Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Laisvalaikio sportas (anglų k. - Leisure Sports)

Studijų krypties grupė

Sportas

Studijų kryptis

Laisvalaikio sportas

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Sportas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sporto bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 3, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-17

Akreditavimo vertinimo išvados

KU Laisvalaikio sportas.pdf

Valstybinis kodas

6121RX004

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6451014

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2023-01-18
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Užtikrinti bazinį universitetinį išsilavinimą suteikiant naujausių fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų rezultatais pagrįstų laisvalaikio sporto bei pedagogikos žinių ir ugdyti gebėjimą jas taikyti profesinėje veikloje; formuoti mokslinio tiriamojo darbo pradmenis; plėtoti kūrybingą, besivadovaujančią nuolatinio mokymosi nuostatomis, asmenybę.
Studijų rezultatai:
Žino ugdymo mokslo teorijas, istorinius, filosofinius, psichologinius, sociologinius, tarpkultūrinius aspektus, kuriais remiantis analizuojamas ugdymas ir švietimo veikla.
Supranta kompleksinę fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos dermę bei geba pagrįsti teorinius elgesio keitimo modelius, taikydamas intervencines fizinio aktyvumo programas asmenims ir grupėms.
Geba paaiškinti pagrindinius mokslinio tiriamojo darbo principus, kiekybinių ir kokybinių duomenų rinkimo bei analizės metodus.
Geba, konsultuojamas dėstytojo, suplanuoti ir, vadovaudamasis tyrimų etikos principais, atlikti nesudėtingą laisvalaikio fizinio aktyvumo tyrimą, suformuluoti ir viešai pristatyti tyrimo rezultatus bei išvadas.
Geba vertinti sportuojančio asmens raidą, pripažįstant kiekvieno individualumą, atpažinti individualius besimokančiųjų skirtumus, į juos atsižvelgti ugdymosi procese.
Geba planuoti ir valdyti individualių bei grupinių fizinio aktyvumo pratybų organizavimo procesą įvairiose aplinkose, integruoti moksliškai pagrįstus ir praktiškai patikrintus faktus į fizinio aktyvumo praktiką.
Vadovaujantis pasiekimų vertinimo bei įsivertinimo metodais geba interpretuoti įvairaus amžiaus žmonių fizinį aktyvumą ir fizinį pajėgumą, atsižvelgti į esamą sveikatos būklę.
Geba nustatyti asmens ar grupės poreikius, susijusius su fiziniu aktyvumu, ir įgyvendinant fizinio aktyvumo veiklas, taikyti tinkamus motyvavimo metodus, kurti saugią, tolerantišką, atvirą, skatinančią bendradarbiauti ir partneryste grįstą, individualius poreikius palaikančią aplinką.
Geba mokyti įvairių sporto šakų technikos ir taktikos veiksmų bei organizuoti varžybas ir jose dalyvauti.
Geba bendrauti ir bendradarbiauti su įvairaus amžiaus, skirtingų poreikių, kultūrinės prigimties asmenimis ar organizacijomis kuriant kokybišką tarpasmeninę sąveiką ir efektyvią komunikaciją profesinėje veikloje.
Geba prisiimti įsipareigojimus saugoti ir puoselėti Lietuvos kultūrą bei gamtą, kurti tvarią visuomenę, dalyvauti visuomenės ir švietimo kaitos procesuose.
Geba dirbti individualiai, savarankiškai priimti sprendimus kuriant ir įgyvendinant fizinio aktyvumo skatinimo veiklas bei vykdant šviečiamąją veiklą fizinio aktyvumo srityje.
Geba kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, reflektuoti savo patirtį ir tuo remiantis prisiimti atsakomybę už profesinės ir mokymosi veiklos tobulinimą.
Moka bent vieną užsienio kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis ir ją vartoti akademiniais ir profesiniais tikslais.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Tradicinė paskaita, praktinės užduotys, problemomis grįstas mokymas, rekomenduojami skaitiniai, darbas grupėse, debatai, mokslinio straipsnio analizė, literatūros apžvalga, pratybos, seminaras, mažų grupių konsultacijos, veiklos refleksija, filmo (projekto) kūrimas (filmuotos medžiagos parengimas).
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Semestro savarankiško darbo užduotys (Grupinis (komandinis) projektas, literatūros apžvalgos rengimas ir pristatymas, probleminių sprendimų užduotis, veiklos refleksija, individualus darbas, testas ir kt.) vertinamos pažymiu, egzaminų sesijos metu nustatomas galutinis pažymys, atskirus pažymius padauginant iš svertinio koeficiento ir sandaugas susumuojant.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Įvadas į specialybės studijas, Žmogaus anatomija ir fiziologija, Pirmoji medicinos pagalba, Jėgos sporto šakos, Sportiniai žaidimai, Lengvoji atletika, Sporto teorija ir didaktika, Sporto istorija ir etika, Judesio anatomija ir klinikinė kineziologija I, Fizinės būklės tyrimai, Laisvalaikio ir sporto renginiai, Pedagogikos teorija, Psichologijos pagrindai, Praktika 1, Orientavimosi sportas, Kursinis darbas, Žiemos sporto šakos, Informacinių technologijų taikymas sporte, Sporto mokslinių tyrimų metodologija, Praktika 2, Ugdymo modeliavimas ir organizavimas, Specialioji pedagogika ir psichologija, Kritinio ir refleksyviojo mąstymo ugdymas, Praktika 3, Mityba sportuojantiems, Kursinis darbas 2, Vaikų sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas, Praktika 4, Vandens sporto šakos, Pedagoginių studijų baigiamasis darbas, Judėjimo įgūdžių formavimo technologijos, Statistinė sporto duomenų analizė, Sporto vadyba, Plaukimas ir fizinis aktyvumas vandenyje, Baigiamasis darbas.
Specializacijos:
Krepšinis, futbolas
Studento pasirinkimai:
Krepšinis, futbolas
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Laisvalaikio sporto studijų programa yra aktuali ir unikali: studijų dalykai orientuoti į specifines fizines veiklas pajūryje, panaudojant paplūdimio ir Baltijos jūros išteklius. Įgiję paplūdimio tinklinio, futbolo, įvairių aktyvių žaidimų, vandens sporto (banglenčių) žinių ir įgūdžių, absolventai galės organizuoti formalią ir neformalią fizinę veiklą įvairaus amžiaus žmonėms ne tik įprastose erdvėse, bet ir tam tikra pakrantės zona.
Palankios sąlygos plėtoti dvikryptę karjerą - lankstus studijų grafikas, galimybė derinti nuotolinį ir kontaktinį mokymąsi, aukšto meistriškumo sportininkams mažinama studijų įmoka.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti sporto pedagogais valstybinėse, privačiose ir visuomeninėse sporto organizacijose; neformaliojo švietimo ar profesijos mokytojais vaikų vasaros poilsio stovyklose; vaikų ir suaugusiųjų asmeniniais treneriais; kurti bei plėtoti vaikų ir suaugusiųjų sporto ir laisvalaikio srities privatų verslą; siekti karjeros panaudojant profesines ir bendrąsias kompetencijas.
Tolesnių studijų galimybės:
Bakalaurams sudaroma palanki edukacinė aplinka laikytis tęstinumo ir mokymosi visą gyvenimą principo, t. y. tęsti studijas II studijų pakopoje.
Norintys įgyti pedagogo kvalifikaciją, gali pasirinkti metus trunkančią profesinių pedagoginių studijų programą.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: