Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kūrybinės ir kultūrinės industrijos (anglų k. - Creative and Culture Industries)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Komunikacija

Švietimo sritis

Socialinė gerovė

Švietimo posritis

Socialinė gerovė (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6124

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121JX045

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450920

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos kūrybinių ir kultūrinių industrijų specialistus, turinčius į kūrybinės visuomenės poreikius orientuotą pasaulėžiūrą bei profesinį mąstymą; integralų mokslinį, meninį ir technologinį žinojimą; žinias, leidžiančias plėtoti kūrybos ekonomiką ir sieti ją su žinių visuomenės realijomis; gebėjimus plėtoti veiklą grįstą naujomis komunikacijos ir medijų technologijomis, kompleksinėmis didėjančio sociokultūrinio sąveikumo organizacinėmis formomis bei daugiapakopiais valdymo modeliais; naudotis integruotais kultūros komunikacijos metodais ir kūrybinės bei kultūrinės veiklos komercializavimo ir palaikymo sistemomis; atsižvelgiančius į globaliųjų pokyčių ir konkurencijos sąlygas; aktyviai formuojančius kūrybinę visuomenę Lietuvoje, Baltijos šalių regione ir Europos Sąjungoje.
Studijų rezultatai:
Studentai turi:
1. žinoti naujausias mokslines, menines, kultūrines bei technologines kūrybinių ir kultūrinių industrijų lauko žinias.
2. suprasti komunikacijos mokslą, jo teoriją bei praktinį pritaikymą bei šio lauko tarpdalykiškumą.
3. įgyti gebėjimą savarankiškai kurti bei plėtoti idėjas, suvokiant atsirandančios pridėtinės vertės fenomeną ir jo panaudojimą ekonominiam poveikiui.
4. gebėti plėtoti įvairias kūrybinių ir kultūrinių industrijų sritis per kūrybinio proceso valdymą.
5. gebėti skleisti ir tikslingai komunikuoti kūrybinės veiklos rezultatus įvairiose aplinkose.
6. gebėti savarankiškai taikyti įgytas žinias greitai kintančiame daugiaaspekčiame kontekste, sudarytame iš pasaulinių kūrybinių, kultūrinių socialinių bei technologinių tendencijų.
7. gebėti integruoti kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektorių kuriamą informaciją į komercinę ir ekonominę prasmę turinčią visumą.
8. suvokti naująsias ekonomikos tendencijas ir kūrybinių bei kultūrinių produktų reikšmę šiame kontekste.
9. gebėti efektyviai bei profesionaliai bendrauti raštu ir žodžiu, lietuvių ir anglų kalbomis komunikuodami tiek pilną, tiek nepilną informaciją.
10. gebėti aiškiai formuluoti kūrybinių ir kultūrinių industrijų informaciją kūrybos ekonomikos ir kūrybinės visuomenės koncepcijų sankirtoje.
11. gebėti savarankiškai tobulėti sistemindami aktualią informaciją bei lavindami naujus įgūdžius.
12. panaudodami įgytas žinias bei kaupdami naujas, gebėti adaptuotis prie kintančios kūrybos ekonomikos bei kūrybinių ir kultūrinių industrijų aplinkos.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų procese taikomi įvairūs mokymo ir mokymosi metodai, kurie atitinka skirtingus studentų mokymosi stilius ir poreikius. Daugelio kursų dėstyme, siekiant efektyvesnio žinių įsisavinimo, apjungiami keletas metodų: teorinė, įtraukianti, interaktyvi, orientuota į probleminį mokymą paskaita; pratybos ir seminarai, kurių metu studentai atlieka praktines užduotis, analizuoja atvejus ir situacijas, sudaro koncepcijų žemėlapius, rengia atskirų temų prezentacijas, dalyvauja diskusijose, konsultuoja kolegas, rengia individualius ir komandinius projektus, aptaria šaltinius bei vaizdinę medžiagą ir pan.; mokydamiesi savarankiškai, analizuoja literatūrą, ieško informacijos, pildo reflektavimo žurnalus, rašo rašto darbus.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas, susidedantis iš tarpinių atsiskaitymų (koliokviumų, kontrolinių, praktinių darbų, individualių ir komandinių užduočių rezultatų ir jų pristatymo, rašto darbų ir kt.) ir egzaminų raštu arba raštu ir žodžiu vertinimo.

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentai turi 4 alternatyviai pasirenkamus dalykus:
1. Logika arba filosofija,
2. Kino industrija arba mados industrija,
3. Publikacijų tyrimai arba žurnalistika,
4. Organizacijų elgsena arba finansai.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa yra tiesiogiai susieta su kūrybinės rinkos poreikiais ir orientuota į kūrybos ekonomikos plėtros kontekstą, globalų požiūrį ir į studentus orientuoto mokymo metodus bei probleminio dėstymo didaktikas, nukreiptas ne į formalų procesą, o į kūrybinį rezultatą. Programos išskirtinumas – kultūrinio aspekto integracija į socialinius santykius, į kultūrinį ir vertybinį žinojimą, iš kurio kyla inovacinės idėjos, nauji tarpdalykiniai metodai, sukuriantys inovacines terpes. Išskirtinis programos pranašumas, kad nemaža programos dalis skirta didinti besimokančiųjų gebėjimus antrepreneriškai kurti ir sėkmingai plėtoti į visuomenės gerovę nukreiptas naujas kūrybos ekonomikos organizacijas, gebėti konkuruoti europiniu ir pasauliniu mastu, suformuoti žinias, leidžiančias ne tik įsidarbinti jau veikiančiose organizacijose, bet sukurti naujas inovatyvias darbo vietas, kuriant naujus verslus kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuose.