Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kultūros informacija ir komunikacija (anglų k. - Culture information and communication)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Informacijos paslaugos

Švietimo sritis

Žurnalistika ir informacija

Švietimo posritis

Bibliotekininkystė, archyvistika ir informacijos studijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121JX023

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450322

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Analitinis ir kritiškas mąstymas; Kūrybiškumas; Gebėjimas dirbti savarankiškai ir žmonių grupėje, vadovaujantis bendražmogiškomis ir profesinėmis vertybėmis; Tarpasmeniniai ir bendravimo gebėjimai; Pamatiniai kultūros sampratos, komunikacijos ir informacijos mokslų įgūdžiai; Esminiai teoriniai ir taikomieji profesines kultūros informacijos analizės, informacijos vadybos, informacijos paslaugų, informacinių sistemų diegimo ir valdymo gebėjimai; Gebėjimas rinkti ir kritiškai interpretuoti informaciją; Gebėjimas kokybiškai, aiškiai ir argumentuotai perteikti kultūros informaciją, rengti ir skleisti komunikacinius pranešimus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
į studentus orientuotas, akcentuojantis dėstytojo darbą ir vadovavimą mokymas, studento savarankiškas darbas, mokymas ir mokymasis, pagrįstas problemų sprendimu, moksliniais tyrimais, savarankiškai individualiai ir grupėse atliekamomis užduotimis.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
egzaminai žodžiu ir raštu, praktika, pristatymai, ataskaitos, nuolatinis vertinimas, egzaminai ir projektinė veikla.

Specializacijos:
1. Informacinės veiklos organizavimas;
2. Mokslinė komunikacija;
3. Kultūros komunikacija;
4. Paveldo komunikacija.
Studento pasirinkimai:
Siekiant užtikrinti studentams galimybę gauti labiausiai jų akademinius bei karjeros interesus atitinkančių žinių ir gebėjimų, II, III, V, VI, VII studijų semestruose dalį dalykų studentai galės rinktis savo nuožiūra iš pateikto pasirenkamųjų dalykų sąrašo:

1. Galima pasirinkti papildomus tos pačios krypties studijų dalykus (ne daugiau kaip 25 kreditai);
2. Galima laisvai pasirinkti papildomus bendruosius dalykus (ne daugiau kaip 15 kreditų).

Studijų programos skiriamieji bruožai:
galimybė įgyti specializaciją.