Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Muzikinis teatras (anglų k. - Musical Theatre)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Teatras

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Muzika ir atlikimo menas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6602

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

2021_Teatro krypties studijos_VIKO.pdf

Valstybinis kodas

6531PX014

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550215

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-27
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Muzikinio teatro profesinio bakalauro studijų programa skirta rengti profesionalius muzikinio teatro (miuziklo) aktorius, gebančius kurti ir parengti vaidmenis muzikinio teatro pastatymams ir viešai juos realizuoti, viename profesionalumo lygyje apjungti aktoriaus meistriškumo, vokalo ir choreografijos įgūdžius bei meninės raiškos gebėjimus, grįstus žiniomis apie teatro, muzikos ir choreografijos menus, dalyvauti teatrų trupių kūrybinėje veikloje, plėtoti individualią meninę karjerą. Dėl tokios plačios būtinų kompetencijų apimties programa nesiūlo studijų šakų pasirinkimo alternatyvų, yra vykdoma tik nuolatine forma, o studijos trunka 3,5 metų.
Studijų rezultatai:
1. Žinios ir jų taikymas
•Praktinį veiklos srities išmanymą suteikiančios naujausiais atradimais grindžiamos profesinės veiklos žinios, kurias gebama taikyti nustatant ir sprendžiant kompleksines konkrečias ar abstrakčias veiklos srities problemas.
2. Gebėjimai atlikti tyrimus
• Geba rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus konkrečioms profesinės veiklos ir inovacijų diegimo problemoms spręsti.
3. Specialieji gebėjimai
• Geba planuoti, organizuoti, vykdyti ir vertinti praktines veiklas konkrečiose profesinės veiklos srityse, savarankiškai pasirinkdamas technologines, organizacines ir metodines priemones.
4. Socialiniai gebėjimai
• Geba bendrauti su specialistais ir kitais asmenimis sprendžiant profesinės veiklos uždavinius. Imasi atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu.
5. Asmeniniai gebėjimai
• Geba savarankiškai mokytis savo profesinės veiklos srityje. Suvokia moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir dalykinių kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, seminarai, projektai, kūrybinės dirbtuvės, darbų viešas pristatymas ir gynimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu, taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami tarpinių atsiskaitymų metu: muzikinis diktantas, ritminių įgūdžių pristatymas, ritminis diktantas, kontrolinis darbas, projektas, projekto viešas pristatymas ir gynimas, savarankiškos kūrybinės užduotys, seminarai, kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai ir baigiamasis darbas, savarankiškos kūrybinės užduotys.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (15 kreditų):
Profesinė užsienio kalba (anglų, vokiečių, prancūzų), Dalykinė komunikacija, Žmogaus sauga ir ekologija, Kultūros vadyba, Autorių ir gretutinės teisės.
Studijų krypties dalykai (144 kreditai):
Aktoriaus meistriškumas (vaidyba, scenos judesys), klasikiniai ir naujieji šokiai (klasikinio šokio pagrindai, klasikinis džiazo šokis, šiuolaikinis šokis), Teatro ir muzikos istorija, Vokalas ir klavišiniai instrumentai: solinis ir ansamblinis dainavimas, klavišiniai instrumentai, džiazinis dainavimas.
Praktikos (30 kreditų):
Mokomoji praktika, sceninė.
Baigiamasis darbas (projektas) (12 kreditų).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkamieji dalykai (9 kreditai): Ritminio šokio improvizacija, viešas kalbėjimas, kūno plastika, gatvės šokis, kontaktinė improvizacija. Taip pat studentas gali pasirinkti iš Kolegijos siūlomų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programos studijų rezultatų ir studijų dalykų sąsajos suprojektuotos taip, kad įgytos teatro profesinio bakalauro kompetencijos leistų studijų programos absolventams lengvai integruotis į darbo rinką. Programos studijos organizuojamos taip, kad būsimasis muzikinio teatro aktorius suvoktų savo profesinę paskirtį, darbo teatrinėje trupėje specifiką, sceninę etiką ir teisinį kūrybinės veiklos reglamentavimą, muzikinio spektaklio ir vaidmens jame kūrimo eigą, gebėtų pasirengti vaidmens atlikimui ir jo meniniam perteikimui, dirbti savarankiškai ir grupėje.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Muzikinio teatro absolventai galės dirbti aktoriais dramos ir muzikiniuose teatruose, projektinėse teatro bei pramoginės programos trupėse, televizijos programose, kurti ir atlikti vaidmenis, muzikiniuose spektakliuose, plėtoti individualią aktoriaus ir/ar dainininko karjerą.
Tolesnių studijų galimybės:
Gali tęsti studijas Lietuvos ir užsienio šalių aukštosiose mokyklose ir universitetuose.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:
2018-02-26