Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Medijos ir komunikacija (anglų k. - Media ir communication)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Komunikacija

Švietimo sritis

Žurnalistika ir informacija

Švietimo posritis

Žurnalistika ir informacija (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

baltarusių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6123

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-11

Akreditavimo vertinimo išvados

EHU_Medijos ir komunikacija_BA_2018.pdf

Valstybinis kodas

6121JX076

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450320

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-04-16
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus žiniasklaidos ir ryšių (žurnalistikos, viešųjų ryšių, žiniasklaidos valdymo, gamybos ir kuravimo, gamybos garso ir vaizdo produktų kino, televizijos ir fotografijos, mokslinių tyrimų naujų žiniasklaidos priemonių, vizualinės kultūros ir kūrybinių industrijų srityje) srityje, turinti teorinių žinių, praktinių įgūdžius ir profesines kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinius švietimo standartus ir dinamišką naujų komunikacijos technologijų plėtrą, vietinę ir pasaulinę žiniasklaidos rinkos tendencijos.
Studijų rezultatai:
Programos absolventai gebės:
1. Gebės dirbti žurnalistais bei radijo ir televizijos redaktoriais naujienų ir informacijos agentūrose.

2. Gebės dirbti kino ir televizijos projektų režisieriais ir scenaristais (pirmiausia dokumentinės ir šviečiamosios produkcijos).
3. Gebės dirbti organizacijų, kurių veikla susijusi su įvairių profilių (garso, televizijos ir interneto projektų) žiniasklaidos produkcijos kūrimu ir reklama, vadovais.
4. Gebės dirbti radijo, televizijos ir interneto reklamos agentūrų ir organizacijų, kurios specializuojasi žiniasklaidos planavimo (reklamos ir kt.) srityje, specialistais.
5. Gebės dirbti ryšių su visuomene agentūrų ir literatūros agentūrų darbuotojais.
6. Gebės dirbti įvairių žiniasklaidos priemonių ir muzikos projektų prodiuseriais ir skatintojais;
7. Gebės dirbti audiovizualinės komunikacijos ir skaitmeninės žiniasklaidos bei autorių teisių kūrybinių industrijų srityje ir žiniasklaidos politikos srityje tyrėjais analitinėse ir konsultacinėse agentūrose;
8. Gebės dirbti kino tyrinėtojais ir kino kritikais.
9. Gebės dirbti fotožurnalistais ir fotografijos kritikais;
10. Gebės dirbti fotografijos ir medijinių meno formų kuratoriais ir vadybininkais;
11. Gebės dirbti kūrybinių industrijų srities įvairių projektų (animacijos, muzikos, reklamos, fotografijos, kino, televizijos ir multimedijų produktų) prodiuseriais ir organizatoriais;
12. Gebės dirbti medijų teorijos, kūrybinių industrijų, skaitmeninės ir vizualinės kultūros sričių tyrėjais įvairiuose moksliniuose ir analitiniuose centruose.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Programos „Medijos ir komunikacija“ dėstytojai, siekdami kuo geresnių rezultatų, derins įvairias dėstymo formas – ir tradicines (paskaitos, seminarai, rašto užduotys, pateiktys, testai, savarankiškas darbas, diskusijos), ir šiuolaikiškesnes („svečio paskaita“, darbas komandoje, atvejo analizė, į problemas orientuotas mokymas, vaidmenų žaidimai ir situacijų simuliavimas, lauko darbai ir t. t.).
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų pasiekimai bus vertinami egzaminais, testais, diskusijomis, rašto užduočių patikrinimu, projektine veikla ir kt
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bakalauro studijų programos „Medijos ir komunikacija“ mokymo planas apima tris dalykų blokus, kuriuos sudaro 240 kreditai: Bendrieji dalykai (54 kreditai) – humanitariniai dalykai visiems EHU studentams (42 ECTS kreditai + 12 anglų kalbos kreditų). Pagrindiniai programos dalykai (126 ECTS kreditų) – privalomieji dalykai (90 kreditų), stažuotė (15 kreditų), tiriamasis darbas (6 kreditų), bakalauro baigiamasis darbas arba projektas (15 kreditų).Specializacijų dalykai: kiekvienas iš 6 modulių pagal kryptį – 60 ECTS kreditų.
Specializacijos:
1. Žurnalistika ir kūrybinis rašymas;
2. Politinė komunikacija;
3. Kinas ir vizualinė kultūra;
4. Medijų vadyba;
5. Medijos, menas ir kuratorystė;
6. Skaitmeninių medijų industrijos.
Studento pasirinkimai:
Galima rinktis laisvai pasirenkamus ir specializacijos dalykus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Bakalauro studijų programos „Medijos ir komunikacija“ absolventai, atsižvelgiant į jų pasirinktą specializacijos modulį, gali dirbti:
žurnalistais bei radijo ir televizijos redaktoriais naujienų ir informacijos agentūrose, kino ir televizijos projektų režisieriais ir scenaristais (pirmiausia dokumentinės ir šviečiamosios produkcijos), organizacijų, kurių veikla susijusi su įvairių profilių (garso, televizijos ir interneto projektų) žiniasklaidos produkcijos kūrimu ir reklama, vadovais, radijo, televizijos ir interneto reklamos agentūrų ir organizacijų, kurios specializuojasi žiniasklaidos planavimo (reklamos ir kt.) srityje, specialistais, ryšių su visuomene agentūrų ir literatūros agentūrų darbuotojais, įvairių žiniasklaidos priemonių ir muzikos projektų prodiuseriais ir skatintojais, audiovizualinės komunikacijos ir skaitmeninės žiniasklaidos bei autorių teisių kūrybinių industrijų srityje ir žiniasklaidos politikos srityje tyrėjais analitinėse ir konsultacinėse agentūrose, kino tyrinėtojais ir kino kritikais, fotožurnalistais ir fotografijos kritikais, fotografijos ir medijinių meno formų kuratoriais ir vadybininkais, kūrybinių industrijų srities įvairių projektų (animacijos, muzikos, reklamos, fotografijos, kino, televizijos ir multimedijų produktų) prodiuseriais ir organizatoriais, medijų teorijos, kūrybinių industrijų, skaitmeninės ir vizualinės kultūros sričių tyrėjais įvairiuose moksliniuose ir analitiniuose centruose.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali tęsti studijas magistrantūros studijų ir specializuotose programose žurnalistikos, fotografijos, kino ir kt. srityse.