Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Daugiakultūrė komunikacija ir naujosios medijos (anglų k. - Multicultural Communication and New Media)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Komunikacija

Švietimo sritis

Socialinė gerovė

Švietimo posritis

Socialinė gerovė (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6104

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121JX060

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450920

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas: rengti aukščiausios kvalifikacijos tarptautinės ir tarpkultūrinės komunikacijos specialistus, kurie gebėtų analizuoti, suprasti ir įvertinti svetimų kultūrų bei daugiakultūrėje aplinkoje vykstančius reiškinius, įžvelgti jų priežastis bei prognozuoti tendencijas, puikiai mokėtų bent dvi užsienio kalbas. Tarptautinės ir tarpkultūrinės komunikacijos bakalauro studijų programą baigusieji mokėtų naudotis moderniomis komunikacijos technologijomis, gebėtų aiškiai analizuoti, formuluoti ir pristatyti projektus bei idėjas, organizuoti tarptautinius renginius. Studijų programoje didžiulis dėmesys skiriamas bendrakultūriniams dalykams, tolerantiškos asmenybės lavinimui, kas sudaro sėkmingo bendražmogiško, tarptautinio ir tarpkultūrinio bendravimo pamatą.

Studijų rezultatai:
R1. Geba savarankiškai studijuoti ir analizuoti mokslinę-metodinę literatūrą, sistemingai bei kritiškai mąstyti, įžvelgti probleminius teorijos ir praktikos klausimus, geba kritiškai vertinti mokslines koncepcijas, analizuoti mokslinius ir socialinius tekstus, geba vertinti aplinkos sąlygų nulemtus žmonių grupių bei individų santykius, geba atrinkti aktualią informaciją, ją sisteminti, vertinti, logiškai formuoti savo požiūrį, geba integruoti skirtingus požiūrius, studijuoti ir bendrauti.
R2. Supranta šiuolaikinės komunikacijos ypatybes ir kūrybines technologijas, geba analizuoti jų pritaikymą daugiakultūrėje ir įvairiakultūrėje aplinkoje galimybes, projektuoja taikias visuomenės aplinkas, išpildo jų įgyvendinimo strategijas, priimant darnius sprendimus.
R3. Supranta, kaip komunikacija formuoja šiuolaikinės visuomenės tarptautinę ir tarpkultūrinę sandarą bei kaip užmezgami, palaikomi ir plėtojami ryšiai tarp skirtingų kultūrų ir taip sukuriama pridėtinė vertė visuomenėje, ekonomikoje, kultūroje.
R4. Geba kintančioje aplinkoje organizuoti tyrimus, atlieka analizę, rengia prognozes, sugeba tarpininkauti derybose, organizuoti mediacijos procesus, ilgalaikius ir trumpalaikius informacinių bei komunikacinių kampanijų planus bei jų pristatymus.
R5. Sugeba praktiškai pritaikyti mokslo žinias tarptautiniam ir tarpkultūriniam bendravimui ir vertinti informacinės-komunikacinės plėtros galimybes, vykdyti inovatyvius projektus, taikant įgytas žinias naujose ir nepažįstamose aplinkose.
R6. Geba socialiai atsakingai taikyti komunikacijos ir kitų socialinių mokslų žinias kūrybiškai prisitaikydami skirtingose kultūrinėse ir daugiakultūrėse aplinkose, nuosekliai puoselėja ir gina tokias universalias vertybes, kaip žmogaus teisės, žodžio, saviraiškos ir informacijos laisvė.
R7. Geba kalbėti, rašyti ir skaityti bent dviem užsienio kalbom, rengia prezentacijas, komunikacijos projektus tradicinėse ir netradicinėse erdvėse.
R8. Studentai geba socialiai atsakingai taikyti komunikacijos ir jos technologijų žinias, panaudojant socialinius tinklus, plėtojant įvairaus lygmens komunikacinius projektus.
R9. Geba kryptingai ir savarankiškai domėtis komunikacijos, naujosiomis medijų ir kitomis atsirandančiomis technologijomis, jų tendencijomis bei perspektyvomis Lietuvoje ir pasaulyje. Sugeba analizuoti tarptautinio gyvenimo reiškinius, tarptautinius ir tarpkultūrinius konfliktus. Išmano saviugdos principus ir geba juos pritaikyti užtikrindami tęstinį ugdymąsi besikeičiančioje socialinėje ekonominėje aplinkoje.

Mokymo ir mokymosi veiklos: paskaitos, seminarai, savarankiškas darbas individualiai ir grupėmis, į praktinius įgūdžius orientuotas mokymasis, taip pat į studentus orientuotas mokymas, akcentuojantis dėstytojo vadovavimą, savarankiškas studentų darbas, pagrįstas problemų sprendimu, mokymas pagrįstas moksliniais tyrimais ir mokymas naudojant laboratorinę praktiką. Taikomi įvairūs patirtinio mokymosi metodai.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: programos studijų rezultatai vertinami atsižvelgiant į studentų darbą semestro metu ir į baigiamojo egzamino rezultatus. Semestro eigoje vertinama aktyvumas, individualių ir grupinių darbų pristatymas, projektai, atvejų analizės ir kito tipo užduotys. Taikomas probleminis mokymas ir refleksija.

Specializacijos:
nenumatyta

Studento pasirinkimai: galima laisvai pasirinkti papildomus bendruosius dalykus (12 kreditų); galima pasirinkti gretutines studijas

Studijų programos skiriamieji bruožai: gilių praktinių užsienio kalbų studijų jungtis su praktiniais komunikacijos įgūdžiais