Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kiekybinė ekonomika (anglų k. - Quantitative Economics)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Ekonomika

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Socialiniai mokslai (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV2-8

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121JX074

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450310

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-05-18
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos plataus profilio ekonomistus, turinčius modeliavimo, statistinių ir matematinių įrankių naudojimo pagrindus, kritinį požiūrį į sudėtingų ekonominių problemų sprendimo būdus bei analitinio darbo įgūdžius.
Studijų rezultatai:
Studijų absolventas:
1.1. Žinos klasikines bei modernias ekonomikos ir finansų mokslų teorijas ir principus bei gebės jas taikyti analizuojant praktines problemas.
1.2. Žinos kiekybinius metodus ir gebės juos taikyti dirbant su įvairaus tipo ekonominiais ir finansiniais duomenimis.
2.1. Žinos mokslinių tyrimo metodų taikymo galimybes ir ribas sprendžiant ekonomines problemas.
2.2. Gebės atlikti taikomąjį tyrimą, leidžiantį
įvertinti teorinių argumentų pagrįstumą naudojant empirinius įrodymus.
3.1. Kritinio mąstymo įgūdžius gebės taikyti atliekant ekonominių problemų analizę.
3.2. Gebės paaiškinti ir naudoti socialinius fenomenus aprašančius matematinius modelius.
3.3. Gebės kritiškai vertinti ekonominę politiką šiuolaikiniame kontekste.
3.4. Gebės surasti reikiamus duomenis, įvertinti jų kokybę, atlikti statistinę analizę naudojant modernią programinę įrangą bei parengti rezultatų ataskaitą, pasitelkiant mokslinių tekstų redagavimo įrankius.
4.1. Gebės dirbti grupėje, efektyviai pateikiant savo siūlymus ir ugdant lyderystės gebėjimus.
4.2. Gebės konstruoti kompleksinius argumentus bei aiškiai juos pristatyti raštu, žodžiu bei grafine forma.
5.1. Gebės savarankiškai plėsti savo žinias ir gebėjimus, analizuoti ir kritiškai vertinti savo pasiekimus.
5.2. Gebės savarankiškai organizuoti ir planuoti savo darbą bei priimti sprendimus, prisitaikant prie
aplinkos pokyčių.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Programoje numatytos paskaitos, seminarai, pratybos, savarankiškų užduočių atlikimas, profesinė praktika. Paskaitų metu taikomi ne tik klasikiniai informaciniai metodai, bet ir aktyvaus mokymosi metodai: įtraukiantis probleminis dėstymas, metodologinės diskusijos, komandinis darbas, konkrečių probleminių atvejų analizė, duomenų analizė ir interpretacija ir kt. Seminarai vyksta mažomis grupėmis (iki 25 studentų), pasitelkus į studentą orientuotus metodus: grupės diskusiją, minčių lietų, pranešimų rengimą ir skaitymą, individualių ir grupinių užduočių vykdymą.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Siekiant užtikrinti aktyvų studentų darbą ir objektyvų studijų rezultatų vertinimą daugelyje dalykų yra taikomas kaupiamasis (kai semestro pabaigoje pateikiamas susumuotas įvertinimas pagal iš anksto užduotims numatytą svorį) vertinimas. Taikant kaupiamojo vertinimo metodą (apklausa žodžiu, raštu, testavimas, pristatymas, atvejo analizė, projektai (individualūs ir grupiniai), pranešimas, diskusijos, kritinė mokslo leidinio apžvalga ir kt. ), vertinamos semestro metu studento atliekamos užduotys arba semestro metu įgytos žinios ir gebėjimai. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba baigiamuoju testu. Egzaminai vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (labai blogai) iki 10 (puikiai) balų.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Programos apimtis – 180 kreditų
1. Krypties studijų rezultatams pasiekti skiriama 140 ECTS:
Ekonomikos pagrindai 1 (15 ECTS)
Matematiniai metodai 1 (5 ECTS)
Statistikos teorija 1 (5 ECTS)
Ekonomikos pagrindai 2 (15 ECTS)
Matematiniai metodai 2 (5 ECTS)
Statistikos teorija 2 (5 ECTS)
Ekonomikos teorija 1 (10 ECTS)
Ekonometrijos teorija ir praktinis taikymas 1 (5 ECTS)
Finansai 1 (5 ECTS)
Ekonomikos teorija 2 (10 ECTS)
Ekonometrijos teorija ir praktinis taikymas 2 (5 ECTS)
Finansai 2 (5 ECTS)
Kompiuterinis modeliavimas ir duomenų analizė (5 ECTS)
Taikomoji mikroekonomika (5 ECTS) Taikomoji makroekonomika (5 ECTS) Taikomoji finansų teorija (5 ECTS) Praktika (15 ECTS)
Baigiamasis bakalaurinis darbas (15 ECTS)
2. 15 ECTS sudaro bendrųjų universitetinių studijų dalykai studijuojami 1-2 studijų semestrais.

