Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Pratimai, mityba ir streso valdymas (anglų k. - Exercise, Nutrition and Stress Control)

Studijų krypties grupė

Sportas

Studijų kryptis

Laisvalaikio sportas

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Sportas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sporto bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6105

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

LSU_Pratimai mityba ir streso valdymas.pdf

Valstybinis kodas

6121RX003

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6451014

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-01-03
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Remiantis tarptautinio lygio fundamentalaus ir taikomojo tarpdisciplininio mokslo ir technologijų pasiekimais parengti sporto bakalaurą (Asmeninis treneris), turintį teorinių ir praktinių žinių bei gebėjimų, įgalinančių efektyviai rengti, taikyti ir tobulinti integruotas fizinių pratimų, mitybos ir streso valdymo programas, padedančiomis apsaugoti įvairaus amžiaus žmones – nuo gimimo iki žilos senatvės - nuo 26 lėtinių ligų ir reikšmingai pagerinančiomis žmonių gyvenimo kokybę, socialinę ir ekonominę gerovę.
Studijų rezultatai:
Supras ir kritiškai analizuos sveikatinimo teorijas ir šiuolaikinio sveikatinimo mokslo problemas.
Gebės įvertinti ir pritaikyti naujausių mokslinių tyrimų rezultatus profesinėje veikloje.
Žinos ir gebės kritiškai vertinti šiuolaikines sveikatinimo tendencijas.
Gebės demonstruoti novatoriškų, kūrybiškų moksliškai grįstų sprendimų priėmimą sprendžiant praktines užduotis bei suvokti socialinę atsakomybę už šių žinių naudojimą priimant sprendimus;
Gebės, remiantis tyrimų duomenimis, formuluoti sveikatinimo mokslo problemų sprendimus, argumentuoti ir daryti išvadas.
Gebės tyrimų rezultatus efektyviai pritaikyti savo profesinio meistriškumo nuolatiniame tobulinime.
Žinos mokslinę terminologiją, geba atskirti, susirasti, analizuoti, sisteminti naujausią mokslinę literatūrą, kelti pagrįstas mokslines prielaidas;
Supras kiekybinių bei kokybinių mokslinių tyrimų metodų taikymo prasmę sveikatinimo veikloje.
Gebės laikytis mokslinių tyrimų etikos, taikyti kiekybinius, kokybinius tyrimų ir statistinės analizės metodus;
Gebės suplanuoti ir atlikti nesudėtingus mokslinius tyrimus, analizuoti duomenis ir juos pristatyti;
Gebės testuoti ir efektyviai treniruoti įvairaus amžiaus (nuo 6 metų iki žilos senatvės) ir įvairios sveikatos (10 pagrindinių ligų) žmonių motorinės sistemos – kaulų, raumenų, sausgyslių ir fascijų – sveikatą, pasitelkiant šiai dienai geriausiu mokslu ir praktika pagrįstas fizinių pratimų ir mitybos technologijas;
Gebės testuoti ir efektyviai treniruoti įvairaus amžiaus ir įvairios sveikatos žmonių širdies kraujagyslių sistemos sveikatą, pasitelkiant šiai dienai geriausiu mokslu ir praktika pagrįstas fizinių pratimų, mitybos ir streso mažinimo technologijas;
Gebės testuoti ir efektyviai mažinti įvairaus amžiaus ir įvairios sveikatos (nutukimas, dislipidemija, diabetas) žmonių nutukimą ir metabolinį sindromą, pasitelkiant šiai dienai geriausiu mokslu ir praktika pagrįstas fizinių pratimų, mitybos ir streso mažinimo technologijas;
Gebės testuoti ir efektyviai treniruoti įvairaus amžiaus (nuo gimimo iki žilos senatvės) ir įvairios sveikatos (Depresija, Šizofrenija, Parkinsonas, Demencija) žmonių nugaros ir galvos smegenų sveikatą (kognityvines ir savęs valdymo funkcijas), pasitelkiant šiai dienai geriausiu mokslu ir praktika pagrįstas fizinių pratimų, mitybos ir streso mažinimo (Mindfulness, Joga, Meditacija, Gamta) technologijas;
Gebės parengti ir įgyvendinti įvairaus amžiaus moksleiviams, studentams ir senjorams protinio darbingumo gerinimo planus, pasitelkiant šiai dienai geriausiu mokslu ir praktika pagrįstas darbinės atminties, savęs valdymo ir sprendimų priėmimo, fizinių pratimų, mitybos ir streso mažinimo technologijas;
Gebės parengti protinio ir fizinio darbingumo, nuotaikos gerinimo, streso mažinimo ir vidinės motyvacijos didinimo integruotas strategijas įvairių profesijų darbuotojams (kurių darbas yra sėdimas) darbo sąlygose;
Suvoks bendravimo ir bendradarbiavimo principus;
Gebės naudotis šiuolaikinėmis komunikacinėmis priemonėmis ir socialiniais tinklais perteikiant profesinę ir kitą informaciją;
Supras socialinio aktyvumo svarbą planuojant ir įgyvendinant asmeninę, kolektyvinę veiklą ir vertinti jos kokybę;
Gebės dirbti komandoje, organizuoti jos veiklą, skatinant imtis pokyčių ar spręsti kompleksines užduotis;
Žinos ir supras kaip orientuotis ir veikti akademinėje aplinkoje; suprasti efektyvios komunikacijos, siekiant karjeros ir profesinėje veikloje prielaidas.
Mokės ir gebės naudoti verbalinius ir neverbalinius komunikavimo būdus skatinant pozityvų bendravimą ir bendradarbiavimą.
Supras savo stipriąsias ir silpnąsias puses, savarankiškai formuoti aktualius mokymosi tikslus ir planuoti profesinį ir asmeninį mokymąsi;
Gebės demonstruoti asmeninę poziciją profesiniais klausimais;
Sieks nuolatinio mokymosi, reikalingo asmeninio trenerio ir sporto specialisto analitinei taikomajai veiklai;
Gebės savarankiškai priimti sprendimus ir įvertinti jų poveikį apibrėžtoje situacijoje;
Nebijos prisiimti lyderio vaidmens atsakomybę, organizuoti komandos veiklą, skatinant imtis pokyčių ar spręsti kompleksines užduotis.
Gebės įkvėpti savo bendradarbius domėtis šiuolaikiniais fundamentaliojo ir taikomojo mokslo pasiekimais ir dirbant komandoje raginti kurti naujas technologijas ir jas taikyti praktikoje.
Gebės projektuoti savo karjerą: planuoti, sistemingai tobulinti ir įvertinti profesinės veiklos privalumus ir trūkumus.
Gebės sukurti ir nuolatos tobulinti fizinio pratimų, mitybos ir streso valdymo paslaugų verslą – turės visas prielaidas tapti labai sėkmingu verslininku sporto ir sveikatos stiprinimo sferoje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Tradicinė paskaita,
Seminaras,
Atvejo analizė (atvejo studijos),
Diskusija,
Praktinės užduotys,
Problemomis grįstas mokymas,
Pratybos,
Individualus projektas,

