Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Politikos ir saugumo studijos (anglų k. - Politics and Security Studies)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Politikos mokslai

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 3, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-10

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-229_KTU_Viešoji politika_B_2016.pdf

Valstybinis kodas

6121JX032

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450312

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-07-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti stiprius socialinių - humanitarinių mokslų pagrindus turinčius politikos bakalaurus, išmanančius nacionalinės ir tarptautinės politikos procesą ir etapus, įvairias saugumo politikos sritis, gebančius praktiškai analizuoti Lietuvos ir užsienio šalių politikos atvejus taikant kokybinius ir kiekybinius socialinių tyrimų metodus.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
A1 Išmano su politikos mokslais ir saugumo studijomis glaudžiai susijusių socialinių ir humanitarinių mokslų disciplinų pagrindus.
A2 Geba charakterizuoti politikos procesus ir jų elementų tarpusavio sąveikas, politikos saugumo dimensiją ir jų teorinius modelius.
A3 Gali apibūdinti pagrindinius politinius procesus ir jų saugumo aspektus regione ir pasaulyje.
A4 Geba apibūdinti pagrindines darnaus vystymosi ir globalinės valdysenos tendencijas, politines ideologijas, vertybes bei jų poveikį politikoje.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 Geba taikyti pagrindinius kokybinius ir kiekybinius tyrimo metodus.
B2 Geba atlikti empirinius politikos ir saugumo problemų tyrimus, rinkti ir interpretuoti reikalingus duomenis ir informaciją.
B3 Geba atlikti politikos ir saugumo problemų analizę, rengti ataskaitas bei formuluoti išvadas ir įrodymais pagrįstas rekomendacijas.
B4 Geba analizuoti politikos ir saugumo problemas taikant integruotas įvairių disciplinų žinias.
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba atlikti analitines veiklas Lietuvos ir tarptautinėse viešojo sektoriaus organizacijose.
C2 Geba savarankiškai identifikuoti politikos ir saugumo problemas bei pateikti jų sprendimo būdus.
C3 Geba apibrėžti politinių vertybių ir etikos problematiką skirtinguose kultūriniuose kontekstuose.
Socialiniai gebėjimai:
D1 Geba planuoti užduočių atlikimo laiką, dirbti individualiai bei grupėse.
D2 Geba aiškiai ir sklandžiai perteikti informaciją raštu ir žodžiu.
D3 Geba dalykiškai bendrauti, diskutuoti, pagrįsti savo nuomonę, būti tolerantiškais kitų nuomonei, konstruktyviai kritikuoti ir pozityviai reaguoti į kritiką.
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Geba kritiškai, logiškai ir kūrybingai mąstyti.
E2 Geba nuolat savarankiškai plėtoti savo dalykines žinias bei kompetenciją, reikalingas nuolatiniam profesiniam tobulėjimui.
E3 Geba taikyti informacines ir ryšių technologijas praktinių užduočių atlikimui.
E4 Geba įgytas teorines politikos ir saugumo žinias taikyti praktinėje veikloje.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Programos studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, pratybas ir konsultacinius seminarus. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, konsultaciniams seminarams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami kelis kartus: semestro eigoje atsiskaičius už semestro savarankiško darbo užduotis (pažymys pagal dešimtbalę skalę), semestro pabaigoje atsiskaičius už visas savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir egzaminų sesijos metu nustatomas galutinis pažymys, atskirus pažymius padauginant iš svertinio koeficiento ir sandaugas susumuojant (pažymys pagal dešimtbalę skalę).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties pagrindų dalykai: Saugumo sampratos ir jų raida, Įvadas į politikos ir saugumo studijas, Matematika, Informatika, Tarptautiniai santykiai, Statistika, Politikos teorija, Ekonomikos pagrindai, Pilietinė visuomenė ir savanorystė, Šiuolaikiniai saugumo iššūkiai, Lyginamoji politika, Kiekybiniai ir kokybiniai socialinių tyrimų metodai, Produkto vystymo projektas, Viešojo sektoriaus etika ir korupcijos prevencija, Tarptautinio ir nacionalinio saugumo teisė, Viešosios informacijos valdymas, Rizikos sociologija ir psichologija.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studijų krypties arba BA+ kompetencijų alternatyvos (18 kr.), Socialinių tyrimų metodų alternatyvos (6 kr.), Socialinių tyrimų metodų alternatyvos (6 kr.), Filosofijos ir darnaus vystymo alternatyvos (6 kr.), Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygis) (6 kr.).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas išmano su politika glaudžiai susijusių socialinių ir humanitarinių mokslų disciplinų pagrindus, supranta politinius ir saugumo srities procesus ir atskirų politikos sričių veikimo ypatumus, geba taikyti pagrindinius socialinių tyrimų metodus ir jų pagrindu analizuoti nacionalinius ir tarptautinius politinius ir saugumo procesus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti valdžios ir vietos savivaldos institucijose, nevyriausybinėse organizacijose, kitose politikos ir saugumo procesuose dalyvaujančiose institucijose, verslo įmonėse, mokymo ir mokslo įstaigose, žiniasklaidos priemonėse, Europos Sąjungos ir kitose tarptautinėse organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas.