Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Duomenų analitika (anglų k. - Social Analytics)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Sociologija

Švietimo sritis

Socialinė gerovė

Švietimo posritis

Socialinė gerovė (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, -, -
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6123JX002

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450920

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Bendrasis programos tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos socialinės informacijos analizės specialistus, turinčius sociologijos, informatikos, matematikos ir kitų mokslų žinių bei įgūdžių naudoti socialinių tyrimų metodus, valdyti duomenų analizės įrankius profesinėje veikloje bei priimti duomenimis grįstus sprendimus viešojo ir privataus sektoriaus organizacijose. 
Specialieji programos tikslai:
1. Suteikti bendrųjų bei specialiųjų sociologijos mokslo žinių, fundamentalių informatikos bei matematikos mokslo žinių bei išugdyti gebėjimą taikyti šias žinias praktinėje veikloje;
2. Parengti specialistus, turinčius socialinių tyrimų metodologijos žinių ir gebančius kompetentingai taikyti įvairius metodus atliekant kiekybinius ir kokybinius socialinius tyrimus, gebančius profesionaliai atlikti statistinę duomenų analizę, bei žinančius tyrimų rezultatų kokybės vertinimo, rezultatų interpretacijos ir pateikimo principus;
3. Išugdyti gebėjimus kurti, pritaikyti ir/ar valdyti įvairius programinius įrankius socialinės informacijos rinkimui, archyvavimui, analizei ir vizualizavimui;
4. Išugdyti dalykinės komunikacijos, darbo komandoje, projektų rengimo ir įgyvendinimo gebėjimus.
5. Išugdyti atsakingą, kūrybingą, novatorišką asmenybę, gebančią integruoti naujausias mokslines žinias bei technologijas ir inovacijas analitinėje veikloje, bei gebančią veikti atitinkamai darnaus vystymosi principams.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas:
Ž1. Žino ir geba taikyti sociologines teorijas socialinės aplinkos supratimui ir aiškinimui bei socialinės informacijos interpretavimui; žino visuomenių raidos, socialinių, institucinių bei organizacinių pokyčių pagrindines charakteristikas;
Ž2. Geba taikyti matematikos ir statistikos žinias socialinės informacijos analitiniuose uždaviniuose;
Ž3. Turi pagilintas informacinių technologijų taikymo analitinėje veikloje žinias; žino ir geba taikyti analitiko profesinėje veikloje reikalingą programinę įrangą; žino ir supranta duomenų bazių kūrimo bei informacinių sistemų veikimo principus;
Ž4. Geba integruoti profesines sociologijos žinias ir papildančiąsias filosofijos, psichologijos, ekonomikos, politikos mokslų bei teisės žinias socialinių reiškinių ir problemų aiškinimui.
T1. Geba projektuoti socialinio tyrimo dizainą tiek dirbant su pirminiais, tiek su antriniais duomenimis; geba tinkamai pagrįsti metodų pasirinkimą, argumentuotai pristatyti analitines technikas;
T2. Geba kompetentingai atlikti kiekybinius ir kokybinius socialinius tyrimus ir naudotis socialinių duomenų ištekliais;
T3. Geba profesionaliai taikyti specifinius informacinių technologijų įrankius atliekant socialinių tyrimų, informacijos paieškos/sisteminimo/pateikimo ar duomenų analitikos užduotis;
T4. Geba taikyti aprašomosios ir daugiamatės statistinės analizės metodus tyrimų duomenų apdorojimui.
SG1. Geba naudotis statistinių duomenų rinkiniais ir socialinių duomenų archyvais bei kvalifikuotai atlikti antrinę duomenų analizę;
SG2. Geba taikyti saityno technologijas informacijai rinkimui ir publikavimui, teksto analitikos uždavinių sprendimui, duomenų saugojimui ir archyvavimui;
SG3. Geba sisteminti ir valdyti didelius duomenų masyvus taikant duomenų bazių ir veiklos analitikos technologijas;
SG4. Geba aiškiai ir kokybiškai vizualizuoti bei komunikuoti tyrimų rezultatus taikant specialias programines priemones.
S1. Geba bent viena užsienio kalba skaityti profesinę literatūrą, bendrauti ir komunikuoti analitinės veiklos rezultatus;
S2. Geba dirbti komandoje, planuoti ir organizuoti asmeninę ir grupių projektinę veiklą;
S3. Geba aiškiai ir sklandžiai perteikti informaciją raštu ir žodžiu, rengti apibendrinimus ir išvadas bei formuluoti duomenimis pagrįstus pasiūlymus;
S4. Geba dalykiškai bendrauti, diskutuoti, argumentuotai pagrįsti savo nuomonę.
A1. Geba integruoti naujausias mokslines žinias bei technologijas savo praktinėje veikloje;
A2. Geba kūrybiškai vertinti problemines situacijas bei siūlyti inovatyvius sprendimus;
A3. Geba kritiškai vertinti socialinę informaciją ir tyrimų rezultatus
A4. Geba savarankiškai ir nuolat plėtoti dalykines žinias bei kompetenciją, reikalingas nuolatiniam profesiniam tobulėjimui.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Programos didaktinė sistema grindžiama probleminio mokymosi ir mokymosi per tarnystę bendruomenei idėjomis. Probleminis mokymasis įgyvendinamas per atvejų analizę, įvairius studijų projektus. Šie projektai (programos, strategijos) bus rengiami besimokančiųjų, aktyviai dalyvaujant pedagogams – mokslo daktarams ir praktikams – verslo ar viešojo sektoriaus organizacijų atstovams. Atskirų dalykų studijų rezultatų bus siekiama derinant įvairius metodus (metodai atsispindi kiekvieno dalyko apraše): paskaitos, seminarai, atvejų analizė, video medžiagos analizė, kūrybinių užduočių sprendimas, žaidimas vaidmenimis, koncepcijų žemėlapis, probleminis mokymasis ir kt. Mokymasis per tarnystę bendruomenei (In-service learning) įgyvendinamas per glaudų socialinių partnerių ir studijų programą realizuojančio padalinio bendradarbiavimą. Studentai dalį savo savarankiško darbo užduočių atliks realiose organizacinėse terpėse, veikdami kartu su praktikais ir universiteto pedagogais. Atlikdami studijų užduotis studentai problemos pagrindimo ieškos realios organizacijos veiklose, stengdamiesi pirmiausiai perprasti vykstančius procesus, organizacijų turimas duomenų bazes, analitinės veiklos principus ir tuomet atlikdami savarankišką duomenų surinkimo, analizės, sisteminimo, vizualizavimo ar kitas akademines užduotis.
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, kursinių ir namų darbų bei semestro projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studijų programoje numatytos 4 skirtingų tematikų alternatyvų grupės (kiekvienoje grupėje studentas išklauso po vieną pasirinktą modulį): 1) Politikos mokslai, 2) Ekonomika ir vadyba, 3) Šiuolaikinės sociologinių tyrimų kryptys, 4) Kompiuterinis dizainas ir internetas. Studijų programoje dar 12 kreditų skirta studentų asmeniniam studijų planui (laisvai pasirinktiems moduliams).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-