Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Buhalterinė apskaita (anglų k. - Accounting)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Apskaita

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Apskaita

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras
Buhalteris, LTKS VI

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6613

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-210_LVK_Buhalterinė apskaita_K_2017_KL.pdf

Valstybinis kodas

6531LX030

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550411

Finansinės grupės kodas

2.7

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-12-12
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti profesinio bakalauro specialistą (buhalterį), gebėsiantį taikyti naujausias žinias ir informaciją savarankiškai veiklai ir tolimesniam mokymuisi, pagrįstas fundamentinių ir taikomųjų tyrimų rezultatais, būtinas sudėtingoje, besikeičiančioje, daugiakultūrinėje profesinėje aplinkoje, siekiant efektyviai spręsti su šia veikla susijusias problemas; planuoti ir organizuoti veiklą, tvarkyti buhalterinę apskaitą, valdyti ir kontroliuoti finansinius procesus įmonėse, įstaigose ir organizacijose; pritaikyti mąstymo įgūdžius ir požiūrius, teikiančius galimybę kūrybiškai veikti naujoje situacijoje; bendrauti lietuvių ir užsienio kalbomis, perteikti informaciją specialistų ir nespecialistų auditorijoms, dirbti individualiai ir komandoje, nuolat ugdyti savo profesionalumą bei bendrąjį išprusimą.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas:
1. Žino bendruosius filosofijos, psichologijos, ekonomikos, finansų, vadybos ir kitų mokslų principus ir supranta jų taikymo ypatumus, analizuojant ūkio subjekto problemas ir priimant sprendimus.
2. Žino esmines studijuojamų dalykų sąvokas ir geba taikyti turimas apskaitos profesinės veiklos teorines žinias, būtinas buhalterinės apskaitos duomenims rinkti, interpretuoti ir valdyti praktinėje veikloje.
3. Geba naudojantis pirminiais ir antriniais duomenų šaltiniais rinkti, analizuoti ir interpretuoti apskaitos duomenis, taikant šiuolaikines informacines technologijas ir jų galimybes.
4. Geba taikyti efektyvius tyrimo metodus, kryptingai kaupiant informaciją apskaitos klausimams nagrinėti, ir atlikti į praktiką orientuotus tyrimus.
5. Geba organizuoti ūkio subjekto apskaitos tarnybos darbą, formuoti ir įgyvendinti apskaitos politiką, tvarkant ūkio subjekto buhalterinę apskaitą, vadovaujantis norminiais aktais, tarptautiniais ir nacionaliniais apskaitos standartais, rengiant finansinę, mokestinę ir kt. atskaitomybę bei vertinti, lyginti, naudoti apskaitos informaciją pagal buhalterio pareiginius nuostatus.
6. Geba rengti mokesčių deklaracijas ir konsultuoti mokesčių apskaitos klausimais, prognozuoti ir sudaryti finansinių ataskaitų planus, rengti juridinio asmens biudžetus.
7. Geba vertinti ūkio subjekto išorinę ir vidinę situaciją, taikyti ūkio subjekto veiklą apibūdinančius rodiklius ir vertinti rezultatus, atlikus ūkio subjekto rodiklių analizę.
8. Vadovaudamasis profesinės etikos principais praktinėje veikloje, geba kontroliuoti ūkinių operacijų ir įvykių pagrindimą apskaitos dokumentais ir norminiais aktais, numatyti apskaitos politikos taikymo kontrolės formas ir procedūras, užtikrinti veiksmingą apskaitos politikos vykdymą bei atlikti buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų auditą.
9. Geba sklandžiai ir įtaigiai reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, efektyviai ir tolerantiškai komunikuoti su specialistais ir kitais asmenimis profesinėje aplinkoje lietuvių bei užsienio kalba.
10. Geba dirbti komandoje, sprendžiant profesinės veiklos uždavinius, prisiimdamas atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę, vadovaujantis profesinėje veikloje socialinio teisingumo principais, profesine etika ir pilietiškumu.
11. Geba savarankiškai ir argumentuotai spręsti problemas praktinėje veikloje, taikant analitinius ir loginius įgūdžius, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija.
12. Geba organizuoti savo darbą ir tobulinimąsi savarankiškai, taikant įgytas teorines žinias praktikoje bei prisiimant moralinę atsakomybę už patikėtas užduotis ir jų rezultatų poveikį visuomenei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Į studentus orientuotos: paskaitos, seminarai, atvejo analizė, sukuriant diskusinę aplinką tarp dėstytojo ir studentų; pratybos, savarankiškas darbas ir jo rezultatų pristatymas, pagrįstas moksliniais tyrimais, problemų sprendimu, užduotimis, individualiu ir grupiniu darbu, kuriame labai svarbu kritinis mąstymas, kūrybingumas, inovatyvumas; praktinės veiklos refleksija, semestro ir baigiamojo darbo projektų rengimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatai vertinami semestro metu (taikant dešimtbalę kriterinę proporcinę kaupiamąją vertinimo sistemą), praktikos atlikimo, baigiamojo egzamino ir baigiamojo darbo (projekto) gynimo metu. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalyko programoje numatyti studijų rezultatai. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Galutinį pažymį sudaro nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys (pvz.: egzaminai žodžiu ir raštu, atvejų analizė, pristatymai, ataskaitos, savęs ar kolegų įvertinimas, aktyvumas ir kt.), kurių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko apraše.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis kreditais – 141.
Studentai studijuoja pagrindinės studijų krypties dalykus: aukštąją matematiką, mikro-makroekonomiką, vadybos pagrindus, informacines technologijas, ekonominę statistiką, teisės pagrindus, mokesčių apskaitą, finansų pagrindus, , auditą, finansinių institucijų apskaitą, darbo teisę, buhalterinės apskaitos pagrindus, darbuotojų saugą ir sveikatą, finansinę apskaitą pagal nacionalinius ir tarptautinius apskaitos standartus, biudžetinių įstaigų apskaitą, apskaitos informacines sistemas, valdymo apskaitą, specializacijos dalykus, pažintinę, mokomąją, profesinės veiklos ir baigiamąją profesinės veiklos praktikas.
Specializacijos:
1. Vidaus auditas.
2. Verslo vertinimas.
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti specializaciją.
Galima rinktis tris laisvai pasirenkamus dalykus iš Kolegijoje kitose studijų programose dėstomų dalykų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa orientuota ne tik į profesinių specialiųjų kompetencijų ugdymą, bet ir į platų bendrųjų gebėjimų, vertybinių nuostatų ugdymą, dabarties buhalteriui būtinų kompetencijų suteikimą, paremtą žinių perteikimu ir priėmimu, jų analize, kritišku vertinimu, problemų sprendimų paieška.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgiję buhalterio kvalifikaciją, asmenys galės dirbti įmonių, įstaigų ir organizacijų buhalterinės apskaitos tarnybose, steigti buhalterinių paslaugų įmonę ir teikti buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas kitose srityse.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus buhalterinės apskaitos studijų programą, studijas galima tęsti pagal Socialinių mokslų srities Apskaitos studijų krypties universitetinių studijų programas Lietuvoje ir užsienyje.