Veiklos refleksija,
Individualios konsultacijos,
Literatūros analizė,
Informacijos paieškos užduotis.
Minčių lietus,
Žaidimai,
Mokslinio straipsnio analizė,
Realių gyvenimiškų situacijų (projektų)
Modeliavimas,
Veiklos refleksija
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Analitinis tiriamasis darbas,
Naujų modelių konstravimas,
Egzaminas,
Mokslinio straipsnio analizė,
Individualus projektas
Individualus darbas,
Veiklos refleksija,
Apklausa žodžiu ir raštu,
Atvejo analizė,
Ataskaita,
Literatūros analizė
Naujų modelių konstravimas,
Probleminių sprendimų užduoti;

Praktikos ataskaita,
Žodinis iliustruotas pranešimas,
Veiklos refleksija;
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykų apimtis yra 180
kreditų.
Asmeninio trenerio meistriškumas
Funkcinė anatomija
Biochemija, mityba ir antidopingas
Elgesio keitimas, konsultavimas ir motyvacija
Sporto fiziologija
Pratimai ir širdies kraujagyslių sistemos
sveikata
Masažas
Judesių valdymas ir mokymas
Mokslinių tyrimų metodologija
Pratimai ir motorinės sistemos sveikata
Metabolinio sindromo ir nutukimo mažinimas
Mitybos, streso valdymo ir fizinių pratimų integruotų programų sudarymas
Sporto medicina ir pirmoji pagalba
Pratimai, stresas ir smegenų sveikata
Praktika
Baigiamasis darbas
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
-
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Programos absolventai galės įsidarbinti: sveikos gyvensenos konsultantais privačiose ar valstybinėse verslo įmonėse ar įstaigose, privačiuose ir savivaldybių sporto ir sveikatingumo centruose, SPA, grožio centruose, rekreacinę veiklą organizuojančiose įstaigose ir įmonėse, reabilitacijos įstaigose (sanatorinės gydyklos), rengiami specialistai galės verstis privačia veikla, įkurdami savo konsultacines ar sveikatingumo srityje veikiančias įmones.
Išklausę pedagoginių ir psichologinių žinių kursą, specialistai galėtų įsidarbinti formalaus ir neformalaus švietimo įstaigose (darželiai, mokyklos, savivaldos visuomenės sveikatos ugdymo ir priežiūros, globos įstaigos). LSU Karjeros ir kompetencijų centras konsultuoja studentus įsidarbinimo klausimais.
Tolesnių studijų galimybės:
Studijas toliau galima tęsti magistrantūroje Lietuvoje ir užsienyje.