3. Pasirenkamieji dalykai gilesnei specializacijai sudaro 25 ETC. Studentai turi pasirinkti 5 dalykus iš:
Lyginamoji ekonomika (5 ECTS)
Ekonominės minties istorija (5 ECTS)
Elgsenos ir eksperimentinė ekonomika (5 ECTS) Papildomi kiekybiniai metodai (5 ECTS) Tarptautiniai finansai (5 ECTS)
Darbo rinkos ekonomika (5 ECTS) Industrinė organizacija (5 ECTS)
Panelinių duomenų ekonometrija (5 ECTS) Didžiųjų duomenų analizė (5 ECTS)
Laiko eilučių analizė (5 ECTS) Finansų rinkos (5 ECTS)
Tarptautinė makroekonomika (5 ECTS)
Specializacijos: -
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Ši programa, atspindinti geriausių pasaulio universitetų praktiką ir vykdoma bendradarbiaujant su Lietuvos banku, studentams suteiks tiek ir kiekybinių ir modeliavimo metodų taikymo patirties, tiek ir šiuolaikinės ekonomikos problemų sprendimo įgūdžių, kurie dabar, o ypač ateityje, bus aukštai vertinami darbo rinkoje. Baigę šią studijų programą studentai galės toliau tęsti studijas geriausiose pasaulio ekonomikos magistrantūros studijose, rinktis karjerą duomenų analitikoje bet kokiame versle, ekonomikos analitikoje finansiniame sektoriuje arba valstybinėse ir tarptautinėse institucijose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Programos absolventų profesinės veiklos laukas labai platus. Kiekybinių metodų įgūdžiai leis rinktis karjerą tiek ekonominės, tiek ir finansų analizės srityse, taip pat duomenų analitikoje, kuri tampa kertine bet kokio verslo dalimi.

Absolventai sėkmingai karjerą galės tęsti kaip socialinių reiškinių prognozuotojai, statistikai, rinkos ar industrijos tyrėjai, duomenų tyrėjai, finansinių aktyvų valdytojai ir fondų administratoriai, verslo ir viešųjų įstaigų konsultantai, ekonominės politikos vertintojai, taip pat finansų ir ekonomikos analitikai komerciniuose bankuose ar kitose panašaus pobūdžio finansinėse institucijose, rinktis darbą centriniame banke, kitose valstybinėse institucijoje arba tarptautinėse organizacijose, tarptautinėse kompanijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas gali tęsti studijas visose ekonomikos krypties magistrantūros programose, taip pat turi galimybes studijuoti artimų disciplinų programose tokiose kaip kiekybinė sociologija, rinkodara ar kitos labiau analitinės vadybos programos, taip pat taikomoji matematika ir statistika, ekonometrija, didžiųjų duomenų analitika ir pan.