Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Scenos ir kino menų istorija ir kritika (anglų k. - History and Criticism of Performing and Film Arts)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Teatras

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Menai (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6106

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121PX006

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450210

Finansinės grupės kodas

1.6

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-19
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai): Scenos ir kino menų istorijos ir kritikos programos tikslas yra parengti profesionalius ir visuomeniškai aktyvius plataus profilio scenos ir kino menų specialistus – teatrologus ir kinotyrininkus, išmanančius šiuolaikinių scenos ir kino menų specifiką, jų raidos dėsningumus, gebančius kompetentingai nagrinėti ir kritiškai vertinti teatro, šokio, kino ir televizijos meninės raiškos procesus istoriniu, teoriniu bei visuomeniniu aspektais.
Studijų rezultatai: kritiškas ir analitinis mąstymas; gebėjimas viešai pateikti profesionalų ir argumentuotą vertinimą; gebėjimas dirbti, mokytis ir tobulėti savarankiškai, atsižvelgiant į nuolatinius pokyčius scenos ir kino menų teorijos bei praktikos srityse; gebėjimas naudotis informacinėmis technologijomis; gebėjimas kurti naujas idėjas; gebėjimas efektyviai panaudoti teorines ir istorines žinias, atskleidžiant scenos ir kino menų estetikos specifiką, raidos dėsningumus ir meninę įvairovę; gebėjimas atlikti profesionalų scenos ir kino meno kūrinio ar reiškinio tyrimą ir pasirinkti tinkamiausią formą šio tyrimo rezultatams pristatyti; gebėjimas atlikti mokslinį tyrimą, derinant daugiaaspekčius teatro ir kino tyrimo raiškos būdus; gebėjimas panaudoti teorines žinias praktinėje profesinėje veikloje.
Mokymo ir mokymosi veiklos: grupinės paskaitos, seminarai, pratybos, stebėjimas ir analizė, mokslinės literatūros studijavimas, savarankiškas darbas, profesijos praktika, mokslo darbo rengimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai: egzaminas, įskaita, tarpinis atsiskaitymas, kursinių darbų / referatų pristatymas, bakalauro darbo gynimas. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų, o per įskaitas – „įskaityta“ arba „neįskaityta“.
Studijų dalykai (moduliai), praktika: studijų krypties dalykai; bendrieji universitetiniai dalykai; pasirenkamieji dalykai; profesinė praktika.
Specializacijos:
Kinas
Teatras
Studijų programos skiriamieji bruožai: studijų programa, vienintelė tarp panašaus profilio kitų aukštųjų mokyklų programų, suteikia scenos ir kino menų specialisto – teatro ir kino istoriko, kritiko ir analitiko – kvalifikaciją.
Profesinės veiklos galimybės: baigę Scenos ir kino menų istorijos ir kritikos bakalauro studijų programą asmenys gali dirbti įvairiose kultūros, švietimo, leidybos ir žiniasklaidos institucijose, valstybinės ir nepriklausomos scenos meno ir kino produkcijos bei sklaidos srityse, dalyvauti įgyvendinant įvairius meninius projektus, taip pat gali vykdyti savarankišką kūrybinę, meninę veiklą. Programos absolventai gali dirbti scenos ir kino menų kritikais, teatrų literatūrinių dalių vedėjais, teatro ir kino festivalių bei kitokių meninių projektų kuratoriais ir programų sudarytojais, edukacinių teatro ir kino programų rengėjais.
Tolesnių studijų galimybės: Baigę pirmosios pakopos (bakalauro) studijas, studentai gali tęsti studijas antrojoje pakopoje (magistrantūroje). Magistrantai tobulina bakalauro studijose įgytas teatro ir kino studijų kompetencijas, derindami meno praktikos ir teorijos studijas su kultūriniais projektais bei meno tyrimais.