Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Scenos ir kino menų istorija ir kritika (anglų k. - History and Criticism of Performing and Film Arts)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Teatras

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Menai (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6106

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

2021_Teatro krypties studijos_LMTA.pdf

Valstybinis kodas

6121PX006

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450210

Finansinės grupės kodas

1.6

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-03-05
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti profesionalų ir visuomeniškai aktyvų plataus profilio scenos ir kino menų specialistą, išmanantį šiuolaikinių scenos ir kino menų specifiką, jų raidos dėsningumus, gebantį kompetentingai nagrinėti ir kritiškai vertinti teatro, šokio, kino ir televizijos meninės raiškos procesus istoriniu, teoriniu ir visuomeniniu aspektu.

Studijų rezultatai:
Žinos ir gebės raštu ir žodžiu analizuoti, vertinti lietuvių ir pasaulio teatro, kino raidos dėsningumus, skirti ir aiškinti teatro ir kino kūrybos proceso raidos tendencijas, apibrėžti meninį scenos ir kino reiškinių savitumą.
Gebės skirti ir palyginti skirtingų Europos ir pasaulio nacionalinių kultūrų teatro ir kino raišką, analizuoti ir vertinti lietuvių teatrą ir kiną tarpkultūriniame kontekste.
Gebės kritiškai analizuoti ir interpretuoti konkrečius scenos ir kino menų reiškinius bendrame sociokultūriniame kontekste.
Gebės savarankiškai kaupti, kritiškai, konstruktyviai ir argumentuotai analizuoti informaciją ir vertinti įvairius scenos ir kino menų reiškinius raštu ir žodžiu.
Gebės įvairiuose šaltiniuose ieškoti informacijos, ją įvertinti, atsirinkti, analizuoti, sisteminti ir naudoti atliekant įvairias užduotis.
Gebės sistemingai rinkti, nagrinėti ir apibendrinti teatro ir kino tyrimų duomenis, atlikti savarankišką istorinių ir šiuolaikinių scenos ir kino menų procesų kritinę, analitinę ir tiriamąją analizę.
Gebės atlikti istorinį, kritinį ir (ar) analitinį tyrimą ir pateikti jį bei gautus rezultatus mokslinio straipsnio, studijos ir (ar) recenzijos forma; gebės taikyti įvairias metodologijas, atskleidžiant nagrinėjamo kūrinio ar reiškinio savitumą.
Gebės analizuoti ir vertinti teatro ir kino meno raišką bendrame kitų menų (literatūros, dailės, medijų) ir audiovizualinės komunikacijos įvairovės kontekste, skirti ir aiškinti teatro ir kino meno specifinius, prigimtinius raiškos būdus.
Gebės taikyti įgytas teorines žinias ir praktinius gebėjimus atlikdamas praktiką įvairiose kultūros ir meno institucijose, žiniasklaidoje.
Taikydamas įgytas teorines žinias ir praktinius gebėjimus, gebės profesionaliai dalyvauti scenos ir kino menų kūrybiniame procese.
Gebės viešai reikšti profesionalią ir argumentuotą nuomonę apie įvairius teatro ir kino reiškinius ir konkrečius kūrinius.
Gebės profesionaliai ir korektiškai bendrauti, suprantamai perteikdamas informaciją meno bendruomenės ir kitiems visuomenės nariams.
Gebės efektyviai taikyti įgytas žinias, pasitelkti savo kritinį, analitinį mąstymą, vaizduotę ir kūrybiškumą.
Gebės savarankiškai kaupti, analizuoti ir interpretuoti informaciją, plėtoti kritiškai argumentuotas idėjas.
Gebės analizuoti ir vertinti savo ir kitų darbą, atsakyti už savo darbo kokybę, konstruktyviai išsakyti ir priimti kritiką.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Pagrindiniai mokymo ir mokymosi metodai: dėstymas (aiškinimas, pasakojimas, iliustravimas, demonstravimas), literatūros, garso, vaizdo ir kitų informacijos šaltinių, mokslinės literatūros studijos (demonstravimas, apžvalga, analizė, interpretacija), aktyvus klausymasis, studentų asmeninės patirties panaudojimas, duomenų rinkimas, projektų rengimas, darbas grupėse, grupės diskusija, praktinių užduočių atlikimas, kūrybinės pratybos (minčių lietus, idėjų žemėlapis), rašto darbų (pranešimų) rengimas ir pristatymas, asmeninės patirties pristatymas ir reflektavimas, grįžtamojo ryšio teikimas; Baigiamojo darbo rengimas ir gynimas.
Pagrindinės kontaktinio darbo formos: individualūs ir grupiniai teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, konsultacijos, savarankiškas darbas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų vertinimas yra sudėtinė mokomojo proceso dalis, todėl atliekamas nuolatos: vertinamas studentų savarankiškas darbas, pristatymai, individualios užduotys, studentų žinios vertinamos pagal testų ir egzaminų rezultatus.
Studentų pasiekimų vertinimui taikoma kaupiamojo balo sistema, kurioje galutinis pažymys integruoja tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymius.
Studijų rezultatų vertinimo būdai: formuojamasis (darbas grupinių ir individualių užsiėmimų metu), kaupiamasis (sumuojamasis) vertinimas: tarpinis atsiskaitymas, testavimas, apklausa žodžiu ir raštu, projektų, kursinių darbų, referatų, pranešimų pristatymas; baigiamojo darbo pristatymas ir gynimas.
Egzaminai ir baigiamųjų darbų gynimai vertinami 10 balų sistema. Įskaita vertinama išlaikyta arba neišlaikyta.

Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykai (moduliai), bendrojo universitetinio lavinimo dalykai, pasirenkamieji dalykai, praktika, baigiamasis meno projektas.

Specializacijos:
Teatras, Kinas

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa, vienintelė tarp panašaus profilio kitų aukštųjų mokyklų programų.
Programa, suteikdama teatro ir kino teorijos ir kritikos žinias ir gebėjimus, kartu suteikia galimybę gilinti žinias ir tobulinti gebėjimus scenos, kino ir audiovizualinių menų kūrybinės praktikos srityse. Nuo trečiųjų studijų metų studentai turi galimybę rinktis teatro arba kino specializaciją.

Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti įvairiose kultūros, švietimo, leidybos ir žiniasklaidos institucijose, valstybinės ir nepriklausomos scenos meno ir kino produkcijos ir sklaidos srityse, dalyvauti įgyvendinant įvairius meninius projektus, taip pat gali vykdyti savarankišką kūrybinę, meninę veiklą. Programos absolventai gali dirbti scenos ir kino menų kritikais, teatrų literatūrinių dalių vedėjais, teatro ir kino festivalių ir kitokių meninių projektų kuratoriais ir programų sudarytojais, edukacinių teatro ir kino programų rengėjais.

Tolesnių studijų galimybės:
Baigę pirmosios (bakalauro) pakopos studijų programą Scenos ir kino menų istorija ir kritika ir menų bakalauro laipsnį įgiję asmenys gali tęsti studijas teatro, kino ar menotyros krypčių antrojoje pakopoje (magistrantūroje).