Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kompozicija (anglų k. - Composition)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Muzika

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Muzika ir atlikimo menas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras
Kompozitorius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6106

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121PX002

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450215

Finansinės grupės kodas

1.7

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-19
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai): Kompozicijos studijų programos tikslas – rengti aukščiausios kvalifikacijos kompozitorius, muzikos bakalaurus, gebančius kurti originalią muziką, profesionaliai atlikti aranžuotes, valdyti kompiuterines muzikos programas, žinančius šiuolaikinės muzikos kūrybos problematiką, komponavimo principus ir technologiją, naujausias šiuolaikinės muzikos kryptis ir tendencijas, gebančius profesionaliai kurti ir aranžuoti muziką simfoniniam ir kameriniam orkestrui, kameriniams ansambliams, chorui ir solistams, elektroniniams instrumentams ir skaitmeninėms muzikos technologijoms.
Studijų rezultatai: gebėjimas dirbti ir tobulėti savarankiškai; gebėjimas analitiškai mąstyti, analizuoti, sisteminti informaciją, spręsti problemas, kurti naujas idėjas; gebėjimas kritiškai ir savikritiškai mąstyti; gebėjimas tarpasmeniškai bendrauti gimtąja bei užsienio kalbomis; gebėjimas profesionaliai komponuoti muziką; gebėjimas analizuoti muzikines struktūras; gebėjimas prisitaikyti prie skirtingų muzikinių kontekstų; gebėjimas pasirinkti tinkamus instrumentus, priemones, žanrą, muzikinį kontekstą.
Mokymo ir mokymosi veiklos: grupinės ir individualios paskaitos, seminarai, pratybos, praktikumai, atvejo analizė, diskusijos, individualių ir grupinių projektų rengimas, studijų šaltinių analizė, kūrybinės užduotys.
Studijų rezultatų vertinimo būdai: apklausa žodžiu, apklausa raštu, testas, pristatymas, rašto darbas, perklausa, įskaita, egzaminas, pasiekimų aplankas (portfolio), baigiamojo darbo gynimas.
Studijų dalykai (moduliai), praktika: studijų krypties dalykai; kūrybos praktika; bendrieji universitetiniai dalykai; pasirenkamieji arba gretutinės krypties studijų dalykai.
Specializacijos:
Akademinė kūryba
Skaitmeninė produkcija
Studento pasirinkimai: galima pasirinkti Meno pedagogikos gretutinių studijų programą ir įgyti pedagogo kvalifikaciją.
Studijų programos skiriamieji bruožai: studijuojantieji turi galimybę rinktis specializaciją – Akademinė kūryba arba Skaitmeninė produkcija.
Profesinės veiklos galimybės: Kompozicijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį įgiję asmenys gali sėkmingai dirbti kultūros ir muzikos industrijos sferose (reklamos, garso įrašų ir pan. srityse), kultūros, muzikinio švietimo bei mokslo įstaigose, kituose meniniuose kolektyvuose, radijuje ir televizijoje, spaudoje, kūrybinėse sąjungose bei individualios kūrybinės veiklos baruose.
Tolesnių studijų galimybės: Kompozicijos studijų programos bakalaurai gali tęsti studijas meno studijų srities muzikos krypties magistrantūroje. Magistro studijų galimybės LMTA: specializacijų Kompozicija (akademinė kūryba) ir Kompozicija (skaitmeninės technologijos) magistrantūra. Magistrantai tobulina bakalauro studijose įgytas muzikos kūrėjo kompetencijas, derindami meno praktikos studijas su meno tyrimais. Siekiantieji gilinti pedagogines kompetencijas gali stoti į LMTA II pakopos Muzikos edukologijos studijų programą.