Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ekonomika ir vadyba (anglų k. - Economics and Management)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Ekonomika

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Ekonomika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-28

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121JX016

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450311

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-04-06
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Tikslas – rengti kvalifikuotus ekonomistus, turinčius vadybininko kompetencijų, išmanančius ekonominių sistemų veikimą, suvokiančius organizacijos veiklos principus, gebančius spręsti ekonomikos teorines ir praktines problemas, integruojant naujausias ekonomikos ir vadybos mokslines žinias, pasiūlant organizacines ir vadybines priemones ekonominiams sprendimams įgyvendinti.
Studijų rezultatai:
Geba paaiškinti ekonomikos kategorijas, principus ir metodus, integruoti žinias tarpdalykinėse srityse; supranta ekonominės sistemos veikimą, vertina valstybės įsikišimo į rinką padarinius, pokyčius rinkoje, geba modeliuoti ekonominius reiškinius, formuluoti teorijomis, tyrimais ir praktika grįstus apibendrinimus; supranta makroekonominę aplinką, vertina jos įtaką organizacijai; geba vertinti ir prognozuoti organizacijos ekonominės ir finansinės veiklos rodiklius ir siūlyti tinkamus valdymo, investavimo ir veiklos finansavimo sprendimus; geba siūlyti vadybinius sprendimus efektyvumo problemoms spręsti; rengti vadybines priemones, įgyvendinant ekonominius organizacijos tikslus; pritaikyti organizacijoje vadybos principus ir numatyti organizacijos strategines perspektyvas; geba spręsti organizacijos finansų valdymo problemas; taikyti verslo inovacijas ir konkurencingumo didinimo metodus, numatyti rinkodaros veiksmus organizacijoje; vertinti žmogiškojo ir socialinio kapitalo poveikį organizacijos veiklos efektyvumui ir vystymuisi. Geba nusimatyti tikslus, planuoti veiklos etapus, paskirstyti prioritetus; priimti sprendimus, suvokdamas atsakomybę už veiklą ir rezultatus; analizuoti ir apibendrinti informaciją; identifikuoti problemas, numatyti sprendimo alternatyvas; bendrauti lietuvių ir anglų k., taikyti IT ir komunikacines technologijas, kt.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokymo ir mokymosi veiklos yra orientuotos į studentą. Pagrindinės veiklos: paskaitos, seminarai, pratybos, aktyvaus mokymo metodai (grupės diskusija, situacijų analizė), probleminis dėstymas, mokslinės literatūros studijos, tiriamieji metodai (informacijos paieška, analizė), sprendimų teikimas, projektinis darbas, atvejo analizė, simuliacijos, etc.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminuojama raštu ir taikomas kaupiamasis vertinimas, leidžiantis mokymo procese stebėti studento daromą pažangą. Tokiu atveju studentas balą renkasi viso semestro metu, atlikdamas tarpinius žinių patikrinimus: testus (atvirojo ir uždarojo pobūdžio), rašydamas referatus, rengdamas pristatymus bei projektinius darbus ir atvejo analizes, pan. Kiti taikomi vertinimo būdai: praktikos ataskaita, kursinis darbas, bakalauro baigiamasis darbas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programa yra sudaryta iš pagrindinės (ekonomikos) krypties ir gretutinės (vadybos) krypties dalykų.
Ekonomikos krypties dalykai: Mikroekonomika, Makroekonomika, Ekonominė ir politinė geografija, Tarptautinė ekonomika, Ekonominė analizė, Ekonominės minties istorija, Matematika, Ekonominė statistika, Vadybos ekonomika, Ekonometrija, Sprendimų teorija, Gerovės ekonomika, Aplinkos ekonomika, Globalioji ekonomika, Kiekybiniai ir kokybiniai metodai ekonomikoje, Teisės pagrindai, Mokesčių politika ir kiti dalykai. Prie šios krypties dalykų yra priskiriama Dalykinė anglų kalba, Informacinės technologijos, Bakalauro baigiamasis darbas, Kursinis darbas.
Privalomi gretutinės studijų krypties dalykai: Vadyba, Finansų pagrindai, Rinkodara, Apskaitos pagrindai, Įmonės finansai, Inovacijos ir antreprenerystė, Žmogiškųjų išteklių valdymas, Strateginis valdymas, Verslo analitika. Pasirenkami dalykai: Elektroninis verslas, Projektų valdymas, Įmonių socialinė atsakomybė, Viešoji komunikacija, Šeimos verslas, Žinių vadyba.
Bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykus (15 kreditų) galima rinktis iš daugelio siūlomų dalykų.
7 semestre studentai atlieka praktiką įmonėje / organizacijoje, kurios metu susipažįsta su įmonės / organizacijos veiklos pobūdžiu, dalį laiko skiria konkrečių problemų nustatymui ir galimų jų sprendimo būdų paieškoms.
Studento pasirinkimai:
• Pasirenkami dalykai.
• Bendrųjų universitetinių studijų dalykai.
• Erasmus praktika ir studijos.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Ekonomikos ir vadybos bakalauro studijų programa skirta rengti kvalifikuotus ekonomistus, gebančius spręsti ekonomikos teorines ir praktines problemas, kurie generuos inovatyvias idėjas ir pasiūlys organizacines ir vadybines priemones ekonominiams sprendimams įgyvendinti, nes vykdomos integruotos socialinių mokslų ekonomikos krypties ir vadybos krypties studijos. Studijų tarpdalykiškumas atitinka pasaulines specialistų rengimo tendencijas – integruoti skirtingų sričių žinias ir ugdyti analitinį mąstymą bei verslumo gebėjimus. Atliekama privalomoji profesinė praktika įmonėje ar organizacijoje, suteikiama galimybė atlikti „Erasmus“ praktiką užsienyje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Programos absolventas gali dirbti ekonomistu ir / ar vadybininku, finansininku, rinkodaros specialistu įmonėse, įstaigose, organizacijose, viešojo sektoriaus institucijose, pats kurti verslą ir jam vadovauti.
Tolesnių studijų galimybės:
Programos absolventas gali tęsti studijas ekonomikos krypties, verslo ir viešosios vadybos krypčių (finansų, vadybos, kt.) magistro studijų programose.