Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Dizainas (anglų k. - Design)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dizainas

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dizainas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6615

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV2-12

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6533PX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550212

Finansinės grupės kodas

2.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-07-13
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos kūrybingus, kritiškai mąstančius dizaino specialistus, gebančius savarankiškai ar bendradarbiaujant su savo ir kitų sričių specialistais bei užsakovais organizuoti ir valdyti kūrybinį procesą, eskizuoti, projektuoti, vertinti produkto dizaino objektus, kurti kokybiškus produkto dizaino projektus ir teikti dizaino paslaugas, atliepiant kliento poreikius ir naujausias dizaino tendencijas nacionalinėje ir tarptautinėse rinkose.
Studijų rezultatai:
Programos absolventai:
1. Geba integruotai taikyti naujausias žinias apie pagrindines dizaino koncepcijas ir sąvokas, dizaino istorinę ir šiuolaikinę raidą, vizualinės raiškos priemones, kompozicinių medžiagų savybes praktinėje meninėje veikloje, plėtojant meninio projektavimo įgūdžius.
2. Realizuojant kūrybinius produkto dizaino projektus geba savo profesinėje veikloje pritaikyti kompiuterinės grafikos principus, išmano projektavimo ir 3D modeliavimo metodus, kryptis, tendencijas, atliepiant aktualius dizaino reiškinius ir tendencijas meninės kūrybos problemoms spręsti.
3. Geba taikyti kiekybinius ir kokybinius tyrimų metodus, parengti tyrimo instrumentus, vertinant verslo aplinką ir rinkos tendencijas formuoti kūrybinius dizaino sprendimus reikalingus kliento poreikiams tenkinti.
4. Geba individualiai ir komandoje generuoti produkto dizaino idėjas ir koncepcijas, numatyti įgyvendinimo būdus, vizualinės raiškos ir technologines priemones ir pateikti klientams profesionalius dizaino problemų sprendimus, numatant tolesnes idėjų plėtojimo galimybes.
5. Analizuodamas projektuojamo objekto ir aplinkos ryšius geba eskizuoti produkto dizaino objektus, tikslingai taikyti meninės raiškos priemones, naujai atsirandančias medijas bei inovatyvias technologijas, remtis šiuolaikinio dizaino praktika ir tendencijomis atskleidžiant profesinės veiklos rezultatus kūrybinėse industrijose ir vizualioje kultūroje.
6. Pasitelkęs asmeninę kūrybinę praktiką geba suprojektuoti produkto dizaino objektus ar jų sistemas, naudoti pažangias kūrybines bei technologines priemones apžvelgiant dizaino naujoves nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse ir numatant efektyvius marketingo bei komunikacijos priemonių pateikimo būdus.
7. Savarankiškai formuluodamas projekto tikslus geba įvertinti produkto dizaino projektų paklausą, rentabilumą, gamybos technologijas, techninius, socialinius, sveikatos, aplinkosaugos, komercinius reikalavimus, atliepiant kliento poreikius ir naujausias dizaino tendencijas nacionalinėje ir tarptautinėse rinkose.
8. Įgyvendinant praktinius produkto dizaino projektų reikalavimus geba valdyti išskirtinės kokybės produkto dizaino objekto projektus, atsižvelgiant į technologinius ir gamybinius pajėgumus organizuoti produkto dizaino objekto parengimą gamybai, užtikrinti produkto konkurencingumą, suvokiant dizaino krypties savitumus bei sąsajas su kitomis meno kryptimis.
9. Geba bendrauti ir bendradarbiauti su savo ir kitų sričių specialistais bei užsakovais, planuoti bei organizuoti savo veiklą laikantis nustatytų terminų, naudojantis kūrybiniais metodais spręsti profesinės veiklos uždavinius pasirinktos dizaino studijų krypties ribose.
10. Geba efektyviai komunikuoti lietuvių ir užsienio kalbomis, dirbti komandoje, koordinuoti kūrybinės grupės veiklą, prisiimti socialinę ir etinę atsakomybę už bei kūrybinės veiklos poveikį visuomenei ir užsakovui.
11. Geba sistemingai ir kritiškai vertinti savo profesinę veiklą, žinias ir patirtį, priimti sprendimus, generuoti naujas idėjas, savarankiškai studijuoti ir ugdyti savo profesionalumą, numatant mokymosi visą gyvenimą bei saviraiškos ir saviugdos kryptis.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese: į studentus orientuotas mokymas pagrįstas praktinėmis užduotimis, akcentuojant studento savarankiško darbo svarbą bei gebėjimus kūrybiškai spręsti įvairias situacijas (probleminis mokymas, praktinių situacijų analizė ir atvejų analizė, projektinė veikla, mokymasis bendradarbiaujant, praktinių pavyzdžių demonstravimas ir analizė, kūrybinės dirbtuvės, kūrybinių darbų peržiūros, parodų lankymas ir kt.). Aktyvinantys ir euristiniai studijų metodai proporcingai derinami su tradiciniais žinių ir gebėjimų ugdymo metodais: paskaitomis, seminarais, diskusijomis ir konsultavimu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas ir dešimtbalė vertinimo sistema. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Studijų dalykų programose numatyti konkretūs vertinimo struktūriniai elementai, jų svoris galutiniame vertinime, konkrečių vertinimo užduočių turinys, kriterijai ir reikalavimai. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys (pvz.: tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas), kurių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko programoje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Krypties studijų dalykams skirta 152 kreditai. Studijuojami tokie krypties studijų dalykai: Dizaino pagrindai; Kompiuterinė grafika ir dizainas; Dizaino istorija; Vizualinė raiška; Intelektinės nuosavybės teisė ir duomenų apsauga; Medžiagotyra ir gamybos procesai; Projektavimas ir technologijos; Ergonomika ir žmogiškieji veiksniai; Fotografija; 3D modeliavimas; Ženklodara; Tipografika; Produkto dizaino projekto kūrimas ir valdymas, Rinkos ir dizaino tyrimai ir kt.
Krypties studijų dalykų grupėje turi būti privalomai pasirenkama 15 kreditų iš tokių alternatyvių studijų dalykų: Audiovizualinio produkto kūrimas arba Multimedija ir animacija; Pakuočių dizaino projektas arba Gaminio dizaino projektas; Eko dizainas arba aplinkosauga.
Bendriesiems koleginiams dalykams skirta 16 kreditų. 12 kreditų sudaro laisvai pasirenkamieji studijų dalykai. Atliekamos mokomoji ir baigiamoji profesinės veiklos praktikos realiomis veiklos sąlygomis. Bendra praktikų apimtis 33 kreditai. Baigiamojo darbo apimtis – 9 kreditai.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentai turės galimybę rinktis studijų dalykus iš 6 alternatyvų, skirtų studijų krypties žinių gilinimui, iš kurių studijuojantieji sukaups 15 kreditų. Studentai galės rinktis iš tokių krypties studijų dalykų kaip Audiovizualinio produkto kūrimas arba Multimedija ir animacija, Pakuočių dizaino projektas arba Gaminio dizaino projektas; Eko dizainas arba Aplinkosauga.
Studentų pasirinkimui siūlomi laisvai pasirenkami studijų dalykai, skirti tarpkryptinėms studijoms arba bendrųjų kompetencijų ugdymui, ir juos studentas pasirenka iš kolegijos siūlomų pasirenkamųjų dalykų sąrašo. Numatyta pasirenkamųjų studijų dalykų apimtis – 12 kreditų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų
galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Produkto dizaino kūrimo specialistas bus pasirengęs dirbti dizainą naudojančiose maisto ir gėrimų pramonės, technologinių kompanijų, kosmetikos pramonės įmonėse, tekstilės pramonės įmonėse, medicinos ir grožio srityje, baldų pramonėje veikiančiose įmonėse, projektavimo įmonėse, steigti individualias įmones arba dirbti individualų kūrybinį-praktinį darbą.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės tęsti studijas bakalauro laipsniui įgyti universitete. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.