Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Multimedijos dizainas (anglų k. - Multimedia Design)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Medijų menas

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dizainas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6622

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2022-06-30

Akreditavimo įsakymas

SV6-9

Akreditavimo vertinimo išvados

VTDK_Multimedijos dizainas_2015.pdf

Valstybinis kodas

6531PX011

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550212

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-12
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Ugdyti dinamiškos kūrybinių industrijų darbo rinkos poreikius atitinkančius kūrybiškus ir inovatyvius specialistus ir parengti multimedijos produktų kūrėją, gebantį praktiškai realizuoti jo paties ar kitų parengtą kūrybinį multimedijos projektą dirbant tiek individualiai, tiek ir komandoje.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
Išmanys medijų istoriją ir estetines formas, gebės jas analizuoti bei vertinti. Gebės vartoti užsienio kalbas profesinėje veikloje. Gebės tikslingai taikyti techniką, technologijas ir saugos standartus medijų industrijoje. Gebės vykdyti tyrimus. Gebės atlikti tyrimą ir taikyti jo rezultatus.
Specialieji gebėjimai:
Gebės sukurti multimedijos kūrinio koncepciją, planuoti ir organizuoti multimedijos projektą. Gebės praktiškai įgyvendinti multimedijos kūrinio idėją panaudodamas visus teksto, vaizdo, garso elementus.
Socialiniai gebėjimai:
Turės verslumo, rinkos ekonomikos žinių, išmanys profesinę etiką. Gebės dirbti komandoje ir pristatyti savo ar komandos veiklos rezultatą.
Asmeniniai gebėjimai:
Gebės savarankiškai gilinti savo žinias ir reflektuoti studijų procesą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, konsultacijos, praktiniai ir kursiniai darbai, savarankiški darbai, profesinės veiklos praktikos. Studentai praktinius darbus atlieka individualiai arba grupėse.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant studijų programoje numatytus dalykus, įvertinami, kai atsiskaitoma už visus studijų programoje numatytus studento savarankiškai atliktus darbus per semestrą ir egzaminų sesijų metu. Studento pasiekti studijų rezultatai, baigus dalyko/modulio studijas, vertinami priskiriant juos pasiekimų lygmenims: puikus, tipinis ir slenkstinis.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktikos:
Bendrieji koleginių studijų dalykai:
Užsienio kalba, Kalbos kultūra, Aplinkos ir žmonių sauga ir alternatyviai pasirenkami dalykai (Sociologija, Psichologija, Filosofija – pasirenkamas vienas iš jų).
Studijų krypties dalykai:
Kultūra ir menas, Medijų kultūra, Projekto valdymas, Taikomieji tyrimai, Programavimo pagrindai, Meninė raiška, Skaitmeninių technologijų pagrindai, Animacijos pagrindai, Audiovizualinės produkcijos pagrindai, Video įgarsinimo pagrindai, Reklamos projektas, Dizaino pagrindai, Taikomieji tyrimai, Kūrybinis verslas,
Projekto plėtojimas, Projekto komunikavimas.
Studento pasirinkimai:
Specializacija – Interaktyvusis dizainas. Studijuojami šie dalykai: Dizaino atvejų laboratorija, Interakcijų modeliavimas, Internetinės aplikacijos, Žaidimų dizainas.
Specializacija – Animacija. Studijuojami šie dalykai: Animacijos technologijos, 2D animacija, 3D animacijos technologijos, 3D animacija.
Specializacija – Audiovizualinio montažo režisūra. Studijuojami šie dalykai: Audiovizualinis montažas, Kino kalba, Audiovizualinio kūrinio produkcija, Audiovizualininio kūrinio postprodukcija; Audiovizualinis projektas.
Specialieji studijų dalykai:
Laisvai studento pasirenkami dalykai (Judesio studija, Aplinkos piešimas, Fotografija, Filmavimas, Interaktyvių prototipų kūrimas, Animacijos istorija, Animacijos dizainas, Kaligrafija, Estetika, – pasirenkami trys iš jų).
Praktikos:
Pažintinė praktika, Kūrybinė praktika1, Kūrybinė praktika 2, Profesinė praktika, Baigiamoji praktika.
Studijų baigimas:
Studijos baigiamos savarankiškai parengto baigiamojo darbo gynimu.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa vykdoma moduliais, kurie baigiami planuojant realų multimedijos projektą ir jį įgyvendinant komandose. Programos vykdymą užtikrina naujai įrengtos, reikalinga technika ir programine įranga aprūpintos specializuotos filmavimo, garso įrašų, animacijos studijos ir individualios garso ir vaizdo montažinės, kuriose galima įgyvendinti realų kino, animacijos ar interaktyviojo dizaino projektą. Studentai turi galimybę vykdyti realius projektus bendradarbiaudami su kino, kompiuterinių žaidimų, reklamos gamybos įmonėmis arba vykdyti realius užsakymus multimedijos dizaino srityje. Studentų darbai dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose. Kiekvienais metais į šią programą kviečiami dėstytojai iš užsienio, kurie rengia studentams interaktyviojo dizaino, animacijos kūrybines dirbtuves.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Programos studijų rezultatus pasiekęs absolventas gebės dirbti šiose profesinės veiklos srityse: reklamos, kino, televizijos, kompiuterinių žaidimų, interneto, dizaino ir kt. taip pat galės kurti medijų meną ir dalyvauti kino festivaliuose ir konkursuose.
Absolventas gali tęsti studijas pasirinkdamas medijų meno studijų krypties universitetinių studijų programas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos:2018-04-09