Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mikrobiologija (anglų k. - Microbiology)

Studijų krypties grupė

Gyvybės mokslai

Studijų kryptis

Mikrobiologija

Švietimo sritis

Biologija ir susiję mokslai

Švietimo posritis

Biologija ir susiję mokslai (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Gyvybės mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121DX006

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450510

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Mikrobiologijos ir biotechnologijos bakalauro studijų programos tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos, motyvuotus, kūrybiškai mąstančius mikrobiologijos specialistus turinčius biotechnologijos specializaciją, gebančius dirbti mokslinėse institucijose, visose su mikrobiologija susijusiose šalies bei tarptautinėse įmonėse kvalifikuotai panaudoti žinias apie prokariotinius ir/arba eukariotinius mikroorganizmus sprendžiant tiek klasikinių tiek aukštųjų technologijų uždavinius. Siekiama būsimiems specialistams išugdyti poreikį domėtis įvairiomis mokslinėmis molekulinės mikrobiologijos problemomis bei jų pritaikymo biotechnologijose galimybėmis ir gebėjimą išlaikyti profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.
Studijų rezultatai:
Programos absolventai:
Įgis studijų krypties bazinių žinių apie pagrindines biologijos, mikrobiologijos ir biotechnologijos mokslų sąvokas, koncepcijas; objektų įvairovę, integraciją su kitomis gyvomis sistemomis, tyrimo būdus bei pritaikomumą šiuolaikinėse įvairių sričių technologijose; įgis žinių, būtinų organizme ir ląstelėse vykstantiems procesams suprasti, mokslinių tyrimų planavimui ir vykdymui.
Gebės įgytas žinias taikyti praktinėje ir profesinėje veikloje: atlikti tyrimus taikant šiuolaikinius tyrimų ir analizės metodus, gebės dirbti su standartine analitine mokslinių tyrimų įranga; gebės planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti eksperimentą lauko ir laboratorijos sąlygomis, apdoroti, ruošti ir saugoti tyrimo medžiagą; gebės taikyti bendruosius laboratorinio darbo ir geros laboratorinės praktikos principus, išmanys darbo saugą laboratorijoje, aseptinę darbų techniką.
Gebės atlikti informacinę paiešką, įskaitant informacijos paiešką internete; įgis informacinių technologijų naudojimo įgūdžių, apdorojant duomenis, juos registruojant ir išsaugant.
Gebės kritiškai mąstyti ir suprasti skirtingus argumentus, pateikiamus analizuojant su profesine veikla susijusias problemas.
Gebės aiškiai ir teisingai raštu bei žodžiu pateikti mokslinę medžiagą ir argumentus įvairioms klausytojų auditorijoms. Įgis bendravimo su kitais žmonėmis ir darbo grupėje įgūdžių, laiko planavimo ir organizacinių įgūdžių, profesionalumo ugdymosi įgūdžių.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, seminarai,savarankiškas darbas, laboratoriniai
darbai, mokomosios literatūros skaitymas, uždavinių
sprendimas, literatūros apžvalgos rengimas ir
pristatymas, baigiamojo darbo projektas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatai vertinami semestro metu (rašomi
tarpiniai testai, atliekami kontroliniai darbai, aprašomi
ir žodžiu ginami laboratoriniai darbai) ir dalyko baigiamojo
egzamino metu. Vertinimas vyksta raštu
arba raštu ir žodžiu. Taikomas kaupiamasis balas. Studentų žinios ir gebėjimai per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų, o per pratybas ir laboratorinius darbus gali būti vertinama – „įskaityta“ arba „neįskaityta“. Egzamino vertinimai nuo 1 iki 4 yra nepatenkinami.

Specializacijos:
Biotechnologijja
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa yra tarpdisciplininė.