Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Europos studijos (anglų k. - European Studies)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Politikos mokslai

Studijų krypties šaka

Europos Sąjungos studijos

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-10

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121JX031

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450312

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-07-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti bakalaurus, žinančius ir suprantančius Europoje vykstančius integracinius procesus, gebančius vertinti jų įtaką savo organizacijos veiklai ir tokių vertinimų pagrindu priimti argumentuotus sprendimus, galinčius generuoti žiniomis paremtas kūrybiškas organizacijos vystymo europiniame kontekste idėjas ir organizuoti bei koordinuoti jų įgyvendinimą, savo veikloje išnaudojančius Europos Sąjungos suteikiamas galimybes, orientuotus į šiuolaikinės daugiakalbės ir daugiakultūrės Europos Sąjungos visuomenės poreikius, taip pat plėtoti savo žinais ir gebėjimus tolesnėse studijose bei moksliniuose tyrimuose.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
A1 Turi tarpdisciplininių teorinių žinių apie Europos integracinius procesus, jų politinę, teisinę, ekonominę dimensijas
A2 Gali kritiškai analizuoti Europos integracijos procesus
A3 Gali įvertinti Europos ir pasaulinių integracijos procesų organizacinę aplinką
Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 Geba pagrįsti, suplanuoti bei vykdyti tarpdisciplininius kiekybinius ir kokybinius Europos integracijos procesų tyrimus
B2 Geba vadovaujant dėstytojui įvertinti Europos integracijos mokslinių tyrimų rezultatus
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba identifikuoti Europos Sąjungos veikloje savo organizacinei aplinkai atsirandančias galimybes
C2 Geba teikti sprendimus problemoms, kylančioms Europos integracijos politinėje, teisinėje, ekonominėje dimensijose
Socialiniai gebėjimai:
D1 Planuodamas ir įgyvendindamas su Europos integracija susijusius projektus, geba dirbti tarpkultūrinėje ir daugiakalbėje aplinkoje
D2 Geba žodžiu ir raštu bendrauti profesiniu lygmeniu valstybine ir bent viena užsienio kalba su Europos integracija susijusiomis temomis
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Geba planuoti ir organizuoti savo mokymosi veiklą laike ir erdvėje
E2 Sav veikloje geba siūlyti kūrybiškus, žiniomis ir darnios raidos principu pagrįstus sprendimus
E3 Suvokia savarankiško mokymosi visą gyvenimą svarbą, geba planuoti savo asmeninį profesinį tobulėjimą

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas (teorinės paskaitos, kviestinių lektorių ir dėstytojų praktikų skaitomos paskaitos) ir įvairaus pobūdžio praktinius užsiėmimus (seminarai, diskusijos, problemų sprendimo sesijos, vaidmenų žaidimai, pažintinės išvykos). Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, praktiniams užsiėmimams, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami, atsižvelgiant į studijų modulio programoje numatytus studentų pasiekimo vertinimo metodus. Semestro metu gali būti vertinamas studento savarankiškas individualus ar grupinis darbas, žodinis pranešimas, teorinės žinios tarpinio egzamino metu. Sesijos metu vertinamos studento žinios (egzaminas raštu arba žodžiu). Studento pasiekimai vertinami dešimtbalėje skalėje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos pagrindinių studijų apimtis – 180 kreditų, gilinamųjų – 240 kreditų. Studijų metu studentai studijuoja bendruosius universitetinius dalykus (filosofija, asmens sveikatos ugdymas, asmenybės ugdymas, verslumo ugdymas, užsienio kalba, informacinės technologijos, psichologija), bendruosius socialinių ir politikos mokslų dalykus (Politikos teorija, sociologija, tarptautiniai santykiai, kiekybiniai ir kokybiniai socialinių tyrimų metodai, diplomatijos menas, ekonomikos pagrindai, viešosios programos ir projektai), bendruosius Europos Sąjungos dalykus (Įvadas į Europos studijas, Europos integracijos pagrindai, ES teisinė sistema, ES vidaus rinkos funkcionavimas, ES vidaus politikos), specialiuosius ES dalykus (ES institucinė sąranga ir sprendimų priėmimas, ES tarptautinių ekonominių santykių politika, ES kultūros politika ir kultūrinė integracija, ES parama regioninei ir socialinei raidai, ES darnaus vystymosi politika, Žmonių išteklių politika ir praktika ES). Iš viso numatyta 30 dalykų.
Studentas įgytas žinias gilina tarpdisciplininio semestro projekto metu. Studijose numatyta praktika (gilinamosiose studijose – 15 kr.).
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti gretutinės krypties studijas dvigubam kvalifikaciniam laipsniui įgyti (3-8 semestrai, viso - 60 kreditų, galima rinktis verslo administravimo, ekonomikos, finansų, žmonių išteklių vadybos, rinkodaros, psichologijos, viešojo administravimo arba vertimo studijas) arba papildomus tos pačios krypties studijų dalykus (3-8 semestrai, viso - 60 kreditų).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas žino ir supranta Europoje vykstančius integracinius procesus, geba vertinti jų įtaką savo organizacijos veiklai ir tokių vertinimų pagrindu priimti argumentuotus sprendimus, generuoti žiniomis paremtas kūrybiškas organizacijos vystymo europiniame kontekste idėjas ir organizuoti bei koordinuoti jų įgyvendinimą, savo veikloje išnaudojančius Europos Sąjungos suteikiamas galimybes, orientuotus į šiuolaikinės daugiakalbės ir daugiakultūrės Europos Sąjungos visuomenės poreikius, taip pat plėtoti savo žinais ir gebėjimus tolesnėse studijose bei moksliniuose tyrimuose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti įvairių lygių darbuotojais verslo, viešojo administravimo, valstybės valdymo, nevyriausybinėse ir kitokio pobūdžio tarptautiniu ir šalies mastu veikiančiose organizacijose, atlikti darbus, susijusius su europinės aplinkos sukeliamų problemų sprendimu ir suteikiamų galimybių išnaudojimu.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas.