Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mikrobiologija (anglų k. - Microbiology)

Studijų krypties grupė

Gyvybės mokslai

Studijų kryptis

Mikrobiologija

Švietimo sritis

Biologija ir susiję mokslai

Švietimo posritis

Biologija ir susiję mokslai (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Gyvybės mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121DX006

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450510

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-10-28
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Mikrobiologijos bakalauro studijų programos tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos, motyvuotus, kūrybiškai mąstančius mikrobiologijos specialistus turinčius biotechnologijos specializaciją, gebančius dirbti mokslinėse institucijose, visose su mikrobiologija susijusiose šalies bei tarptautinėse įmonėse kvalifikuotai panaudoti žinias apie prokariotinius ir/arba eukariotinius mikroorganizmus sprendžiant tiek klasikinių tiek aukštųjų technologijų uždavinius. Siekiama būsimiems specialistams išugdyti poreikį domėtis įvairiomis mokslinėmis molekulinės mikrobiologijos problemomis bei jų pritaikymo biotechnologijose galimybėmis ir gebėjimą išlaikyti profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.
Studijų rezultatai:
Studentai turėtų demonstruoti studijuojamų dalykų išmanymą, nuosekliai ir logiškai perteikti įgytas žinias, demonstruoti supratimą apie studijuojamų dalykų struktūrą ir sąsajas su kitų sričių dalykais; gebėti susisteminti gautą informaciją, ją aprašyti ir mokėti paaiškinti; gebėti kritiškai analizuoti gaunamas žinias ir pritaikyti įvairiems uždaviniams spręsti; demonstruoti supratimą apie eksperimentų planavimą, vykdymą, rezultatų apdorojimą; gebėti dirbti savarankiškai ir komandinį darbą, prisiimti atsakomybę už sprendimus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, seminarai, konsultacijos, savarankiškas darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba neįskaityta.
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programą sudaro 2 dalys: bendrojo universitetinio lavinimo dalykai 15 kreditų, Mikrobiologijos studijų krypties dalykai - 225 kreditai. Programoje numatyta kursinis darbas - 10 kreditų, profesinė praktika - 15 kreditų, bakalauro baigiamasis darbas - 15 kreditų. Programos dalykai: Bendroji ir fizikinė chemija Bioetika Dalykinė anglų kalba I/II dalys Organinė chemija Tiesinė algebra ir geometrija Biochemija Biologinė įvairovė Matematinė analizė ir diferencialinės lygtys Citologija Genetikos pagrindai Molekulinė biologija Tikimybių teorija ir matematinė statistika Žmogaus ir gyvūnų fiziologija Informacinių technologijų taikymas biologijoje Biologinė fizika Biostatistika Mikrobiologija
PASIRENKAMI DALYKAI: Augalų fiziologija /Ekologijos pagrindai Biotechnologija Imunologija Genų inžinerijos pagrindai Mikroorganizmų genetikaBioinformatika Enzimologija PASIRENKAMI DALYKAI: Gyvūnų ląstelių technologijos/Augalų ląstelių technologijos Aplinkos mikrobiologija Maisto mikrobiologija Pramoninė mikrobiologija Molekulinė evoliucija Patogeninių mikroorganizmų biologija Fitopatologija
Studijų programos skiriamieji bruožai:
VU GMC studijų programa Mikrobiologija, tai vienintelės mikrobiologus ruošianti studijų programa Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Šios programos absolventai įgis unikalių žinių ir kompetencijų reikalingų darbui su mikroorganizmais bet kurioje pramonės, medicinos, biotechnologijos ar tyrimų srityse.
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti: maisto pramonės (mėsos, pieno, alaus, duonos, vyno, sūrių) įmonėse, biofarmacijos, kosmetikos, biokuro ir biodujų gamybos, nuotekų valymo, grunto valymo technologijų įmonėse, biologinio profilio moksliniuose institutuose bei laboratorijose, klinikinėse mokslinėse ir diagnostinėse bei privataus sektoriaus laboratorijose, gamtosaugos struktūrose, savivaldybių bei įmonių padaliniuose ir kt.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas galės tęsti studijas mikrobiologijos, biotechnologijos, biologijos, biochemijos ir kitose su mikrobiologija ar biotechnologija susijusiose magistrantūros studijų programose Lietuvoje ir užsienyje.