Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ekonomika ir politika (anglų k. - Economics and Politics)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Ekonomika

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Ekonomika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6120

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6123JX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450311

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-02-20
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
1. Ugdyti kritiškai mąstančias asmenybes, galinčias paaiškinti politinės ekonomijos teorijų logiką bei jų aiškinamąją galią.
2. Ugdyti specialistus, galinčius įvertinti kultūrinių, istorinių bei institucinių kontekstų poveikį politikų, biurokratų bei įtakos grupių strateginiams veiksmams.
3. Ugdyti specialistus, galinčius taikyti naujausius formaliojo modeliavimo bei duomenų analizės metodus.
4. Ugdyti plataus akiračio asmenybes, galinčias gyventi, bendrauti ir dirbti įvairių disciplinų bei kultūrų sandūrose
Studijų rezultatai:
1. Paaiškinti teorijų vaidmenį tikrovės pažinime; apibūdinti mokslinio modelio struktūrą ir jo sudedamosioms dalims keliamus reikalavimus.
2. Apibūdinti pagrindines mikro- ir makro-ekonomikos teorijas bei įvertinti šių teorijų aiškinamąją galią dabarties ir istorinių įvykių kontekste.
3. Apibūdinti pagrindines politikos teorijas, susijusias su politikų ir partijų strateginiu veikimu bei įvertinti šių teorijų aiškinamąją galią dabarties ir istorinių įvykių kontekste.
4. Apibūdinti naujausias teorijas, siejančias ekonominės politikos įgyvendinimą bei jos rezultatus su strateginiais politikų, biurokratų bei interesų grupių sprendimais bei įvertinti šių teorijų aiškinamąją galią dabarties ir istorinių įvykių kontekste.
5. Įvertinti istorinių ir kultūrinių kontekstų poveikį politikų, biurokratų bei įtakos grupių veiksmams; rekomenduoti politiškai tvarius ekonominės politikos sprendimus, atsižvelgiant į istorines ir kultūrines aplinkybes.
6. Palyginti nacionalinių bei tarptautinių politinių institucijų struktūras bei institucijų poveikį politiniams ir ekonominiams rodikliams; paaiškinti nacionalinių ir tarptautinių institucijų genezę, kaip derybų tarp įtakos grupių bei politikų rezultatą.
7. Modeliuoti ekonominių bei politinių veikėjų sprendimų priėmimą naudojant matematinės analizės, sprendimų priėmimo ir lošimų teorijų įrankius.
8. Įvertinti teorinių hipotezių aiškinamąją galią, naudojant kiekybinės ir kokybinės duomenų analizės metodus.
9. Disponuoti analitiniais/ matematiniais bei kalbiniais/ socialiniais įgūdžiais
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, savarankiškas mokymasis, simuliacijos, praktika įmonėje ar organizacijoje.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatams vertinti taikomi įvairūs vertinimo būdai: egzaminas (įskaita), tarpinis egzaminas, projektas, projekto pristatymas auditorijoje, žinių ir įgūdžių testavimas, atvejo analizė, tiriamieji darbai, baigiamasis darbas ir pan.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Ekonomikos krypties dalykai: Ekonomikos verslo ir vadybos pagrindai, Ekonominių teorijų istorija, Mikroekonomika, Makroekonomika, Makroekonomika II, Organizacijų ekonomika, Valstybės finansai, Tarptautinė ekonomika ir prekyba,
Gerovės ekonomika, Ekonominis prognozavimas, Finansų įvadas.

Politikos krypties dalykai: Politikos įvadas, Politinių idėjų istorija, Politinė ekonomija, Tarptautiniai santykiai
Lyginamoji politika, Simuliacijų kūrimas ir taikymas, Lošimų teorija.

Tyrimų gebėjimus lavinantys dalykai: Kiekybiniai sprendimų metodai. Matematinė analizė, Diskrečioji matematika, Formalioji logika, Socialinių tyrimų metodai, Statistinė duomenų analizė, Matematiniai metodai ekonomikoje, Ekonometrija, Akademinis darbų rašymas ir pristatymas, Matematinė analizė, Diskrečioji matematika, Formalioji logika, Kiekybiniai sprendimų metodai.

Praktika, baigiamasis darbas, laisvai pasirenkami dalykai.

Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Per studijų laikotarpį studentas laisvai gali rinktis 7 dalykus (viso 42 ECTS) iš finansų, ekonomikos, vadybos, rinkodaros, verslo, politikos, psichologijos studijų krypčių.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa dėstoma anglų kalba.
Unikali studijų programa Lietuvoje, apjungianti Ekonomikos ir Politikos disciplinas.
Ekonomikos ir duomenų analitikos programos studentai, norintys išvykti į mainus, turi galimybę rinktis iš daugiau nei 40 universitetų esančių Europoje, Azijoje, Šiaurės Amerikoje bei Australijoje. Taip pat šios programos studentai gali dalyvauti dvigubo diplomo programoje ir papildomai gauti BI Norwegian Business School (Norvegija) ar kito universiteto užsienyje diplomą.
Studentai privalo atlikti praktiką, verslo, valstybinėse, nevyriausybinėse arba tarptautinėse organizacijose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Šios studijos yra puikus pagrindas visiems, siejantiems savo ateitį ir karjerą su valstybės, Europos ar pasaulio politinėmis-ekonominėmis organizacijomis.
Studijų metu įgytos kompetencijos ir analitiniai įgūdžiai suteikia galimybę rinktis ir analitinį darbą viešajame ir privačiame sektoriuose, tarptautinėse bendrovėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Galimybė studijas tęsti magistrantūroje.