vedamos kūrybinės dirbtuvės, techninis vadovavimas, darbų peržiūros studentų grupėse, diskusijos, grupinės užduoties atlikimas, savarankiškas individualios užduoties atlikimas, savarankiška studijų medžiagos analizė.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Kiekvieno studijų programos dalyko studijos baigiamos studento žinių bei gebėjimų įvertinimu dešimties balų vertinimo sistemoje. Galutinis įvertinimas susideda iš tarpinių atsiskaitymų (namų darbų, individualių bei grupinių užduočių) ir egzamino (arba studento savarankiškai atlikto kūrybinio projekto) pažymių. Priklausomai nuo konkrečių užduočių ir atsiskaitymų pobūdžio, jie vertinami įvairias būdais: skaitant rašto darbus, klausant pristatymų, klausant muzikos kūrinių, egzaminuojant žodžiu, klausant atvejo analizės, atsižvelgiant į studentų ir studentų grupių savęs vertinimą.

Specializacijos:

Studento pasirinkimai:

Studentai renkasi tris dalykus (iš viso 16 kreditų) iš bendrųjų universitetinių A grupės dalykų (Filosofija, 2 užsienio kalbos lygiai), o iš B grupės dalykų pogrupių „Menai“, „Humanitariniai mokslai“, „Ekonomika ir vadyba“, „Biomedicinos ir fiziniai mokslai“ studentai privalo pasirinkti 1 dalyką (iš viso 4 kreditai). Iš D grupės dalykų, kuriuose yra disciplinos, susijusios su meno ir kultūros žinių plėtimu, studentai renkasi iki 4 dalykų (16 kreditų). Iš viso A, B, D dalykų apimtis kreditais – 36.
Specialiojoje studijų programos dalyje studentai gali pasirinkti dalyką „Kūrybinė praktika kaip tyrimas“ arba dalykus „Tiriamasis rašto darbas“ ir „Karjeros plėtotės projektas“ (pastarieji du dalykai užskaitomi, kaip vienas pasirikimas).
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Studijų programa vykdoma anglų kalba, jos trukmė – 3,5 metų.