Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Komunikacija ir skaitmeninė rinkodara (anglų k. - Communication and Digital Marketing)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Komunikacija

Švietimo sritis

Socialinė gerovė

Švietimo posritis

Socialinė gerovė (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6104

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121JX055

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450920

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai): rengti naujųjų medijų komunikacijos specialistus, sugebančius integraliai suprasti šiuolaikines kūrybos aplinkas, jas technologiškai įprasminti ir realizuoti, sugebančius dirbtis su uždaviniais, susijusiais su šiuolaikinėmis interaktyvios komunikacijos technologijomis įvairiose veiklos srityse, jų organizaciniais, vadybiniais, teisiniais, vertybiniais aspektais, gebančius projektuoti sudėtingas komunikavimo sistemas kuriant efektyvias medijų aplinkas.

Studijų rezultatai:
R1. Geba savarankiškai studijuoti ir analizuoti mokslinę-metodinę literatūrą, geba sistemingai bei kritiškai mąstyti, įžvelgti probleminius teorijos ir praktikos klausimus, geba kritiškai vertinti organizacijos filosofiją ir mokslines koncepcijas, analizuoti mokslinius ir socialinius tekstus, geba vertinti aplinkos sąlygų nulemtus žmonių grupių bei individų santykius, geba atrinkti aktualią informaciją, ją sisteminti, vertinti, logiškai formuoti savo požiūrį, geba integruoti skirtingus požiūrius, studijuoti ir bendrauti i taisyklingai vartodami komunikacijos mokslo terminiją.
R2. Supranta šiuolaikinės komunikacijos ypatybes ir kūrybines technologijas, analizuoti jų pritaikymo socialinėje, ekonominėje ir kultūrinėje aplinkoje galimybes, projektuoja efektyvias moksliąsias ir kūrybinės visuomenės aplinkas, išpildo jų įgyvendinimo strategijas, priimant darnius sprendimus.
R3. Supranta, kaip komunikacijos ir kūrybinės technologijos formuoja šiuolaikinės komunikacijos, apimančios nuo tarpdalykinės iki tarptautinės diapozoną, sandarą ir kaip kūrybiškai komunikuojant sukuriama pridėtinė vertė visuomenėje, ekonomikoje, kultūroje.
R4. Geba kintančioje aplinkoje organizuoti kūrybiniam procesui skirtas tradicines ir skaitmenines aplinkas, plėtoti ir valdyti komunikacijos ir medijų technologinės plėtros projektus.
R5. Sugeba praktiškai pritaikyti mokslo žinias kūrybinių technologijų taikymo atvejus ir vertinti plėtros galimybes, vykdyti kūrybinių technologijų inovatyvius projektus, taikant įgytas žinias naujose ir nepažįstamose aplinkose.
R6. Geba socialiai atsakingai taikyti komunikacijos ir kūrybinių technologijų žinias kūrybiškai naudodami virtualias darbo aplinkas ginant tokias universalias vertybes, kaip žmogaus teisės, žodžio ir informacijos laisvė.
R7. Geba užtikrinti efektyvų kūrybinį komunikavimą bendradarbiaujant tradicinėse ir virtualiose aplinkose organizuojant medijų projektus.
R8. Studentai geba socialiai atsakingai taikyti komunikacijos ir kūrybos technologijų žinias inovacijų procese, panaudojant socialinius tinklus, plėtojant elektroninio dalyvavimo formas.
R9. Geba kryptingai ir savarankiškai domėtis komunikacijos ir kūrybinių technologijų pasiekimais, naujosiomis medijų ir kitomis atsirandančiomis technologijomis, jų tendencijomis bei perspektyvomis Lietuvoje ir pasaulyje, išmano saviugdos principus ir geba juos pritaikyti užtikrindami tęstinį ugdymąsi besikeičiančioje socialinėje ekonominėje aplinkoje.

Mokymo ir mokymosi veiklos: paskaitos, seminarai, savarankiškas darbas individualiai ir grupėmis, į praktinius įgūdžius orientuotas mokymasis, taip pat į studentus orientuotas mokymas, akcentuojantis dėstytojo vadovavimą, savarankiškas studentų darbas, pagrįstas problemų sprendimu, mokymas pagrįstas moksliniais tyrimais ir mokymas naudojant laboratorinę praktiką. Taikomi įvairūs patirtinio mokymosi metodai.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: programos studijų rezultatai vertinami atsižvelgiant į studentų darbą semestro metu ir į baigiamojo egzamino rezultatus. Semestro eigoje vertinama aktyvumas, individualių ir grupinių darbų pristatymas, projektai, atvejų analizės ir kito tipo užduotys. Taikomas probleminis mokymas ir refleksija.

Specializacijos:
nenumatyta

Studento pasirinkimai:
„galima laisvai pasirinkti papildomus bendruosius dalykus (12 kreditų)“
,,galima pasirinkti gretutines studijas‘‘

Studijų programos skiriamieji bruožai: „Yra galimybė įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį“