Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mados industrija (anglų k. - Fashion Industry)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Komunikacija

Švietimo sritis

Socialinė gerovė

Švietimo posritis

Socialinė gerovė (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6124

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121JX046

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450920

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Rengti aukšto ekspertinio lygio mados industrijos specialistus, gebančius pasinaudoti įgytu kūrybingumu (talentu), formuojant išsilavinusią ir kūrybos-gamybos produktus vartojančią visuomenę. Be šio kompleksinio tikslo, pateikiant aiškius argumentus, susijusius su estetikos tradicijomis, meniškumo ir naudingumo sąvoka, kūrybinės iniciatyvos skatinimu, programa siekiama supažindinti su vartojimo kultūros kėlimo būdais, suteikti sistemingas metodologinio pobūdžio žinias apie subjekto, ketinančio pradėti ekonominę veiklą rinkoje, prisitaikymo prie jos galimybes. Specialistai turi įgyti žinias apie mados industrijos struktūrinę raidą ir kaitą, plėtojant kūrybos ekonomiką ir industrijas šiuolaikiškose socialinėse ekonominėse, kultūrinėse bei technologinėse aplinkose, gebančius suprasti mados industrijos veiklos modelius, identifikuoti šios industrijos poreikius bei plėtros galimybes, moderniai komunikuoti paslaugų bei produktų inovacijas, grįstas naujomis komunikacijos ir medijų technologijomis, kompleksinėmis didėjančio socio-techno-kultūrinio sąveikumo organizacinėmis formomis bei daugiapakopiais vadybos modeliais; naudotis integruotais tehnopreneriniais metodais bei socialinėmis technologijomis, atsižvelgiant į globaliųjų pokyčių ir konkurencijos sąlygas; aktyviai formuojančius kūrybinę visuomenę Lietuvoje, Baltijos regione ir Europos Sąjungoje.
Studijų rezultatai:
Studentai turi:
1. įsisavinti teorines ir praktines komunikacijos mokslo žinias bei suprasti kūrybos visuomenės, kūrybos ekonomikos ir kūrybinio verslo sąsajas bei jų ateities tendencijas.
2. žinoti naujausias mokslines, menines, kultūrines bei technologines mados industrijos lauko žinias, jų struktūrą ir specifiką, supras šių industrijų plėtros komunikacines, vadybines, socialines ir technologines prielaidas, suvoks šių industrijų mastą ir vertės kūrimo mechanizmus.
3. taikydami įgytas žinias ir supratimą, formuoti mados industrijos modelius, komunikacines formas ir inovacines pridėtinės vertės grandines.
4. taikydami įgytas žinias ir supratimą, gebėti kryptingai plėtoti ir stiprinti naujas mados industrijos šakas bei organizavimo būdus.
5. gebėti priimti tvarius sprendimus, nukreiptus į mados industrijos integraciją dinamiškos kūrybos visuomenės kontekste.
6. gebėti pagrįsti ir adaptuoti savo sprendimus prie kintančios technologinės, teisinės, socialinės ir etinės aplinkos.
7. gebėti efektyviai bei profesionaliai bendrauti raštu ir žodžiu tarpkultūrinėse aplinkose, komunikuodami tiek pilną, tiek nepilną informaciją.
8. gebėti aiškiai formuluoti mados industrijos informaciją kūrybos ekonomikos ir kūrybinės visuomenės koncepcijų sankirtoje.
9. gebėti savarankiškai tobulėti ir mokytis, sistemindami aktualią informaciją bei lavindami naujus įgūdžius.
10. panaudojant įgytas žinias bei kaupiant naujas, gebėti adaptuotis prie kintančios kūrybos ekonomikos bei naujų mados industrijos modelių.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų procese taikomi įvairūs mokymo ir mokymosi metodai, kurie atitinka skirtingus studentų mokymosi stilius ir poreikius. Daugelio kursų dėstyme, siekiant efektyvesnio žinių įsisavinimo, apjungiami keletas metodų: teorinė, įtraukianti, interaktyvi, orientuota į probleminį mokymą paskaita; pratybos ir seminarai, kurių metu studentai atlieka praktines užduotis, analizuoja atvejus ir situacijas, sudaro koncepcijų žemėlapius, rengia atskirų temų prezentacijas, dalyvauja diskusijose, konsultuoja kolegas, rengia individualius ir komandinius projektus, aptaria šaltinius bei vaizdinę medžiagą ir pan.; mokydamiesi savarankiškai, analizuoja literatūrą, ieško informacijos, pildo reflektavimo žurnalus, rašo rašto darbus.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas, susidedantis iš tarpinių atsiskaitymų (koliokviumų, kontrolinių, praktinių darbų, individualių ir komandinių užduočių rezultatų ir jų pristatymo, rašto darbų ir kt.) ir egzaminų raštu arba raštu ir žodžiu vertinimo.

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentai turi 3 alternatyviai pasirenkamus dalykus:
1. Logika arba Filosofija
2. Estetika arba Bendravimo psichologija
3. Organizacijų elgsena arba Finansai
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tai pirmoji tokio pobūdžio studijų programa, nes Lietuvoje šiuo metu nei viename universitete neparengta ir nevykdoma jokia specializuota komunikacijos pirmosios pakopos Mados industrijos studijų programa. Ši programa nuo kitų skiriasi siūlomų studijuoti dalykų specifika (specializuoti dalykai), konceptualumu, kokybiniu šuoliu nuo tradicinio požiūrio.