Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Teisė ir finansų technologijos (anglų k. - Law and Fintech)

Studijų krypties grupė

Teisė

Studijų kryptis

Teisė

Švietimo sritis

Teisė

Švietimo posritis

Teisė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Teisės bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6124

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121KX003

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450421

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Rengti aukštos teisinės kvalifikacijos specialiųjų teisės ir ekonominio saugumo žinių turinčius teisės specialistus, gebančius konceptualiai mąstyti, identifikuoti ir spręsti įvairias verslo teisinio reguliavimo problemas, kūrybiškai taikyti teisės normas teikiant profesionalias konsultacijas teisės klausimais, turinčiais ekonominės veiklos elementą, ir galinčius pasitelkus profesinį mąstymą, integralų mokslinį ir teisinį žinojimą, išmanant ne tik teisės principus, bet ir laisvosiose rinkose vyraujančias konkurencijos taisykles, savarankiškai ir aktyviai plėtoti saugų verslą, priimti inovatyvius sprendimus, didinančius konkurencinį pranašumą ir verslo įmonių vertę ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu mastu.
Studijų rezultatai:
1. Studentai turi įgyti fundamentalias teisės žinias, suprasti naujausias teisės raidos tendencijas bei teisės poveikį ekonomikai.
2. Studentai turi suprasti ekonomikos, tarptautinės viešosios ir privatinės teisės teoriją ir dėsnius, mokėti analizuoti ekonominius reiškinius.
3. Studentai turi gebėti plėtoti įvairias teisės sritis
4. Studentai turi gebėti savarankiškai ir efektyviai priimti konkrečius teisinius sprendimus atsižvelgdami į greitai kintantį daugiaaspektį verslo kontekstą, naujausias verslo ir teisinės raidos tendencijas
5. Studentai turi gebėti skleisti ir tikslingai komunikuoti teisės ir saugaus verslo žinias įvairiose aplinkose
6. Studentai turi gebėti savarankiškai spręsti įvairias verslo problemas, inicijuoti ir įgyvendinti idėjas, projektus, veikti svarbiausiose verslo įmonės valdymo srityse
7. Studentai turi gebėti integruoti teisės ir ekonomikos saugumo informaciją į komercinę bei ekonominę prasmę turinčią visumą
8. Studentai turi gebėti efektyviai bei profesionaliai bendrauti raštu ir žodžiu, lietuvių ir anglų kalbomis komunikuodami tiek pilną, tiek nepilną informaciją teisės ir ekonomokos saugumo srityje
9. Studentai turi gebėti aiškiai formuluoti teisės ir ekonomikos saugumo idėjas atskirų koncepcijų sankirtoje, dirbti multikultūrinėse aplinkose ir sudėtinguose socialiniuose kontekstuose, naudoti komunikacijos priemones, metodus ir skirtingus kanalus, taip pat veikti socialiniuose tinkluose, derinant valdžios, piliečių ir verslo interesus
10. Studentai turi įgyti ir taikyti analitinio, kūrybinio ir kritinio mąstymo įgūdžius, įgalinančius sėkmingai veikti įvairiose teisės ir ekonomikos saugumo srityse.
11. Studentai turi gebėti savarankiškai tobulėti sistemindami aktualią informaciją bei lavindami naujus įgūdžius
12. Studentai, panaudodami įgytas žinias bei kaupdami naujas, turi gebėti adaptuotis prie kintančios teisės aplinkos
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų procese taikomi įvairūs mokymo ir mokymosi metodai, kurie atitinka skirtingus studentų mokymosi stilius ir poreikius. Daugelio kursų dėstyme, siekiant efektyvesnio žinių įsisavinimo, apjungiami keletas metodų: teorinė, įtraukianti, interaktyvi, orientuota į probleminį mokymą paskaita; pratybos ir seminarai, kurių metu studentai atlieka praktines užduotis, analizuoja atvejus ir situacijas, rengia atskirų temų prezentacijas, dalyvauja diskusijose, rengia individualius ir komandinius projektus, aptaria šaltinius bei vaizdinę medžiagą ir pan.; mokydamiesi savarankiškai, analizuoja literatūrą, ieško informacijos, rašo rašto darbus.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas, susidedantis iš tarpinių atsiskaitymų (koliokviumų, kontrolinių, praktinių darbų, individualių ir komandinių užduočių rezultatų ir jų pristatymo, rašto darbų ir kt.) ir egzaminų raštu arba raštu ir žodžiu vertinimo.

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentai turi 3 pasirenkamus dalykus:
1. Filosofija arba Sociologija
2. Notariato teisė arba Arbitražas Lietuvoje ir užsienyje arba Anstolių teisė
3. Hipotekos teisė arba Teisiniai informaciniai registrai ir technologijos
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-