Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ekonomika ir finansai (anglų k. - Economics and Finance)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Ekonomika

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Ekonomika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-8

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121JX035

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450311

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-03-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas (-ai):
rengti specialistus, kurie atitiktų reikalavimus ekonomikos profesionalui darbo rinkoje, įtakojamoje globalizacijos ir ekonominės integracijos; plačiai mąstančius ir gebančius kūrybiškai taikyti matematinės ir statistinės analizės instrumentus ekonominiams ir finansiniams klausimams analizuoti; kritiškai mąstančius ir gebančius analizuoti bei vertinti ekonominės aplinkos pokyčius
Studijų rezultatai:
Pabaigęs studijas studentas gebės:
1. kritiškai mąstydamas taikyti ekonomikos ir finansų teorijas bei žinias sudarant tyrimo planą ir diskutuojant su srities profesionalais.
2. taikyti vadybos ir marketingo teorijas kartu su naujausiomis ekonominėmis žiniomis tarpdisciplininiuose ekonomikos ir finansų tyrimuose ir diskusijose su įvairiomis auditorijomis.
3. vertinti ir prognozuoti ekonominius ir finansinius organizacijų, šalių bei daugiašalių regionų rodiklius, kūrybiškai taikant matematinės, statistinės analizės, ekonometrikos žinias ir metodus.
4. suplanuoti ir atlikti tyrimą, interpretuoti ir apibendrinti tyrimo rezultatus kasdieninės organizacijų veiklos ir visos ekonomikos kontekste taikant prasmingą mąstymą.
5. surinkti ir apibendrinti pirminius, antrinius ir tretinius duomenis, reikalingus ekonominei, finansinei, socialinei, etinei problemai organizacijose ir šalyse spręsti.
6. komunikuoti anglų kalba ekonominiais ir finansiniais klausimais, surinkti ir pristatyti ekonominę, finansinę ir verslo informaciją įvairioms auditorijoms, pateikti savo nuomonę, dalyvauti diskusijose ir derybose bei efektyviai dirbti tarpkultūrinėje aplinkoje.
7. prisiimti atsakomybę už mokymąsi visą gyvenimą, formalų bei neformalų profesinį tobulėjimą, reikalingą tęsiant studijas bei plėtojant savo karjerą
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, diskusijos, individualios ir grupinės mokslinių tyrimų užduotys, jų rezultatų pristatymas, savarankiški rašto darbai.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Individualių ir grupinių užduočių rezultatų ir jų pristatymo vertinimas, probleminių klausimų analizė, atvejų analizė; egzaminai. Vertinimo principai atitinka VDU kaupiamosios sistemos esmę: 50 proc. pažymio studentai sukaupia semestro metu: jie ruošia savarankiškus darbus, projektus ir jų vertinimas sudaro 20-25 proc. galutinio studijų dalyko vertinimo, semestro eigoje jie rašo tarpinį atsiskaitymą, kuris sudaro 25-30 proc. galutinio pažymio. Egzamino vertinimas sudaro 50 proc. galutinio vertinimo.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Mikroekonomika, Mikroekonomika II, Matematika, Finansų pagrindai, Vadybos pagrindai, Makroekonomika, Makroekonomika II, Statistiniai metodai ekonomikoje, Tarptautinė ekonomika, Valstybės finansai, Taikomoji ekonometrika, Finansiniai skaičiavimai, Marketingo principai, Finansų apskaita ir atskaitomybė, Rinkos struktūros ir konkurencija, Darbo ekonomika, Ekonominis prognozavimas, Vadybos ekonomika, Verslo finansų valdymas, Verslo etika ir socialinė atsakomybė, Tiriamieji darbai, Praktika.
Specializacijos:
nėra
Studento pasirinkimai:
Inovacijų ekonomika ir politika, Gerovės ekonomika, Elgsenos ekonomika
Studijų programos skiriamieji bruožai:
1. Studijų programa tekia kombinuotas žinias ekonomikoje ir finansuose. Finansinių žinių užtenka tolimesnėms finansų krypties studijoms.
2. Studijuojama realių atvejų analizės pagrindu.
3. Studijų programa yra orientuota į specialistų įmonėms rengimą, t.y. įmonių ir sektoriaus lygį.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Studentai pabaigę studijas galės dirbti ekonomisto ir finansininko pozicijose įvairiose verslo organizacijose, bankuose ir kitose finansinėse institucijose, vyriausybinėse institucijose, tarptautinėse ekonomikos ir verslo organizacijose; galės dirbti ekonomikos analitikais vyriausybinėse organizacijose ir verslo įmonėse..
Tolesnių studijų galimybės:
Baigęs Ekonomikos ir finansų bakalauro programos studijas studentas galės kryptingai tęsti studijas Tarptautinės ekonomikos, Finansų ir kt. susijusių krypčių magistrantūros programose VDU ir kt. Lietuvos ir Europos šalių universitetuose.