Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ekonomika ir politika (anglų k. - Economics and Politics)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Ekonomika

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Ekonomika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6120

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6123JX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450311

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
1. Ugdyti kritiškai mąstančias asmenybes, galinčias paaiškinti politinės ekonomijos teorijų logiką bei jų aiškinamąją galią.
2. Ugdyti specialistus, galinčius įvertinti kultūrinių, istorinių bei institucinių kontekstų poveikį politikų, biurokratų bei įtakos grupių strateginiams veiksmams.
3. Ugdyti specialistus, galinčius taikyti naujausius formaliojo modeliavimo bei duomenų analizės metodus.
4. Ugdyti plataus akiračio asmenybes, galinčias gyventi, bendrauti ir dirbti įvairių disciplinų bei kultūrų sandūrose.

Studijų rezultatai:
1. Paaiškinti teorijų vaidmenį tikrovės pažinime; apibūdinti mokslinio modelio struktūrą ir jo sudedamosioms dalims keliamus reikalavimus.
2. Apibūdinti pagrindines mikro- ir makro-ekonomikos teorijas bei įvertinti šių teorijų aiškinamąją galią dabarties ir istorinių įvykių kontekste.
3. Apibūdinti pagrindines politikos teorijas, susijusias su politikų ir partijų strateginiu veikimu bei įvertinti šių teorijų aiškinamąją galią dabarties ir istorinių įvykių kontekste.
4. Apibūdinti naujausias teorijas, siejančias ekonominės politikos įgyvendinimą bei jos rezultatus su strateginiais politikų, biurokratų bei interesų grupių sprendimais bei įvertinti šių teorijų aiškinamąją galią dabarties ir istorinių įvykių kontekste.
5. Įvertinti istorinių ir kultūrinių kontekstų poveikį politikų, biurokratų bei įtakos grupių veiksmams; rekomenduti politiškai tvarius ekonominės politikos sprendimus, atsižvelgiant į istorines ir kultūrines aplinkybes.
6. Palyginti nacionalinių bei tarptautinių politinių institucijų struktūras bei institucijų poveikį politiniams ir ekonominiams rodikliams; paaiškinti nacionalinių ir tarptautinių institucijų genezę, kaip derybų tarp įtakos grupių bei politikų rezultatą.
7. Modeliuoti ekonominių bei politinių veikėjų sprendimų priėmimą naudojant matematinės analizės, sprendimų priėmimo ir lošimų teorijų įrankius.
8. Įvertinti teorinių hipotezių aiškinamąją galią, naudojant kiekybinės ir kokybinės duomenų analizės metodus.
9. Disponuoti analitiniais/ matematiniais bei kalbiniais/ socialiniais įgūdžiais

Mokymo ir mokymosi veiklos:
1. Paskaitos
2. Seminarai
3. Atvejų analizė
4. Tiriamieji darbai
5. Projektai
6. Simuliacijos
7. Bakalauro praktika verslo, valstybinėse, nevyriausybinėse arba diplomatinėse institucijose
8. Bakalauro baigiamojo darbo rašymas ir viešas gynimas
9. Kviestinių svečių iš mokslo, verslo, valstybinių, nevyriausybinių ir diplomatinių institucijų paskaitos
10. Dalyvavimas mokslinėse konferencijose, seminaruose ir mokymuose Lietuvoje bei užsienyje
11. Pažintinės ekskursijos į verslo, valstybines, nevyriausybines ir diplomatines institucijas
12. Dalyvavimas akademinių ir klubų (pvz. Politikos klubo, Investuotojų klubo, Debatų klubo) veikloje

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
1. Egzaminų, prezentacijų, namų ir rašto darbų pažymiai.
2. Dėstytojo žodiniai ir rašytiniai komentarai apie studentų egzaminus, prezentacijas, namų ir rašto darbus.
3. Studentų komentarai (peer-review) apie bendramokslių egzaminus, prezentacijas, namų ir rašto darbus.

Specializacijos:
-

Studento pasirinkimai:
1. Politikos kontekstai
2. Demokratija: privalumai ir trūkumai
3. Biurokratijos politika
4. Partijų politika
5. Parlamentarizmas
6. Politinė komunikacija
7. Komunizmo paveldas ir politika Rytų Europoje
8. Rusijos politika
9. JAV politika
10. Migracijos ekonomika ir politika
11. Vystymo ekonomika
12. Lietuvos istorija ir kultūra
13. Bendravimo psichologija
14. Ispanų kalba
15. Vokiečių kalba
16. Prancūzų kalba
17. Rusų kalba
18. Kinų kalba
19. Norvegų kalba
20. Tarpkultūrinė komunikacija
21. Nekilnojamojo turto ekonomika
22. Vystymosi ekonomika
23. Darbo teisė
24. Strateginė filantropija
25. Europos menas ir kultūra
26. Taikomoji lošimų teorija

Studijų programos skiriamieji bruožai: Programa dėstoma anglų kalba.