Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kineziterapija (anglų k. - Physiotherapy)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Reabilitacija

Studijų krypties šaka

Kineziterapija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Terapija ir reabilitacija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Kineziterapeutas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6609

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531GX021

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550915

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-12-04
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti kineziterapeutą, gebantį dirbti savarankiškai ir/arba komandoje su reabilitacijos specialistais, teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vadovaujantis holistiniu požiūriu, tiriant ir vertinant asmens funkcinę bei fizinę būklę, siekti didžiausio funkcinio aktyvumo, kompensuoti negalią, užtikrinti sveikatos priežiūrą ir prevenciją bei vystyti mokslu pagrįstą praktiką profesinėje veikloje.
Studijų rezultatai:
- Žino žmogaus teises ir nacionalinę sveikatos priežiūros ir reabilitacijos politiką, teisės aktus bei kineziterapeuto veiklą reglamentuojančius dokumentus.
- Žino taikomųjų tyrimų metodologijos pagrindus ir etikos principus taikant kliento ar paciento kineziterapinio ištyrimo, vertinimo ir gydymo metodus įvairiuose amžiaus tarpsniuose.
- Geba atlikti mokslo taikomuosius tyrimus, interpretuoti, analizuoti, apibendrinti ir pristatyti rezultatus.
- Geba taikyti mokslo ir tyrimų įrodymais grįstą praktiką sprendžiant reabilitacijos srities problemas bei plėtoti inovacinę profesinę veiklą.
- Geba įvertinti klientą ar pacientą, parinkti ir taikyti funkcinio bei fizinio ištyrimo metodus, nustatyti kineziterapinę diagnozę, numatyti darbo proceso rezultatus ir prognozę bei pildyti ir analizuoti profesinę dokumentaciją.
- Geba analizuoti ir kritiškai vertinti problemas, susijusias su asmens psichosocialine, pažintine, emocine, fizine būkle ir disfunkcija.
- Geba sudaryti ir kompleksiškai taikyti kineziterapijos programas, vadovauti kineziterapijos procedūroms bei kartu su klientu ar pacientu, jo šeimos nariais vertinti ir analizuoti profesinės veiklos rezultatus.
- Geba dirbti komandoje, vykdyti prevencinę veiklą bei integruoti mokslu grįstus tyrimus ir praktiką savo profesinėje veikloje.
- Geba bendradarbiauti ir bendrauti lietuvių bei užsienio kalbomis su reabilitacijos, sveikatos priežiūros specialistais, klientais ar pacientais, jų artimaisiais laikantis profesinės etikos principų.
- Geba savo profesinėje veikloje generuoti inovatyvias idėjas, prisitaikyti prie naujų situacijų bei stiprinti kineziterapijos profesijos įvaizdį.
- Geba savarankiškai vertinti, veikti ir priimti sprendimus remiantis kritiniu, moksliniu bei mokymosi visą gyvenimą požiūriu.
- Geba naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis kineziterapeuto praktikoje bei rūpintis savo profesinės savimonės stiprinimu.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, diskusijos, demonstravimas, stebėjimas, praktiniai užsiėmimai, naudojant muliažus, medicinines priemones, įrangą, atvejų analizės, realių situacijų imitavimas, darbas porose, grupėse ir kt. Praktinius įgūdžius studentai tobulina praktikų metu realioje aplinkoje asmens sveikatos priežiūros, reabilitacijos, ugdymo ir socialinės rūpybos įstaigose.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatai vertinami dešimtbale kriterine vertinimo sistema. Dalyko studijos baigiamos egzaminu arba savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Nustatant dalyko galutinį vertinimą taikoma kaupiamojo vertinimo sistema, kurią sudaro tarpinių atsiskaitymų įvertinimų aritmetinio vidurkio ir egzamino įvertinimo, padaugintų iš jiems suteiktų svertinių koeficientų, suma.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijuojami dalykai: Saugus darbas ir civilinė sauga; Sociologija; Verslumo pagrindai; Profesinė užsienio kalba; Bioetika ir teisės pagrindai; Anatomija, fiziologija ir bendroji patologija; Biomechanika ir kineziologija; Bendroji kineziterapija; Masažas; Vidaus ligų ir geriatrinė kineziterapija; Traumatologinė, ortopedinė ir chirurginė kineziterapija; Fizinė medicina ir reabilitacija; Neurologinė kineziterapija; Ginekologinė, akušerinė ir pediatrinė kineziterapija ir kt.
Praktikos: Įvado į specialybę praktika; Kineziterapeuto veiklos praktika; Klinikinės kineziterapijos praktika; Baigiamoji praktika ir supervizija. Praktikoms skirti 42 kreditai.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
6 kreditus studentas gali rinktis iš studijų programoje siūlomų dalykų. Kiti 6 kreditai – laisvai pasirenkami, kuriuos studentas gali rinktis iš Panevėžio kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Puikiai įrengta praktinio mokymo bazė; dėmesys kiekvienam studentui; praktikos vietų įvairovė; mokslinės veiklos galimybės; studijų mainų galimybės pagal Erasmus+ programą; galimybės derinti studijas su darbu.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgiję kineziterapeuto kvalifikaciją asmenys galės dirbti visų sveikatos priežiūros lygmenų asmens sveikatos priežiūros ir reabilitacijos įstaigose, mokyklose, specializuotose vaikų ugdymo ir globos įstaigose, sveikatingumo bei sporto centruose.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo 2018-05-30