Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Atlikimo menas (anglų k. - Performance Art)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Muzika

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Muzika ir atlikimo menas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-31

Akreditavimo vertinimo išvados

VDU_Isvados_muzikos kryptis_2021.pdf

Valstybinis kodas

6121PX031

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450215

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Atlikimo meno studijų programos tikslas- parengti aukštos kvalifikacijos menininkus, muzikos atlikėjus (instrumentalistus, dainininkus, solistus, įvairios sudėties ansamblių muzikantus, dirigentus), gebančius profesionaliai atlikti kūrinius solo ir įvairios sudėties ansambliuose ir orkestruose
Studijų rezultatai:
Programos absolventas gebės:
1. Analizuoti muzikinius tekstus, remiantis klasikinės analizės tematiniu, psichologiniu arba kritiniu analizės metodais.
2. Vertinti ir lyginti muzikos sklaidos procesus kultūriniame kontekste.
3. Atskirti ir lyginti įvairių epochų stilius, žanrus, kūrinius, jų interpretacijas, komentuojant muzikinės kalbos elementus.
4. Atlikti įvairių žanrų ir stilių repertuarą, atsižvelgiant į konkretaus laikotarpio muzikos teorijos ir istorijos specifiką.
5. Skaityti muzikinė tekstą, suvokiant kūrinio formą ir stilių.
6. Interpretuoti įvairių epochų stilių ir žanrų kūrinius, tų kūrinių teksto rėmuose.
7. Akomponuoti įvairiems instrumentalistams, dainininkams ir chorams.
8. Organizuoti repeticijas mokantis kūrinius ar atskiras jų dalis bendradarbiaujant su chorais, skirtingais solistais ir instrumentalistais.
9. Vertinti savo profesinę veiklą, analizuojant jos rezultatus ir plėtros galimybes.
10.Bendradarbiauti ansambliuose, duetuose, choruose ar kitose muzikinėse grupėse.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, darbas grupėse, savarankiškas darbas, pedagoginės praktikos, baigiamieji meno projektai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatai vertinami semestro metu (vyksta tarpiniai atsiskaitymai raštu bei grojamieji) ir baigiamųjų meno projektų metu. Visi dalykai įvertinami – egzaminu. Taikoma kaupiamojo vertinimo balo sistema, kurio procentinė išraiška nustatyta studijų dalyko programos apraše. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai). Egzamino vertinimai nuo 1 iki 4 yra nepatenkinami.

Specializacijos:
Akordeonas,
Dainavimas,
Džiazas (dainavimas, bosinė gitara, fleita, fortepijonas, gitara, klarnetas, mušamieji instrumentai, saksofonas, trimitas, trombonas,), Fortepijonas,
Pučiamieji instrumentai (baritonas, fagotas, fleita, klarnetas, obojus, saksofonas, trimitas, trombonas, tūba, valtorna),
Mušamieji instrumentai,
Styginiai instrumentai (smuikas, altas, gitara, kontrabosas, violončelė);
Chorinis dirigavimas
Studento pasirinkimai:
Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 16 kreditų. Studentai gali rinktis iš kitų fakultetų B grupės dalykų. Turintys laisvų kreditų gali rinktis iš viso universiteto studijų programų A, B, C, D grupės dalykų, išskyrus studijuojamą.
Studentas taip pat gali pasirinkti gretutinės krypties studijas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa orientuota ne tik į profesinių specialiųjų kompetencijų ugdymą, bet ir į bendrųjų gebėjimų, būtinų ir naudingų šiuolaikiniam atlikėjui kompetencijų suteikimą (pvz.: studentas gali rinktis teisės, vadybos, marketingo, psichologijos, edukologijos ir kt. papildomus dalykus).