Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Sporto studijos (anglų k. - Sports studies)

Studijų krypties grupė

Sportas

Studijų kryptis

Pasiekimų sportas

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Sportas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sporto bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-26

Akreditavimo vertinimo išvados

VDU_Sporto studijos_BA_2021.pdf

Valstybinis kodas

6121RX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6451014

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-11-09
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Sporto studijos studijų programos tikslas – parengti plačios erudicijos, kompetentingą, pasitikintį savimi, lyderiaujantį, šiuolaikišką sporto trenerį, gebantį kurti sportininkui patrauklią motyvuojančią aplinką, išmanantį pozityvių tarpasmeninių santykių raišką sporte, analizuojantį savo veiklą ir veikloje taikantį naujausias mokslo žinias, išmanantį inovatyvius ugdymo metodus bei technologijas, atsakingą už visuomenės gyvenimo pažangą ir plėtrą per sportą nuo vaikų iki olimpinių čempionų sporto bakalaurą, novatorišką pasiekimų sporto trenerį.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
1. Gebės paaiškinti naujausias tarptautinės ir nacionalinės sporto ir treniravimo mokslo sąvokas, tendencijas, teorijas ir praktikas.
2. Gebės integruoti ir taikyti įgytas šiuolaikines pedagogikos, edukologijos, psichologines žinias ir jų vertinimo pažangius metodus kuriant palankų psichologinį, edukacinį sporto aplinkos mikroklimatą, stiprinant pozityvius tarpasmeninius santykius rengiant įvairaus amžiaus tarpsnio aukšto meistriškumo sportininkus.
3. Gebės įvardinti saugios, pagarbios ir įtraukiančios treniravimo aplinkos kūrimo principus ir sporto organizacijos veiklos principus.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
4. Gebės pasirinkti sporto mokslo tyrimų metodus duomenims rinkti, analizuoti tyrimų rezultatus bei formuluoti išvadas rengiant baigiamąjį darbą susijusį su aukšto meistriškumo sportininkų treniravimo procesais.
5. Gebės vadovautis etikos principais, vykdant profesinės veiklos tyrimus ir taikyti tyrimų rezultatus treniravimo mokslo praktikoje ir praktiką grįsti įrodymais, rengiant aukšto meistriškumo sportininkus prieš-varžybinius, varžybiniais, po-varžybiniais ir atsigavimo po fizinių krūvių laikotarpiais.
Specialieji gebėjimai:
6. Gebės parengti treniravimo programas ir pagrįstais kriterijais interpretuoti fizinės ir funkcinės sportininko būklės rodiklius, kritiškai įvertinti intervencijos poveikį taikydamas šiuolaikines sportininkų rengimo technologijas.
7. Gebės individualizuoti ir operatyviai koreguoti fizinius krūvius, atsižvelgiant į
sportininko individualų atsaką į fizinį krūvį, identifikuojant sportinės technikos ir taktikos klaidų priežastis, pasirenkant ir taikant jų taisymo būdus.
8. Gebės taikyti pasirinktos sporto šakos šiuolaikinius treniravimo metodus, technikas, taktikas, organizuos sporto šakos varžybas, jas vykdys, dalyvaus varžybų teisėjavimo procese.
Socialiniai gebėjimai:
9. Gebės atsakingai dirbti komandoje, veiksmingai bendrauti ir bendradarbiauti su sportininkais (valstybine ir bent viena užsienio kalba), jų tėvais, kolegomis, kurs pozityvių tarpasmeninių santykių raišką atsižvelgdami į etinį, etninį, socialinį ir kultūrinį darbo kontekstą.
Asmeniniai gebėjimai:
10. Gebės priimti atsakingus ir pagrįstus sprendimus, organizuoti ir planuoti savo darbą, parinkti situacijai adekvačius ir veiksmingus sporto vyksmo planavimo ir organizavimo metodus.
11. Gebės savarankiškai formuoti aktualius mokymosi tikslus ir planuoti profesinį bei asmeninį mokymąsi.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos; Seminarai; Pratybos; Bendravimas pasitelkiant IT; Savarankiškas darbas; Įtraukianti paskaita; Diskusija; Mokslinės literatūros analizė; Aptarimas; Informacijos paieška; Situacijų analizė; Atvejų modeliavimas; Grupinis darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Savarankiško (grupinio) darbo pristatymas; Vertinamoji analizė; Refleksija; Atvejų pristatymas; Prezentacija ppt pateiktimi ir jos viešas pristatymas; Kolegialus vertinimas; Rašto darbas - mokslinė struktūruota esė (mokslinių straipsnių analitinė apžvalga, recenzija); Įgytos patirties įsivertinimas; Diskusijų stebėjimas. Projektų pristatymas ir intervencijų taikymas praktikoje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Privalomi studijų dalykai:
Funkcinė anatomija
Judesių valdymas
Sporto fiziologija ir medicina
Sporto genetika
Sporto treniruotės teorija ir didaktika: 1 Jaunųjų sportininkų/didelio meistriškumo sportininkų rengimas
Sporto treniruotės teorija ir didaktika: 2 Jaunųjų sportininkų/didelio meistriškumo sportininkų rengimas
Sporto treniruotės teorija ir didaktika: 3 Jaunųjų sportininkų /didelio meistriškumo sportininkų rengimas
Pasirinktos sporto šakos teorija ir praktika: 1
Pasirinktos sporto šakos teorija ir praktika: 2
Pasirinktos sporto šakos teorija ir praktika: 3
Sporto istorija
Sporto etika
Sporto vadyba
Sporto teisė
Sporto biomechanika
Sporto edukologija
Bendroji ir sporto psichologija
Specialybės kalba
Sporto biochemija ir mityba
Sporto mokslo tyrimų metodologija 1
Sporto mokslo yrimų metodologija: 2
Testavimas sporte 1
Testavimas sporte 2
E-mokymosi technologijos sporte
Praktika 1 (Treniruočių stebėjimo praktika)
Praktika 2 (Globojant treneriui)
Praktika 3 (Savarankiška praktika)
Studijų krypties kursinis darbas
Baigiamasis darbas
Alternatyvūs, pasirenkami studijų dalykai:
Taikomoji žaidimo veiklos analizė 1
Taikomoji žaidimo veiklos analizė 2
Taikomoji žaidimo veiklos analizė 3
Taikomoji žaidimo veiklos analizė 4
Sporto psichologija 1
Sporto psichologija 2
Sporto psichologija 3
Sporto psichologija 4
Asmeninio trenerio meistriškumas 1
Asmeninio trenerio meistriškumas 2
Asmeninio trenerio meistriškumas 3
Asmeninio trenerio meistriškumas 4
Atletinis rengimas 1
Atletinis rengimas 2
Atletinis rengimas 3
Atletinis rengimas 4
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Artes Liberales (Socialiniai, gamtos, technologijų ir humanitariniai mokslai)
Gretutinės studijos VDU
Alternatyvūs, pasirenkami studijų krypties studijų dalykai:
Taikomoji žaidimo veiklos analizė 1
Taikomoji žaidimo veiklos analizė 2
Taikomoji žaidimo veiklos analizė 3
Taikomoji žaidimo veiklos analizė 4
Sporto psichologija 1
Sporto psichologija 2
Sporto psichologija 3
Sporto psichologija 4
Asmeninio trenerio meistriškumas 1
Asmeninio trenerio meistriškumas 2
Asmeninio trenerio meistriškumas 3
Asmeninio trenerio meistriškumas 4
Atletinis rengimas 1
Atletinis rengimas 2
Atletinis rengimas 3
Atletinis rengimas 4
Studijų programos skiriamieji bruožai:
