Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Optometrija (anglų k. - Optometry)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Medicinos technologijos

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Medicinos diagnostika ir gydymo technologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų bakalauras
Optometrininkas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-4

Akreditavimo vertinimo išvados

VU_Optometrija_BA_2021.pdf

Valstybinis kodas

6121GX020

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450914

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-04-28
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti optometrijos bakalaurus - asmens sveikatos priežiūros specialistus, turinčius mokslu grįstų žinių bei praktinių gebėjimų, reikalingų įgyti optometrininko profesinę kvalifikaciją, reikalingą visapusiškam žmogaus regos ištyrimui ir regos korekcijai bei akių ligų atpažinimui, naudojant šiuolaikines inovatyvias technologijas. Realizuoti galimybę ir sąlygas optometrijos bakalauro programos absolventams įgyti žinių ir gebėjimų, grįstų empirine patirtimi, būtinų profesinei optometininko veiklai, siekiant asmens akių ir regos sveikatos.
Studijų rezultatai:
Absolventai, baigę optometrijos bakalauro studijų programą, gebės kvalifikuotai dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, optikos salonuose, socialinės globos įstaigose, savarankiškai arba komandoje su kitais asmens sveikatos priežiūros ir/ar socialinės globos specialistais
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Optometrijos studijoms taikomi inovatyvūs mokymosi metodai, orientuoti į studentų kūrybiškumo, bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų plėtotę. Teorinės žinios įgyjamos paskaitų, seminarų, pratybų metu. Praktiniai įgūdžiai lavinami simuliatorių klasėse, vadovaujant optometrijos dėstytojams. Yra visa optometrininkui būtina technika. Profesinės optometrijos praktikos atliekamos klinikinėse universiteto bazėse.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų pasiekimų vertinimas yra tiesiogiai siejamas su studijų rezultatais, o vertinimo principai yra nustatyti VU Studijų nuostatuose, VU Studijų pasiekimų vertinimo tvarkoje bei apibūdinti kiekvieno studijų dalyko apraše.
Pasiektų studijų rezultatų lygmenimis apibrėžiami absolventų žinojimo ir gebėjimų reikalavimai, siejant juos su studijų pasiekimų lygmeniu ir galima akademine ir (arba) profesine karjera.
Sandara

Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendroji anatomija ir histologija (5 kr.)
Akių anatomija ir histologija (5 kr.)
Profesinė kalba (anglų, lotynų) (5 kr.)
Banginė optika (5 kr.)
Geometrinė optika (5 kr.)
Įvadas į optometrijos studijas ir profesinė etika (5 kr.)
Mikrobiologija ir imunologija (5 kr.)
Regos sistemos optika (5 kr.)
Bendroji ir akių farmakologija (5 kr.)
Bendroji fiziologija ir biochemija (5 kr.)
Amžiniai regėjimo pakitimai (5 kr.)
Neurobiologija (5 kr.)
Regos koregavimo priemonės (10 kr.)
Mokslinių tyrimų metodologija (5 kr.)
Optometrinė įranga ir optometrinės tyrimo technologijos (10 kr.)
Akių judesiai ir binokulinis regėjimas (5 kr.)
Kontaktologija ir kontaktiniai lęšiai (10 kr.)
Akių ligos (10 kr.)
Pasirenkamieji dalykai (moduliai) (5 kr.)
Profesinė optika ir ergonomika (5 kr.)
Refrakcija (10 kr.)
Regimasis suvokimas (5 kr.)
Visuomenės sveikata, vadyba ir sociologija (5 kr.)
Regos patologija ir bendrieji sisteminiai sutrikimai (5 kr.)
Pediatrinės optometrijos pagrindai (5 kr.)
Pirmoji pagalba ir slaugos pagrindai (5 kr.)
Sveikatos teisės pagrindai ir bioetika (5 kr.)
Optometrininko praktika I (5 kr.)
Bakalauro baigiamasis darbas I (5 kr.)
Edukologija ir psichologijos pagrindai (5 kr.)
Įvadas į refrakcijos chirurgiją (5 kr.)
Silpnaregystė ir regos reabilitacija (5 kr.)
Optometrininko praktika II (5 kr.)
Akių ligų klinikinė praktika (10 kr.)
Optometrininko praktika III (20 kr.)
Baigiamasis kvalifikacinis egzaminas (5 kr.)
Bakalauro baigiamasis darbas II (5 kr.)
Specializacijos:
Studijų dalykai orientuoti į profesionalaus optometrininko paruošimą

Studento pasirinkimai:
Optometrijos studijų programoje BUS skirta 15 kreditų. Bendrosios universitetinės studijos (BUS) – tai universiteto idėją įkūnijančios pasaulėžiūros formavimas, erudicijos ir kūrybingumo ugdymas visose Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programose. BUS diegia supratimą apie poreikį skleisti ir dalintis su plačiąja visuomene svarbiausiomis mokslo idėjomis ir intelektualiais argumentais.
Bendrųjų universitetinių studijų tikslas – ugdyti veiklius, kūrybingus, atvirus ir tolerantiškus, plataus akiračio ir atsakingus savo šalies ir šiuolaikinės visuomenės narius, suprantančius praeities pasiekimus, šiuolaikinio pasaulio problemas bei kuriančius galimas ateities perspektyvas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Modernūs ir inovatyvūs mokymo metodai – simuliatorių klasės, naujausia optometrininkų technika
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės

Profesinės veiklos galimybės:
Baigę ketverių metų optometrijos bakalauro studijų programą, absolventai tampa asmens sveikatos priežiūros specialistais ir įgyja optometrininko profesinę kvalifikaciją. Absolventai gali dirbti visų lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose: ligoninėse, poliklinikose, valstybinėse ir privačiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, optikos salonuose, socialinės globos įstaigose. Būsimi darbdaviai – sveikatos priežiūros įstaigų vadovai ar jų įgalioti asmenys, kaip socialiniai partneriai, kviečiami į Optometrijos studijų programos komitetą, dalyvauja jo veikloje, sprendžiant akademinius ir metodinius klausimus.
Tolesnių studijų galimybės:
Kai kurios biomedicinos srities magistrantūros programos.