Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Globalių iššūkių politika (anglų k. - Politics of Global Challenges)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Politikos mokslai

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV2-4

Akreditavimo vertinimo išvados

VU_lobalių iššūkių politika vertinimo išvados_BA_2022.pdf

Valstybinis kodas

6121JX077

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450312

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-04-20
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti politikos mokslų specialistus, kurie išmanys globalius šiuolaikinio pasaulio pokyčius bei taikydami įvairius metodologinius įrankius ir skirtingas teorines perspektyvas gebės analizuoti tų pokyčių sukeltas politines problemas ir pasiūlyti galimus jų įvairaus lygmens sprendimus.
Studijų rezultatai:
Studijų programos dalykinės kompetencijos:
1.1. Gebės atpažinti, paaiškinti, interpretuoti ir kritiškai vertinti svarbiausias politikos mokslų teorijas ir modelius bei išmanys su politikais mokslais glaudžiai susijusių socialinių ir humanitarinių mokslų pagrindus.
1.2. Žinos ir supras kitų, globalių iššūkių sprendimui aktualių, mokslo sričių (naujųjų technologijų, gamtos, medicinos ir sveikatos mokslų) pagrindus ir gebės sieti turimas žinias, identifikuodamas kompleksines politinio pobūdžio problemas ir svarbiausius pokyčius.
1.3. Išmanys naujausius globalių iššūkių, turinčių politinių pasekmių, tyrimus ir gebės remtis jų rezultatais, modeliuodamas konkrečius šių iššūkių valdymo arba įveikimo siūlymus įvairiuose lygmenyse.
2.1. Gebės savarankiškai identifikuoti reikšmingas ir tyrimų reikalaujančias temas, formuluoti politikos mokslų požiūriu aktualią tyrimo problemą, susijusią su globaliais šiuolaikinių visuomenių iššūkiais, parengti jos tyrimo planą ir atlikti nedidelės apimties mokslinį arba taikomąjį tyrimą.
2.2. Išmanys socialinių mokslų tyrimų dizaino tipus ir principus, svarbiausius socialinių mokslų tyrimų metodus (kokybinius, kiekybinius, be kita ko, naujausius skaitmeninius tyrimų metodus), duomenų rinkimo bei analizės įrankius (didžiųjų duomenų analizės, duomenų vizualizavimo technikas) bei gebės juos tinkamai parinkti ir taikyti analizuojant globalius iššūkius, taip pat kritiškai vertinti savo pasirinktą tyrimo metodologiją, paaiškinant jos privalumus ir trūkumus.
2.3. Gebės rinkti, kritiškai vertinti, interpretuoti ir sisteminti aktualią informaciją iš įvairių (nacionalinių ir tarptautinių) pirminių ir antrinių šaltinių, pagrįsdamas šios informacijos analizės prielaidas ir ribotumus.
3.1. Gebės paaiškinti besikeičiantį politikos turinį, veikėjus, procesus ir raiškos formas šiuolaikinėje aplinkoje, juos analizuoti ir sistemiškai vertinti.
3.2. Gebės pasirinkti kompleksines metodologines priemones ir veikti su skirtingų disciplinų atstovais kartu analizuojant naujus politinių pasekmių turinčius reiškinius ir procesus bei ieškant ir plėtojant bendrus inovatyvius sprendimus.
3.3. Gebės planuoti, organizuoti bei vykdyti įvairaus pobūdžio profesines ar analitines veiklas organizacijose, kurios yra įsitraukę į globalių iššūkių sprendimo procesus (ypač inovatyviose ir tarpdisciplininėse) tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, teikdami politikos analizes, rekomendacijas, vykdydami strateginį planavimą, politikos vertinimą ir pan.
Studijų programos bendrosios kompetencijos:
4.1. Gebės aiškiai komunikuoti raštu ir žodžiu bendraudamas su skirtingomis tikslinėmis grupėmis, nuosekliai ir efektyviai argumentuoti bei pateikti informaciją tinkamomis priemonėmis ir būdais.
4.2. Gebės konstruktyviai bendradarbiauti veikdamas tarpkultūrinėje ir tarpdisciplininėje grupėje, demonstruos atsakomybę, lyderystę ir derybines savybes, derindamas skirtingus interesus ir siekdamas laiku įgyvendinti bendrus veiklos uždavinius.
4.3. Gebės taikyti žmonių lygybės ir nediskriminavimo, pagarbos įvairioms pasaulėžiūroms principus bei vadovautis profesine etika mokslinėje ir (ar) praktinėje veikloje.
5.1. Gebės reflektuoti savo ir kitų pasiekimus, atsižvelgdamas į aplinkos pokyčius, identifikuoti poreikį tolimesniam profesinių kompetencijų ugdymui, savarankiškai studijuoti bei valdyti asmeninio tobulėjimo procesą.
5.2. Gebės įvertinti galimas socialines, ekonomines, politines, teisines ir etines savo veiklos pasekmes, suvoks moralinę atsakomybę už savo veiklą ir jos rezultatų poveikį įvairiuose kontekstuose.
