Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Vizualinis dizainas (anglų k. - Visual Design)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dizainas

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dizainas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

baltarusių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6123

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-11

Akreditavimo vertinimo išvados

EHU_Vizualinis dizainas_BA_2018.pdf

Valstybinis kodas

6123PX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450212

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-04-16
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Vizualinio dizaino programos tikslas – išugdyti vizualinio dizaino specialistus, įgijusius atitinkamas bendrąsias ir dalykines kompetencijas, leidžiančias jiems kūrybiškai ir savarankiškai įvairiomis technikomis bei priemonėmis dirbti vizualinio dizaino ir medijų tapdisciplininiuose bei tarpkryptiniuose kontekstuose.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas gebės:
1. Mokės apibūdinti esminius vizualiojo dizaino ir kitų vizualaus meno šakų raidos bruožus, artefaktus, socialinius – kutūrinius kontekstus, procesus.
2. Žinos apie tradicines (monotipija, šilkografija, raižinys, graviūra ir kt.) ir naująsias (foto polimeras, skaitmeninės technologijos, fotografija, animacija ir kt.) vizualiojo dizaino technologijas, jų dermę ir įvairiias jų panaudojimo galimybes (vizualinėje komunikacijoje, leidinio dizaine, plakato mene, kompiuterinių žaidimų ir kino srityje ir kt.)
3. Turės vizualinio dizaino vadybos, medijų psichologijos žinių ir kultūrinių projektų vykdymo įgūdžių.
4. Gebės taikyti įvairius meninio tyrimo metodus kūrybiniuose darbuose bei projektuose.
5. Gebės generuoti originalias idėjas, koncepcijas ir vizualinius meninius sprendimus, eksperimentuoti.
6. Gebės analizuoti vizualiojo dizaino procesus, kontekstus bei technologines galimybes bei profesionaliai, argumentuotai ir etiškai tai reflektuoti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Programa modeliuoja tokio šiuolaikinio vizualinio dizaino specialisto profilio, arba „portreto“ poreikį: tai individualybė, turinti ryškius savo stiliaus pradmenis, senųjų ir naujųjų technologijų integravimo gebėjimus, puikius tarpkryptinių (grafinio fizaino ir animacijos/fotografijos) raiškos priemonių įvaldymo gebėjimus, meninio tyrimo patirtį, eksperimentavimo poreikį ir patirtį, veikimo savarankiškai ir kartu su kitais, vadybos ir kt. įgūdžius, empatiškumą. Toks specialistas orientuotas ne į siaurą, amatininkišką dizaino srities suvokimą, bet į socialinį – kultūrinį kontekstą (institucinio, nacionalinio ir tarptautinio lygmens) ir jo problemų sprendimą, panaudojant menines priemones; yra atsakingas už savo veiklos rezultatus, turi tvirtas vertybines nuostatas, geba mąstyti kritiškai, turi analitinių gebėjimų, geba studijuoti savarankiškai ir projektuoti savo profesinį kelią.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Tarpiniai atsiskaitymai, peržiūros, projekto pristatymas , egzaminas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykai – 126 kreditai, praktikoms – 18 kreditų, baigiamajam projektui – 18 kreditų, pasirenkamieji dalykai – 12 kreditų. Pagrindinės studijų krypties apimties kreditais – 48. Pagrindinių studijų krypties dalykai: I Modulis: Vizualinio dizaino tradicijos ir kontekstai, Vizualinio dizaino artefaktai: Vilnius ,Vizualinio dizaino artefaktai: Sankt Peterburgas , Vizualinio dizaino artefaktai: Florencija, Vizualinio dizaino artefaktai: Atėnai/Luksoras , II Modulis: Šiuolaikinio dizaino pagrindai, Dizaino istorija , Medijų psichologija, Verslumo pagrindai.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galima rinktis laisvai pasirenkamus dalykus
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gebės dirbti kompiuterinių žaidimų, animacijos industrijos, kino pramonės, komiksų, žurnalų ir knygos iliustracijų sektoriuje, grafinio dizaino sektoriuje, taip pat tikėtina, kad absolventai derintų profesinę karjerą ir su darbu kitose kultūros srityse (pvz., kultūrinių renginių vadybos), kartu aktyviai kurdami, dalyvaudami parodiniame gyvenime ir meno galerijų veikloje.
Tolesnių studijų galimybės:
Dizaino studijų krypties magistrantūros studijas.