Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ekonomika ir vadyba (anglų k. - Economics and Management)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Ekonomika

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Ekonomika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2019-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-28

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-264_VU_KF_Economika ir vadyba_BA.doc

Valstybinis kodas

6121JX016

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450311

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2015-01-12
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Suteikti įvairiapusį universitetinį išsilavinimą, rengti kvalifikuotus ekonomistus su vadybininko kompetencijomis, kurie suvokdami kaip veikia ekonomika (ūkis) ir organizacijos gebės generuoti naujas idėjas, nuolat mokytis bei sugebės pritaikyti naujausias ekonomikos ir vadybos mokslines žinias kaip paskirstyti ir valdyti reikiamus išteklius siekiant tikslų, suvoks ekonominių ir vadybinių sprendimų derinimo būtinumą užtikrinant efektyvią organizacijų veiklą bei priims atsakingus sprendimus savo profesinėje veikloje.
Studijų rezultatai:
Ekonomikos studijų rezultatai:
1. Žino mokslinio tyrimo kokybinius ir kiekybinius metodus, geba juos taikyti atlikdami teorinį ir empirinį tyrimą bei analizuoti rezultatus.
2. Geba įsisavinti dalykinę profesinę literatūrą užsienio kalba, analizuoti, sisteminti, apibendrinti ir pristatyti viešai darbo rezultatus.
3. Geba pradėti nuosavą verslą arba dirbti verslo bei viešojo sektoriaus organizacijose, kūrybiškai generuojant naujas idėjas bei bendradarbiaujant.
4. Moka pasirinkti organizacijai reikalingus išteklius ir geba efektyviai juos panaudoti praktinėse situacijose, savo veikloje vadovaudamiesi darnaus vystymosi principais.
5. Supranta ir analizuoja mikroekonominius bei makroekonominius procesus.
6. Supranta verslo aplinką ir joje vykstančius procesus ir jos įtaką organizacijų veiklai.
7. Geba įvertinti įmonės ekonominę veiklą bei priimti ekonomiškai pagrįstus valdymo sprendimus.
8. Suvokia ekonominės sistemos pokyčius ir geba juos valdyti pasitelkiant kitų mokslų žinias
Vadybos ir verslo gretutinių studijų rezultatai
1. Geba taikyti vadybos srities žinias ekonominių sprendimų priėmimui.
Studijų kryptis: Finansai ir apskaita
2. Geba spręsti viešųjų ir privačių organizacijų finansų valdymo problemas. bei efektyviai naudoti finansinius produktus.
Studijų kryptis: Verslo ir viešojo sektoriaus vadyba
3. Geba spręsti vadybos problemas verslo ir viešajame sektoriuose.
Studijų kryptis: Marketingas ir rinkų konkurencija
4. Geba taikyti verslo inovacijų ir konkurencingumo didinimo metodus konkrečiam įmonės atvejui, užtikrinant jų konkurencingą poziciją rinkoje.
Studijų kryptis: Žmogiškojo ir socialinio kapitalo vadyba
5. Geba taikyti žmogiškųjų išteklių vadybos ir socialinio kapitalo teorijas, ieškant geriausio suinteresuotosioms šalims sprendimo.


Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokymo ir mokymosi veiklos yra orientuotos į studentą, bei jo sąveiką su dėstytoju. Pagrindinės veiklos: paskaitos, seminarai, pratybos, aktyvaus mokymo metodai (grupės diskusija, situacijų analizė), probleminis dėstymas, mokslinės literatūros studijos, tiriamieji metodai (informacijos paieška, analizė), sprendimų teikimas, projektinis darbas, atvejo analizė, simuliacijos etc.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminuojama raštu ir taikomas kaupiamasis vertinimas, leidžiantis mokymo procese stebėti studento daromą pažangą. Tokiu atveju studentas balą renkasi viso semestro metu, atliekant tarpinius žinių patikrinimus: testus (atvirojo ir uždarojo pobūdžio), rašant referatus, atliekant pristatymus bei projektinius darbus ir atvejo analizes ir pan. Kiti taikomi vertinimo būdai: praktikos ataskaita, kursinis darbas, bakalauro baigiamasis darbas.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika
Studijų programa yra sudaryta iš:
• Pagrindinės ekonomikos krypties dalykų (165 kreditai), kuriuos sudaro: Mikroekonomika, Makroekonomika, Ekonominė analizė, Ekonominės minties istorija, Matematika, Statistika, Ekonometrija, Sprendimų teorija, Ekonominė ir politinė geografija, Tarptautiniai ekonominiai santykiai, Aplinkos ekonomika, Projektų pagrindai, Civilinė ir darbo teisė, Įmonės finansai ir kiti dalykai. Prie šios krypties dalykų yra priskiriama Užsienio kalbos, Informatika, Bakalauro baigiamasis darbas, Kursinis darbas.
• Gretutinės studijų krypties dalykus (60 kreditų), kurie yra privalomi (Verslo pagrindai, Marketingas, Vadyba, Antreprenerystė, Verslo strateginis planavimas, Bakalauro baigiamasis darbas) ir pasirenkami, priklausomi nuo to kokia gretutinių studijų kryptis yra pasirinkta.
• Bendrųjų universitetinių studijų (BUS) dalykai (15 kreditų), kuriuos galima rinktis iš daugelio siūlomų dalykų.
• 7 semestre studentai atlieka praktiką. Praktikos metu studentai vieną trečdalį laiko skiria konkrečios Lietuvoje veikiančios įmonės atvejo analizei (angl. case study), likusi praktikos dalis atliekama įmonėse.
Specializacijos:
Pirmuosius dvejus studijų metus studentai mokosi pagal bendrąją ekonomikos studijų programą, po to renkasi vieną iš vadybos gretutinių studijų krypčių:
1) Finansai ir apskaita,
2) Verslo ir viešojo sektoriaus vadyba,
3) Žmogiškojo ir socialinio kapitalo vadyba,
4) Marketingas ir rinkų konkurencija.

Studento pasirinkimai:
• Gretutinės krypties studijos.
• Pasirenkami dalykai.
• Bendrųjų universitetinių studijų dalykai.
• Erasmus praktika ir studijos.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
• Programa suteikia pagrindinį ekonomikos ir gretutinį vadybos kvalifikacinius laipsnius.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:

Baigę šias studijas, gali kurti nuosavą verslą. Taip pat, priklausomai nuo pasirinktos specializacijos, gali dirbti ekonomistu ar vadybininku (finansininku, marketingo, žmogiškųjų išteklių specialistu) įmonėje arba viešojo sektoriaus organizacijoje; įmonės ar viešojo sek¬toriaus organizacijos padalinio vadovu ar vidurinės grandies vadovu, valstybės tarnautoju ministerijoje, Seime ar Vyriausybėje.
Tolesnių studijų galimybės:
Gali tęsti studijas ekonomikos ir vadybos bei joms artimų krypčių magistrantūroje Lietuvos ir užsienio universitetuose.