5.3. Gebės teisėtai bei sąžiningai cituoti šaltinius ir kitų autorių mintis, jų neplagijuodamas ir deramai įvertindamas autorių ir kitas intelektinės nuosavybės teises.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visas studijų procesas organizuojamas akcentuojant į studentą orientuotą studijų pobūdį ir studentų savarankiško darbo svarbą. Kontaktinis darbas sudaro apie 24 proc. viso studento darbo krūvio. Probleminių paskaitų metu pristatoma svarbiausia medžiaga, išskiriami studijų šaltiniai. Kitos užsiėmimų formos – seminarai ir pratybos – įveiklina interaktyvius studijų metodus: tekstų analizė, praktinių situacijų lyginamasis vertinimas ir sisteminė analizė, įvairių žanrų tekstų ir dokumentų nagrinėjimas, grupės diskusijos, debatai, simuliacijos, atvejo studijos (pvz., publikuotų tyrimų), grįžtamojo ryšio teikimas, tarpusavio vertinimas (peer-review), refleksija, užduočių pristatymas žodžiu, įvairios grupinės užduotys ir kt. Kai kuriuose studijų dalykuose numatytos grupinės arba individualios konsultacijos paprastai yra skiriamos savarankiškai rengiamų užduočių aptarimui, grįžtamojo ryšio suteikimui/gavimui.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų pasiekimų vertinimui taikoma kaupiamojo vertinimo sistema, kuri leidžia užtikrinti aktyvų studentų įsitraukimą, nuoseklų ir įvairiapusį studentų žinių ir gebėjimų vertinimą. Svarbiausi pasiekimų vertinimo metodai: aktyvumas diskusijose, pristatymai, rašto darbai, uždarų ir atvirų tipų testai, praktinių užduočių sprendimas, atvejų analizė, individualūs ir grupiniai projektai, dalyvavimas simuliacijose, įvairios užduotys raštu (esė, santrauka, rekomendacinis laiškas ir kt.), duomenų analizė, naudojant specialias programas, dokumentų rengimas ir kt.
Visi dalykai baigiami skirtingų formų egzaminu raštu arba savarankiško projekto raštu parengimu ir pristatymu. Studentų žinios ir gebėjimai vertinami balais nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos apimtis 240 kr., ją sudaro:
1. 175 kr. privalomiesiems ir pasirenkamiesiems dalykams, kurie skirstomi į 4 grupes:
1.1. politikos mokslų specialisto žinių pagrindą užtikrinantys dalykai;
1.2. Socialinių tyrimų atlikimo kompetencijas ugdantys dalykai;
1.3. Perkeliamuosius įgūdžius (soft skills) lavinantys dalykai;
1.4. Globalių iššūkių analizei skirti dalykai;
2. 15 kr. profesinei praktikai, kurios metu studentai, pasitelkdami kūrybiškumą ugdančią metodiką Design Thinking ir dirbdami komandomis pasirinktoje institucijoje, analizuos ir vertins tikrą praktinę problemą bei teiks siūlymus jos sprendimui;
3. 35 kr. baigiamojo bakalauro darbo rengimui;
4. 15 kr. bendrosioms universitetinėms studijoms.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Siekiama užtikrinti kiekvieno studento domėjimosi sričiai aktualių kompetencijų ugdymą, todėl iš viso studentų pasirinkimui skirta 30 kreditų, jie gali rinktis 6 dalykus iš 13 alternatyviai pasirenkamų dalykų įvairiomis temomis.
Studijų individualizavimo galimybės taip pat užtikrinamos per 15 kr., skirtų bendrųjų universitetinių studijoms, ir du mobilumo „langus“, kurių metu bus sudarytos sąlygos studijuoti universitetuose-partneriuose gilinant žinias tam tikroje programai aktualioje tematikoje.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
- Orientacija į globalias (tarptautines) šiuo metu aktualias problemas, kurios turi įtakos daugumos valstybių ir visuomenių raidai.
- Orientacija į tarpdiscipliniškumą ne tik tematikos, bet ir dėstytojų komandų prasme.
- Orientacija į įgytų kompetencijų pritaikymą praktinėje veikloje. Visų pirma, studijų metu teorija bus nuolatos siejama su praktiniais pavyzdžiais, realių atvejų analize. Antra, absolvento kompetencijų pagrindu laikomas gebėjimas efektyviai taikyti skirtingus tyrimų įrankius ir metodus (tam skirtų dalykų blokui numatyta ženkliai daugiau kreditų, lyginant su kitomis studijų programomis).
- Didelis dėmesys perkeliamiesiems įgūdžiams (soft-skills), kurių ugdymui parengti specialiai tam skirti praktiniai dalykai.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų
galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Studijų programos absolventai galės dirbti tose organizacijose, kurios yra tiesiogiai įsitraukusios į globalių iššūkių (turinčių politinių pasekmių) sprendimo procesus (ypač tose, kurios tai daro inovatyviai, jungdamos skirtingų disciplinų atstovus):
- Valstybinėse, regioninėse ir tarptautinėse viešojo sektoriaus institucijose;
- Privačiame sektoriuje;
- Nevyriausybinėse organizacijose.
Jose jie galės užimti analitikų, ekspertų, konsultantų, patarėjų, vykdomųjų sekretorių, politikos ir viešojo administravimo specialistų, programų koordinatorių, projektų vadovų, valstybės tarnautojų pozicijas.
Tolesnių studijų galimybės:
Studijų programos absolventai įgis puikius pagrindus tolimesnėms studijoms antrojoje studijų pakopoje politikos mokslų ar kitose socialinių ir humanitarinių mokslų kryptyse arba tarpkryptinėse studijose.