Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Socialinis darbas (anglų k. - Social work)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Socialinis darbas

Švietimo sritis

Socialinė gerovė

Švietimo posritis

Socialinis darbas ir konsultavimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6633

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-31

Akreditavimo vertinimo išvados

ILK_Socialinis darbas_2017.pdf

Valstybinis kodas

6531JX003

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550923

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-03-16
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas:
suteikti aukštąjį koleginį europinius standartus atitinkantį socialinio darbo krypties išsilavinimą parengiant specialistą, kurio profesinė kompetencija įgalintų jį efektyviai spręsti Lietuvos kaimo bendruomenių (parapijinių) socialines problemas.
Studijų rezultatai:
1. Žino socialinio darbo teorijas, socialinio darbo reikšmingumą plėtojant socialinę gerovę, žmogaus ir aplinkos darnią raidą;
2. Taiko socialinio darbo žinias paisant profesinės etikos ir krikščioniškųjų principų.
3. Žino ir taiko parapijinės bendruomenės telkimo ir nevyriausybinių organizacijų veiklos specifiką.
4. Išmano ir taiko teisės aktus ir norminius dokumentus.
5. Atlieka taikomuosius socialinius tyrimus, reikalingus išaiškinti asmenų, šeimų, bendruomenių poreikius.
6. Renka ir sistemina informaciją, dirba su konfidencialia informacija, naudojasi IT technologijomis.
7. Taiko socialinio darbo metodus, dirbant su asmenimis, grupėmis, šeimomis, bendruomenėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.
8. Rengia programą/ projektą konkrečioms profesinės veiklos problemoms spręsti, darbo praktikoje taiko inovacijas.
9. Sprendžia asmens/šeimos ir bendruomenės socialines problemas, remiantis socialinio darbo teorijos ir praktikos vienove, taikant įvairių grupių klientų įgalinimo metodikas.
10. Kvalifikuotai organizuoja ir teikia socialinio darbo paslaugas bendruomenėse bei nevyriausybinėse organizacijose, siekiant teigiamų pokyčių visuomenėje.
11. Konstruktyviai bendrauja ir bendradarbiauja lietuvių ir užsienio kalbomis profesinėje veikloje.
12. Prisiima atsakomybę už asmenybinį augimą ir profesinį tobulėjimą, vadovaujantis krikščioniškomis vertybėmis.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijos vykdomos 3 metus (6 semestrus). Studijų dalykai kiekviename semestre išdėstyti tolygiai (po 6-7 dalykus kiekviename semestre). Egzaminai išdėstyti tolygiai visuose semestruose. VI semestre pateikiamas ir ginamas baigiamasis darbas. Programoje numatytos 3 praktikos (Pažintinė praktika, Asmens/šeimos socialinės gerovės praktika, Bendruomeninės gyvensenos praktika), laisvai pasirenkamieji dalykai. Socialinio darbo studijų programoje numatyta taikyti įvairias užsiėmimų formas (paskaitas, pratybas, seminarus, ekskursijas ir kt.) ir metodus (demonstravimą, diskusijas, darbą grupėse, projektinius darbus, atvejų studijas, testus ir kt.), kurie sudarys sąlygas studentams pasiekti studijų rezultatų.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų pasiekimai vertinami dešimties balų sistemoje pagal patvirtintą Studijų pasiekimų vertinimo tvarką. Studentų atsiskaitymams taikomas suminio (kaupiamojo) vertinimo sistema. Studijų rezultatai vertinami: SP + KP + EP, kur SP = savarankiško darbo pažymys (20 proc. galutinio pažymio); KP = kontrolinių užduočių pažymių vidurkis (20 proc. galutinio pažymio); EP – egzamino pažymys (60 proc. galutinio pažymio).

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studijų programoje laisvai pasirenkamiems dalykams skirti 9 kreditai iš Kolegijos ar kitos aukštosios mokyklos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa orientuota į konkrečią socialinės veiklos sritį – socialinį darbą bendruomenėje, ypač parapijinėje, todėl programos pagrindas yra socialinio krikščioniškojo darbo vertybės ir savanorystės plėtra bendruomenėje, kurie grindžiami Bažnyčios socialiniu mokymu. Programoje išryškinama socialinio darbo svarba trečiame sektoriuje, akcentuojami savanorystės pilietiškumo ir socialinio darbo vadybiniai aspektai. Tarptautinė patirtis: Erasmus + studijos ir praktika.