1. Parengta studijų programa Sporto studijos yra aktuali ir išskirtinė, nes vienintelė šalyje orientuota į šiuolaikinį sporto trenerių rengimą, atsisakant smulkių specializacijų ir žvelgianti į sporto trenerių rengimą per integralų ir visuminį, plačios aprėpties ir plačios erudicijos sporto kompetencijų įgijimą. Naujos kartos trenerių rengimą VDU mato ne tik kaip savo srities (specializacijos) žinovą, bet ir per Artes Liberales principus įgijusį platesnį gebėjimų ir žinių bei kompetencijos, naujos kartos sporto bakalaurą, kuriam būdingas užsienio kalbų mokėjimas (gebėtų komunikuoti bent 2 užsienio kalbomis, iš kurių anglų kalba–C1 lygiu), gerai įvaldytos informacines technologijas bei pagilintos kompetencijos.
2. Artes Liberales grįstos studijos. VDU suteikia unikalias tik šiam universitetui būdingas Artes Liberales principu grįstas studijas.
2. Užsienio kalbos. VDU plati užsienio kalbų pasirinkimo galimybė. Šalia specialybės studijų VDU studentams suteikia stiprias ir plačias užsienio kalbų pasirinkimo galimybes. Kaip privalomos anglų kalbos lygis baigus studijas turi siekti C1 lygį, ir suteikiama studentui galimybė pasirinkti mokytis antros užsienio kalbos iš daugiau nei 32 užsienio kalbų sąrašo.
3. Kompiuterinio raštingumo įvaldymas. Šalia specialybės studijų yra privalomas kompiuterinis raštingumo patikrinimo testas ir studijos atitinkančios ECDL pažymėjimą.
4. Studijų programa Sporto studijos yra parengta atsižvelgiant į sėkmingai plėtojamas Amerikos sporto švietimo programos (angl. American Sport Education Program) penkias nuostatas, atsisakant smulkių sporto šakų specializacijų, bet siekiant ugdyti žmogaus pasirengimą, polinkį suvokti studijų objektą, numatyti situaciją, atlikti tam tikrą su studijų objektu susijusią tikslingą veiklą. Studijų programoje numatytos penkios nuostatos: vertybinė, socialinė, pedagoginė, fiziologinė ir vadybinė nuostatos formuojamos per numatytus privalomus ir alternatyvius studijų dalykus, įgyjant reikalingų žinių ir gebėjimų būtinų sporto bakalaurams.
5. Pagilintos Sporto studijos. Šalia sporto šakos trenerio kompetencijų būsimas treneris įgys dar ir pagilinančių, alternatyvių (pasirenkamų dalykų) iš šių galimų: Taikomoji žaidimo veiklos analizė, Sporto psichologija, Atletinis rengimas ar Asmeninio trenerio meistriškumas.
6. Mokslinis, pedagoginis potencialas, materialinė bazė. Sujungus VDU, LŽŪA ir LEU ir VDU tapus nacionaliniu pedagogų rengimo centru, sėkmingai integravus LEU bei ASU, atsirado geros sąlygos mokslinį ir akademinį personalą konsoliduoti Kaune ir Vilniuje pritaikant ŽŪA šiuolaikišką sporto infrastruktūrą, laboratorinę įrangą (Judesio stebėjimo laboratoriją Kaune; Sporto mokslo tyrimų laboratoriją Vilniuje), mokslinius bei metodinius išteklius (Edukologijos tyrimų institutą) ir sudaryti geriausias sąlygas Lietuvoje rengti sporto specialistus. Perimanti patrauklias ir mokslu grįstas LEU fizinio ir sporto studijų programų patirtis, VDU siekia visuomenei pristatyti naują sporto trenerių rengimo koncepciją, kuri siekia lygiuotis į aukščiausio lygio sporto kompetencijų ugdymą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų
galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgyjama teisė dirbti plačios aprėpties kompetencijas turinčiu sporto specialistu, treneriu (Pasiekimų sportas) ir pagal profesinės veiklos sritis, kuriose galėtų dirbti sėkmingai Sporto studijos studijų programą baigę absolventai, yra šios:

1. Sporto treneris (sporto šakos treneris)
2. Atletinio rengimo treneris
3. Asmeninis treneris
4. Paralimpiečių / negalią turinčių asmenų sporto treneris
5. Teisėjas sporto šakos varžybose
6. Seminarų / mokymų, susijusių su sporto tematika, lektorius
7. Administracinis darbas sporto privačiame arba valstybiniame sektoriuje
Tolesnių studijų galimybės:
Magistrantūros studijos.