Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Stiklo, keramikos, odos, tekstilės menas (anglų k. - Glass, ceramics, leather and textile Arts)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dailė

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dailė

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų profesinis bakalauras
Meistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-36

Akreditavimo vertinimo išvados

KK_Stiklo, keramikos, odos, tekstilės menas_2017.pdf

Valstybinis kodas

6531PX018

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550213

Finansinės grupės kodas

2.5

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-05-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Stiklo, keramikos, odos, tekstilės meno studijų programos tikslas – rengti dailės studijų krypties profesinio bakalauro specialistus, gebančius savarankiškai veikti meno srityje, priimti nestandartinius sprendimus, kurti naujas idėjas, veikti šiuolaikinėje dinamiškoje aplinkoje.
Studijų rezultatai:
1. Lygins ir kritiškai vertins dailės reiškinius ir tendencijas istoriniame, socialiniame, kultūriniame kontekstuose.
2. Rinks ir analizuos duomenis meniniams sumanymams realizuoti ir kūrybos problemoms spręsti.
3. Reikš savo meninę poziciją, kurdamas naujas idėjas, priimdamas nestandartinius sprendimus.
4. Eskizuos ir maketuos meno kūrinius konkrečia tema.
5. Parengs kūrybinį projektą remdamasis analizės duomenimis, meno praktika ir mokslo taikomaisiais tyrimais.
6. Planuos meno kūrinio įgyvendinimo etapus, atsižvelgiant į veiklos apimtį, laiką, terminus, prioritetus.
7. Eksperimentuos, kūryboje, tinkamai pritaikydamas tradicines, šiuolaikines ir skaitmenines technikas ir technologijas.
8. Išmanys ir gebės taikyti konkrečiam meno kūriniui atlikti tinkamas plastikos raiškos priemones ir technologijas.
9. Įgyvendins meno projektus, prisiimdamas moralinę ir socialinę atsakomybę.
10. Išmanys vadybos principus, teisinę aplinką, žinos žmogaus saugos reikalavimus ir taikys konkrečioje profesinėje veikloje.
11. Argumentuodamas viešai pristatys idėjas ir darbo rezultatus.
12. Savarankiškai studijuos ir reflektuos savo veiklą, suvokdamas mokymosi visą gyvenimą svarbą, parengs profesinį kūrybinių darbų aplanką
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pristatymai, diskusijos, seminarai, demonstravimas, praktinės užduotys, darbas grupėse, literatūros analizė, projektų rengimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Mokymo ir mokymosi rezultatai išryškinami naudojant kaupiamojo (komuliatyvinio) vertinimo sistemą (IKI). Žinių ir gebėjimų įvertinimui taikoma dešimtbalė kriterinė skalė. Galutinis balas gali susidėti iš keleto dedamųjų, surenkamų studijų procese (tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas arba projektas). Priklausomai nuo dalyko sudėtingumo, jo įtakos studijų rezultatams pasiekti, dalyko kaupiamojo vertinimo sudėtines dalis ir jų koeficientų reikšmes nustato dalyko dėstytojas. Kiekvieno studijų dalyko dėstytojas nustato ir semestro pradžioje informuoja studentus apie kiekvienos dedamosios (užduoties, darbo) įtaką (procentais) galutiniam įvertinimui ir formuluoja kiekvienos tarpinės užduoties vertinimo kriterijus.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginiai studijų dalykai sudaro 15 kreditų:
Filosofija, Užsienio kalba 1 (anglų) (I lygis) / Užsienio kalba 1 (anglų) (II lygis), Užsienio kalba 2 (anglų) (I lygis) / Užsienio kalba 2 (anglų) (II lygis), Komunikacija žodžiu ir raštu, Verslo teisė.
Studijų krypties dalykų apimtis yra 135 kreditai:
Kompiuterinės taikomosios programos, Lipdyba ir formų modeliavimas, Piešimas ir eskizavimas, Kompozicijos ir dizaino pagrindai, Dekoratyvinės plastikos technikos, Etnokultūra ir Lietuvos meno istorija, Piešimas 1, Dekoratyvinės plastikos projektavimas ir technikos 1, Visuotinė ir taikomojo meno istorija, Piešimas 2, Tapyba 1, Dekoratyvinės plastikos projektavimas ir technikos 2, Piešimas 3, Tapyba 2, Dekoratyvinės plastikos specialybinės technikos, Meninis tyrimas ir pasiekimų aplankalas, Žmogaus sauga, Verslo kūrimas ir vystymas, Eksperimentinė kūryba;
tame tarpe 30 kreditų praktikos (Kompiuterinės grafikos ir vizualizacijos praktika, Gamtos formų studijų praktika, Kūrybinė ir gamybinė praktika, Technologinė ir meistriškumo praktika,
Kūrybinė baigiamoji praktika) ir 15 kreditų – Profesinio bakalauro baigiamasis darbas.
Specializacijos:
Specializacijos dalykų apimtis yra 21 kreditas:
Dekoratyvinio stiklo plastika. Studijuojami šie studijų dalykai: Moliravimas, Moliravimo technologijos, Vitražas, Vitražo technologijos.
Dekoratyvinės keramikos plastika. Studijuojami šie studijų dalykai: Porceliano plastika, Porceliano plastikos technologijos, Akmens masės plastika, Akmens masės plastikos technologijos.
Odos dirbinių plastika. Studijuojami šie studijų dalykai: Meninė knygrišystė, Knygrišystės technologijos, Odos plastikos objektų kūrimas, Dekoratyvinės odos plastikos technologija.
Dekoratyvinė tekstilė. Studijuojami šie studijų dalykai: Gobelenas, Gobeleno technologijos, Batika, Batikos technologijos.
Studento pasirinkimai:
Žinias galima gilinti pasirenkant dalykus iš laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo studijų plane.
Studento pasirenkami dalykai sudaro 9 kreditus.
Studijų programa laisvai pasirenkamų dalykų sąrašui siūlo: eskizavimas / inžinerinė grafika, grafika / fotografija, skulptūra / formų liejimas.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Ši studijų programa unikali, puoselėjanti gilias profesionaliosios keramikos, stiklo, odos bei tekstilės tradicijas ir vienintelė tokio pobūdžio Lietuvoje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę studijas absolventai galės dirbti pramonės įmonėse, firmose, bendrovėse, vadovauti institucijos padaliniui, gebės steigti individualias-personalines įmones ar dirbti individualų kūrybinį-praktinį darbą patentų nustatyta tvarka.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Stiklo, keramikos, odos, tekstilės meno studijų programą studijas galima tęsti Lietuvos arba kitų Europos šalių aukštosiose mokyklose ir siekti koleginių studijų rezultatų įskaitymo.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2022.04.15.