Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kūrybos komunikacija (anglų k. - Creative communication)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Komunikacija

Švietimo sritis

Žurnalistika ir informacija

Švietimo posritis

Žurnalistika ir informacija (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121JX026

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450320

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-04-06
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Kūrybos komunikacijos studijų programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos komunikacijos specialistus, gebančius kurti ir kūrybiškai taikyti komunikacijos modelius išskirtinio komunikacijos projekto ar atskiro produkto komunikacijos kampanijos planavimui ir rengimui; turinčius žinių ir įgūdžių analizuoti ir kritiškai vertinti kūrybinės veiklos projektus.

Studijų rezultatai:
Kūrybos komunikacijos studijų programos absolventas geba apdoroti informaciją ir planuoti viešą komunikaciją, numatydamas suinteresuotuosius, rengdamas komunikacijos planą (formuluodamas žinią, parinkdamas tinkamas priemones), geba savarankiškai atlikti komunikacijos tyrimus, moka įvertinti komunikacijos tyrimų rezultatų patikimumą, nustatyti komunikacijos efektyvumą. Programos absolventas geba parengti ir vadovauti kūrybiniam projektui arba jo komunikacijos grupei. Geba parengti kūrybinę idėją ir ją pateikti kaip projektą, paslaugą, produktą. Programos absolventas valdo žodinės, garsinės ir vaizdinės komunikacijos įrankius, naudodamasis šiuolaikinėmis technologijomis moka sukurti žodinį ir/arba vaizdinį scenarijų ir pasakojimą, kurį geba adaptuoti pagal skirtingų auditorijų poreikius.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų metodai siejami su dalykų turiniu ir tikslais, auditorinių užsiėmimų metu teorinę medžiagą stengiamasi pateikti jos praktinio pritaikymo kontekste (tam taikomi atvejo analizės, projektinės veiklos, grupinių ir individualių užduočių sprendimo, kūrybinių užduočių atlikimo, probleminio mokymosi ir kt. metodai). Teorinėms žinioms suteikti skiriamos paskaitos, seminarai-diskusijos. Be šių tradicinių mokymo metodų taikomas visas spektras kitų būdų, siekiant įtraukti studentus į mokymosi procesą, užtikrinti ne tik pasyviojo, bet ir aktyviojo mokymosi galimybes. Skatinant savarankišką ir kūrybišką studentų darbą, taikomi atvejų analizės, projektinės veiklos, grupinių ir individualių užduočių sprendimo, kūrybinių užduočių atlikimo ir kt. metodai.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Egzaminai vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per egzaminus vertinamos nuo 1 (nepatenkinamai) iki 10 (puikiai) balų.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Privalomų dalykų apimtis – 120 kreditai.
Studijų programą sudaro esminės dalykų grupės: Komunikacijos įgūdžiai, Kūrybinės industrijos, Kūrybiškumo ugdymas, Komunikacijos filosofija ir teorija, Medijų žanrai, Medijų dramaturgija. Taip pat studentai turi išklausyti 15 kreditų vertės Bendrųjų universitetinių studijų dalykus.
Profesinė praktika – 30 kreditų.
Atliekamos trys praktikos. Pirmosios metu studentai supažindinami su komunikacija kaip kūrybinių industrijų sritimi. Antrosios 1 mėn. trukmės ir trečiosios 2 mėn. trukmės praktikos metu studentai praktikuojasi individualiai viešojo ir privataus sektoriaus įmonėse įtvirtinami studijų metu įgytas žinias darbo aplinkoje ir tobulinami darbo organizavimo, darbo komandoje ir kitus gebėjimus.
Bakalauro baigiamasis darbas – 20 kreditų.

Specializacijos:
Studijų programoje numatyta, kad nuo studijų vidurio studentas gali rinktis studijų pobūdį: gilesnę specializaciją toje pačioje kryptyje arba tęsti bendrojo universitetinio lavinimo dalykus.

Studento pasirinkimai:
Pasirenkamųjų dalykų apimtis – 70.
Rinkdamiesi pasirenkamuosius dalykus studentai gali gilintis į juos labiausiai dominančią kūrybinių industrijų sritį/sritis (muziką, televiziją, kiną, teatrą, madą ir kt.) bei gilinti žinias rinkodaros, vadybos ar žiniasklaidos srityse.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Šioje studijų programoje akcentuojami audiovizualinės komunikacijos įgūdžiai. Studentai mokomi fotografijos, garso režisūros, montažo, vaizdo operatoriaus ir režisieriaus darbo pagrindų. Studijų metu bei kurdami individualius komunikacijos projektus studentai gali naudotis profesionalia įranga aprūpintomis radijo ir televizijos studijomis.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Suteikiama kvalifikacija leidžia dirbti komunikacijos ir kūrybos komunikacijos sektoriuje: organizuoti renginius, informacijos sklaidą, planuoti ir organizuoti komunikacijos kampanijas, rengti scenarijus. Absolventai taip pat gali dirbti kūrybinių industrijų sektoriuje (kinas ir videomenas, leidyba, radijo ir televizijos programų kūrimas ir transliavimas, reklama ir pan.).

Tolesnių studijų galimybės:
Programos absolventai gali įgyti aukštesnę kvalifikaciją VU Komunikacijos fakulteto ar kitų aukštųjų mokyklų socialinių ir humanitarinių mokslų krypčių magistro studijų programose.