Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kūrybinės industrijos (anglų k. - Creative Industries)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Komunikacija

Švietimo sritis

Socialinė gerovė

Švietimo posritis

Socialinė gerovė (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121JX036

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450920

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti kūrybinių industrijų specialistus, gebančius veikti plačiame kūrybinių industrijų lauke, analizuoti kultūrines ir kūrybines industrijas, inicijuoti ir įgyvendinti kultūrinių ir kūrybinių industrijų projektus, organizuoti kūrybinį verslą, skatinti meno, verslo ir visuomenės komunikaciją.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas gebės:
1. Panaudoti komunikacijos mokslo metodus ir teorijas kultūrinių ir kūrybinių industrijų analizėje.
2. Analizuoti kultūrinių ir kūrybinių industrijų sritį meniniu, socialiniu ir ekonominiu aspektu.
3. Vertinti kultūrines ir kūrybines industrijas Lietuvos ir pasaulio kontekste.
4. Integruoti vadybos, komunikacijos ir meno žinias kūrybinių industrijų veiklose.
5. Spręsti kūrybinių industrijų veiklos problemas taikant kūrybinio mąstymo principus.
6. Kurti projektus kultūrinių ir kūrybinių industrijų įmonėse ir organizacijose.
7. Organizuoti ir valdyti kūrybinį verslą panaudojant kūrybos ekonomikos žinias.
Mokymo ir mokymosi veiklos:

Įgyvendinant programą bei siekiant užtikrinti, kad studentams būtų sudarytos visos sąlygos pasiekti studijų rezultatus studijų metu naudojami įvairūs mokymo(-si) metodai, atitinkantys atskiro dalyko (modulio) specifiką: darbas auditorijose (paskaitų ir seminarų metu), probleminės diskusijos mažose grupelėse, savarankiška studijų medžiagos analizė, savarankiškas individualios užduoties atlikimas, grupinės užduoties atlikimas, atvejo studija, projektinė veikla, vieši darbų pristatymai ir aptarimai. Atsižvelgiant į studijų dalyko tikslus, naudojamos interaktyvios studijų priemonės, vaizdinė medžiaga. Studentai skatinami aktyviai dalyvauti paskaitose ir seminaruose, diskutuoti, formuluoti probleminius klausimus ir kritiškai vertinti aplinkos reiškinius.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kiekvieno studijų programos dalyko studijos baigiamos studento žinių bei gebėjimų įvertinimu dešimties balų vertinimo sistemoje. Studentų studijų pasiekimai vertinami kolokviumų, kitų tarpinių atsiskaitymų (namų darbų, individualių bei komandinių užduočių) ir egzamino (arba studento savarankiškai atlikto kūrybinio projekto) būdu. Galutinis pažymys integruoja tarpinių atsiskaitymų ir egzamino (arba studento savarankiškai atlikto kūrybinio projekto) pažymius. Egzamino (arba studento savarankiškai atlikto kūrybinio projekto) pažymys turi sudaryti 50 % galutinio pažymio. Tarpinių atsiskaitymų atskirų dedamųjų svorį galutiniam pažymiui nustato ir pirmųjų užsiėmimų metu paskelbia dalyko dėstytojas.

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:

1. Studentai renkasi keturis bendrojo universitetinio lavinimo dalykus (16 kreditų) iš keturių dalykų grupių: biomedicinos ir fiziniai mokslai (Aplinkotyra, Astronomija, Biologija, Informacinės visuomenės technologijos, Statistika); humanitariniai mokslai (Senoji lietuvių pasaulėžiūra, Retorika ir komunikacija, Kultūros istorija, Religijotyra); menai (Architektūra, Audiovizualinis menas, Dailė, Fotografija); ekonomika ir vadyba (Ekonomika, Verslininkystės įvadas, Vadyba, Ekonominė geografija).
2. Studentai renkasi 4 (16 kreditų) dalykus iš bendrauniversitetinių, kiekvienais mokslo metais Rektoriaus įsakymu tvirtinamo laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo, kurį sudaro įvairios užsienio kalbos ir tokie dalykai kaip Antikinė mitologija, Arabų kraštų kultūra, Visuomenės sveikata, Netradicinės religijos, Lytiškumo etika, Klasikinis ir modernus marketingas, Lyčių psichologija ir pan.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-